napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

A pályázat célja az iskolán belüli nem formális és informális programok fejlesztése, a programok működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése valamint azok megvalósítása révén a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése, a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak valamint munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése érdekében.

pexels-photo-289742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen pályázati konstrukció célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése.

A konstrukció konkrét célja olyan informális és nem formális tanulási módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek:
– eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt;
– megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot.

Jelen felhívás részcéljai – a fenti stratégiai célkitűzések elérése érdekében:
Azon köznevelési intézmények számának növelése,
– akik a projektmódszert rendszeresen, a részt vevő tanulók arányát tekintve átfogóan alkalmazzák;
– akik informális tanulás, pl. szervezett közös játék, vetélkedők keretében rendszeresen alkalmaznak élménypedagógiai módszereket a kreatív készségek és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére;
– akik saját adottságaiknak, erősségeiknek figyelembevételével, átfogó, tematikus, jellemzően informális és nem formális tanulási programokat dolgoznak ki és vezetnek be;

Az elnyerhető támogatás mértéke: minimum 25 000 000 forint – maximum 75 000 000   forint vissza nem térítendő támogatás

A felhívás célcsoportja:
– A köznevelési intézmények (általános iskolák és gimnáziumok) pedagógusai, diákjai és szüleik

Pályázók köre:
Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) b), c), szerinti nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint a többcélú intézmények általános iskolai és gimnáziumi feladatot ellátó intézményegységei és fenntartóik:

– Központi költségvetési szerv – GFO 312
– Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
– Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
– Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 353
– Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
– Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372
– Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373
– Bevett egyház – GFO 551
– Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
– Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
– Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
– Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
– Közalapítvány – GFO 561
– Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
– Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
– Egyéb alapítvány – GFO 569
– Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
– Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
– Egyéb egyesület – GFO 529

 

Tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton!

Regisztráljon most ingyenes előminősítésünkre és tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton!

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás