napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

A pályázat címe:

EFOP-3.1.9-17 Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása

 

A pályázat célja: köznevelési intézmények, többcélú intézmények valamint szakképzési centrumok illetve fenntartóik számára, a végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása érdekében.

 

pexels-photo-267491

 

 

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. Egyéni tanulói igényekre reagáló, (intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködések eredményeképp megvalósuló) rugalmas tanulási útvonalakat biztosító személyközpontú, pedagógiai gyakorlat megvalósítása
 egyéni tanulói igényeknek megfelelő előrehaladás biztosítása
 szöveges értékelés
 egyéni fejlesztés
 mentori rendszer működtetése
 tanulói mikrocsoportos nevelés-oktatás
 rugalmas vizsgáztatás
 csoportok és intézmények közötti átmenetek kialakítása
2. A pedagógiai program, intézményi dokumentáció átdolgozása (a projektidőszak végéig) mely tükrözi az adott iskola által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését
3. A különböző tanulási formákat (formális, nem formális, informális), az aktív tanulást és önálló ismeretszerzést támogató, pszichoszociálisan támogató és vonzó tanulási környezet kialakítása
4. Egyéni szükségletekből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlődési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével az alábbi tevékenységek megvalósításával:

 

Tanulástámogatás:
 tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása
 tanuláshoz, munkavállaláshoz szükséges alapkompetenciák, fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás, a kommunikáció, matematikai kompetenciák, logika)
 az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, fejlesztése minden tanuló esetében

A digitális kompetenciák fejlesztése és igény szerint az ehhez kapcsolódó vizsga letétele (pl: ECDL képzés, IKT alaptanfolyam)
 idegen nyelvi készségek fejlesztése, igény szerint a nyelvvizsga megszerzésének támogatása egyéni igényekhez és felkészültséghez, állapothoz igazított, differenciált tanulási tartalmak és eszközök alkalmazása
Élethelyzetből adódó nehézségek leküzdésének támogatása, személyiségfejlesztés :
 a konstruktív életvezetéshez, mindennapi élethez, a társadalomba történő sikeres beilleszkedéshez szükséges alapkompetenciák (life skills) fejlesztése személyiségfejlesztés, ennek érdekében támogató szolgáltatások biztosítása
 önismeret pedagógiai módszerekkel történő fejlesztése, pozitív jövőkép kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése
 a bevont tanulók intézményi és egyéni kapcsolatrendszerének bővítése
Életpálya-építés
 a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása, iskolai szociális munkás foglalkoztatása, pályatanácsadó, pszichológus)
 pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése
 az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben rejlő lehetőségek megismerését segítő tevékenységek
 felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok stb. látogatása, velük való kapcsolatfelvétel
 szerepmodellek bemutatása, bevonása (hasonló helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, önmagukat nehéz helyzetből felküzdő sikeres emberek)
 pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel, potenciális munkaadókkal szervezett programok (pl. nyílt nap, gyakornoki program, üzemlátogatások)
 álláskereséshez szükséges készségek, képességek fejlesztése (önéletrajz, motivációs levél készítés, interjú szimulálása, stb.)
5. Közösségfejlesztés, tanórán kívüli kulturális szabadidős programok biztosítása, klubtevékenységek megvalósítása (kommunikációs és szociális képességek fejlesztése, személyiség gazdagítása, közvetlen hátránykompenzálás)
6. A pedagógiai munkát támogató tevékenységek:
 a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, további szakmai megvalósítók, szupervíziója, mentálhigiénés támogatása, felkészítése
 be-és kimeneti mérések elvégzése, összevetése és kiértékelése, melyhez az EFOP-3.1.7-16 „Esélyteremtést a köznevelésben” című kiemelt projekt módszertani támogatást nyújt
 belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása (külön a diákok, külön a pedagógusok munkájára vonatkozóan)
 második esély program intézményi szintű mérés-értékelése
 mentori munkacsoport működtetése mely elsősorban az egyéni nyomonkövetésre koncentrál, a mentorrendszer működtetését tervezi, fejleszti

Belső szakmai munkacsoport működtetése, mely az alábbi célok megvalósításán dolgozik:
 egyéni fejlődés nyomonkövetése
 belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, működtetése
 a célcsoport hozzáférésének biztosítása, az intézményi és intézményen belüli átmenetek segítése, egyéni, rugalmas tanulási utak biztosítása
 személyközpontú, differenciált, korszerű tanulásszervezés, pedagógiai gyakorlat megvalósítása, támogatása
 konstruktív életvezetés, a társadalomba történő sikeres beilleszkedés, pályaorientáció támogatása, munkaerő-piaci esélyek növelése
 esetkezelő csoport(ok) működtetése (mely történhet a fenti munkacsoportok keretében is)
7. Nyílt napok, nyitott programok szervezése tanévenként legalább két alkalommal (programon kívüli személyek bevonásával)
8. Együttműködés a projekt megvalósítása során:
 az EFOP 3.1.7. Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekttel történő együttműködés írásbeli megállapodás keretében „a pedagógiai munkát segítő tevékenységek” (5. tevékenységcsoport) megvalósítása illetve adatszolgáltatás terén
 az intézményes pedagógiai szakmai szolgáltató szektor szakembereivel
 családdal/partnerrel/referenciaszeméllyel való partneri viszony kialakítása (családlátogatás, közös programok, tréningek, a tanulók/család/munkahely/iskola – kapcsolatrendszer feltárása és ennek konzekvenciái az iskolai munkával kapcsolatban, segítő szolgáltatások, a tanulás megtérülő jellegének tudatosítása, tanulással kapcsolatos attitűd formálása)
 kormányhivatal munkaügyi osztálya, potenciális munkaadókkal
9. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés
 Tudásmegosztás, horizontális tanulást elősegítő tevékenységek megvalósítása a második esély programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel/intézményekkel (workshopok szervezése, jó gyakorlatok, vezetői és projekt tapasztalatok megosztása, szakmai műhelyek, konferencia szervezése, hospitáció és elemzése) – legalább félévente egy alkalommal, a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző szervezettel/intézménnyel való együttműködés keretében)
 Horizontális együttműködést, tapasztalatcserét elősegítő tevékenységek további, szakmai fejlődés szempontjából releváns (nem második esély programot megvalósító) intézményekkel, szervezetekkel (pl: tanodákkal, szakiskolákkal, Híd programokat, GINOP 6.2.2. programot megvalósító intézményekkel). A projekt időtartama alatt legalább három alkalommal

 

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be köznevelési intézmények vagy fenntartóik fenntartói:
a) Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
b) Bevett egyház: GFO-kód: 551
c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző beslő egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
e) Egyházi szervezet: GFO-kód: 559
f) Közalapítvány önálló intézménye, Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO-kód: 562, 563
g) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 572, 573
h) Központi költségvetési irányító szerv: GFO kód: 311
i) Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
j) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
k) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
l) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
m) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
n) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
o) Egyéb egyesület: GFO kód: 529
p) Közalapítvány: GFO kód: 561
q) Egyéb alapítvány: GFO kód: 569
r) Egyesülés: GFO kód: 591
s) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet: GFO kód: 599
t) Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet: GFO kód: 699
u) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 381
v) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 382
A) a 2011. évi CXC köznevelési törvény 7. § (1) szerinti köznevelési intézmény: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola; B) A 2011. évi CXC köznevelési törvény 20. § (1) szerinti többcélú intézmények közül az alábbiak:
• egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van;
• közös igazgatású köznevelési intézmény, amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van;

 

A szakképzési törvény szerinti szakképzési centrum amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van.
Többcélú intézmények estében csak az A) pontban szereplő intézményegységekre vonatkozóan nyújtható be támogatási kérelem.
Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Egy fenntartó egy feladat-ellátási helyre több támogatási kérelmet nem nyújthat be. Egy támogatási kérelem keretén belül maximum 3 feladat-ellátási helyre nyújtható be támogatási kérelem.
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.
Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) található.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

 

Tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton!

Regisztráljon most ingyenes előminősítésünkre és tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton!

 

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás