napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig
Foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására

A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
Felhívás kódszáma: TOP-6.8.2-15

Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok számára a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala és a paktumok képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a Kormány a megyei jogú város önkormányzataival, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb megyei szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
– A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
– Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatottsági szint emeléséhez;
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
– a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú város, vagy annak vonzáskörzetére kiterjedőenlétrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – a kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
A megvalósított fejlesztések kapcsolódnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatási szint emeléséhez.
Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá.
A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és helyi/megyei jogú város szinten. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.
Jelen Felhívás a megyei jogú város szintű paktumokra/gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodásokra vonatkozó követelményrendszert jeleníti meg.
Tárgyi felhívás a területi szereplő Kormány által elfogadott integrált területi programjának megvalósítását szolgálja.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon: 15 074 millió Ft.
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 15 074 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus melléklet tartalmazza.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési megállapodások(paktumok) a szubszidiaritás elve mentén, a lehető leghatékonyabb eredményeket biztosító helyi szinten létrejött többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja az adott térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A területi kohézió, legtöbb magas szintű stratégiai dokumentumban deklarált célját egyrészt a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a régiók fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánjuk megvalósítani. A területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségeket legtöbb esetben a helyi (gazdasági, önkormányzati és civil) szereplők összefogására építő, vagy azok bevonásával előkészített és végrehajtott komplex programokkal, a munkaerő-piaci részvételben és jövedelmekben megmutatkozó különbségeket a munkaerő foglalkoztathatóságának, minőségének, termelékenységének és versenyképességének javításával kívánjuk csökkenteni. A munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatási lehetőségek tekintetében megnyilvánuló igen jelentős különbségek miatt fontos, hogy kellő mozgástér legyen a helyi munkaerő-piaci viszonyokra szabott stratégiák és programok kialakítására. Magyarországon a foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési kezdeményezések/paktumok létrehozása megteremtette azt a platformot, amelyen a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, önkormányzat és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, ezáltal közös mederbe terelhetik és multiplikálhatják erőfeszítéseiket a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében.
Az intézkedés közvetlen célja megyei jogú városi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.
Megyei jogú város szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében,programszerű és integrált, a megyei jogú város területére, vonzáskörzetére kiterjedő, a megyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.
A megyei jogú városi szintű foglalkoztatási együttműködés a paktum földrajzi területének egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik Releváns szereplők bevonásával partnerséget hoznak létre, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát alkotnak, paktum-programot készítenek és valósítanak meg. Gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a paktum földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerőpiaci, képzési – és foglalkoztatási programokat. Közreműködnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az 1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vállalják a 3.1. pontban előírt feltételek teljesítését. A feltételek nem teljesítése, illetve be nem tartása a támogatási kérelem elutasítását, későbbiekben szerződésszegés jogkövetkezményeit vonja maga után.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan:
a) megyei jogú város, vagy várostérsége szintű foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez kapcsolódó és nélkülözhetetlen tevékenységek, úgymint az adott térség foglalkoztatási helyzetét bemutató helyzetelemzés készítése, a térség munkaerő-piaci helyzetének feltárása, a felmerülő problémák okainak elemzése, ennek alapján stratégia (megyei jogú város, vagy várostérsége szintű foglalkoztatási stratégiák megalapozására szolgáló tanulmányok, helyzetelemzések készítése, megfelelő információk és adatok hiánya esetén a megalapozott helyzetfelmérés elkészítését segítő kutatások megvalósítása, foglalkoztatási stratégiák, illetve kapcsolódó alapdokumentumok, tanulmányok kidolgozása (humán erőforrás térképek elkészítése, meglévő vállalati háttér felmérése és elemzése, kompetencia kézikönyv kidolgozása, befektetés-ösztönzési kézikönyv kidolgozása) a helyi/járási/megyei gazdaságfejlesztési és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai tervekhez illeszkedve), akcióterv, munkaprogram kidolgozása, majd annak megvalósítása, információ szolgáltatás az érdekeltek számára, munkaerő-kereslet szezonalitását csökkentő munkaerő-piaci beavatkozások.
b) a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása;
c) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében, szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok szervezése, a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés fenntartására, valamint program megvalósítására;
d) érintett szereplők között foglalkoztatási együttműködési megállapodások elkészítése, szervezeti és működési szabályzat, valamint költségvetések kidolgozása megkötése és paktumiroda felállítása, működtetése.
e) partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás támogatása, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési fórum (foglalkoztatási partnerség) működtetése;
f) foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása;
g) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó megyei jogú város, vagy várostérsége szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése;
h) a térség gazdasági és foglalkoztatási jövőképének és stratégiájának kidolgozása, a megvalósítás koordinálása; a gazdasági – foglalkoztatási megállapodásokkal, és a foglalkoztatási stratégiával összhangban konkrét projektjavaslatok kidolgozása, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési projektcsatorna-rendszer felállítása; munkaerő-piaci projektjavaslatok kezdeményezése, megvalósításuk segítése;
i) munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése;
j) az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az egész életen át tartó tanulás terjesztése;
k) már meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése;
l) munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése;
m) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken képzéseken való részvétel;
n) a projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere segítése, lebonyolítása, a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek között;
o) a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé;
p) honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére, valamint foglalkoztatási/munkáltatói fórumok működtetésére;
q) partnerséget működtető szervezet projekt menedzsment és koordinációs feladatainak ellátása;
r) paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára foglalkoztatás ösztönző fejlesztéseik érdekében;
s) foglalkoztatási paktumok működési tapasztalatainak összegyűjtését és megosztását szolgáló látogatások, rendezvények;
t) kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése;
B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan:
a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek, melyek kizárólag a megyei kormányhivatalokmegvalósításával, azok szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban támogathatóak:
– foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:
1. képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt)
2. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása
3. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
4. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása
– elhelyezkedést segítő támogatások:
1. bértámogatás nyújtása
2. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása
3. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása
4. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).
– munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:
1. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása
2. a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
3. a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása
– önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás),
– a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése
b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak:
– munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra építve: a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése
– a célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek kiválasztása; álláskeresők humánfejlesztése a képzéseken és a foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében;
– munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja részére, ezen belül például munkaerő-piaci információk átadása, helyi információs pontok létesítése és működtetése, egyéb pályaorientációs tanácsadás, tevékenység motivációt elősegítő tréning, személyiségfejlesztés, mentorálás, önfoglalkoztatásra való felkészítés, HR-klub működtetése, a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet biztosítása);
– munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadások (munkahelyi mentor) támogatása. A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a célcsoport önállóságát és munkahelyi környezethez való alkalmazkodását azáltal, hogy a segítők elkísérik a munkavállalót a szociális és adminisztratív ügyeik intézésére, valamint megkönnyítik a munkaadóval folytatott kommunikációt és konfliktuskezelést.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorcium vezetőként kizárólag a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) jelölhető meg, azzal, hogy a konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312).
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, Főkedvezményezettként:
– Helyi önkormányzat(ok) közül az érintett megyei jogú város önkormányzata (GFO 321).
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
– Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312).
– Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzati költségvetési szerv GFO 322, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328).
– Állami, önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit képzőintézmények (Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek GFO 3, Nonprofit gazdasági társaság GFO 57).
– Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (Szakszervezet GFO 512, Egyéb munkavállalói érdekképviselet 513, Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet 514, Országos sportági szakszövetség 515, Egyéb sportszövetség 516, Egyéb szövetség 517, Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 519, Sportegyesület 521, Kölcsönös biztosító egyesület 524, Vallási tevékenységet végző szervezet 525, Polgárőr egyesület 526, Nemzetiségi egyesület 528, Egyéb egyesület 529, Egyéb alapítvány önálló intézménye 563, Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 565, Egyéb alapítvány 569).
– Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság 57).
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57051
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok

 

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás