napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig
Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.


1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében jelen Felhívás célja a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51.567.075.768 Ft. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: kb. 5000 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől-csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kísérje figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu weboldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 6 
A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása. 
Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. 
A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja. 
A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. 
Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek. 
A 2016. január 1-én átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére. 
889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak: 
a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; 
b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; 
c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év; 
Az átállási időszak kezdete Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai tanúsító szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges. 
A támogatással érintett terület státusza a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-i állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül a támogatási összeg (áttérési/ fenntartási) meghatározásra. 
Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul. 
3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása 
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 
4.1 Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az Aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be. 
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 
Az ÁÚF szerinti esetek. 
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
(1) A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. között van lehetőség. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő. 
(3) Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH http://www.mvh.gov.huelektronikus felületén. 
(4) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül. 
(5) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelemben különböző földhasználati kategóriákra és áttérési, valamint fenntartási támogatásra is igényelhet támogatást. 
(6) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre csak egy földhasználati kategória igényelhető. 
(7) A támogatási kérelemben fizikai blokkonként kell feltüntetni az igényelt terület nagyságát. 
(8) A támogatást igénylő köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterület nagyságát, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat vagy shape file feltöltésével a támogatási kérelem részeként elektronikus úton benyújtani. A földterület beazonosítását a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem beadásával együtt kell elvégeznie, és a kérelemmel együtt kell benyújtania. A területmérésre vonatkozó útmutatót az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(9) Azon támogatást igénylők esetében, akik az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatásban is részt vettek és az ötödik gazdálkodási év végén támogatott területtel rendelkeztek az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás során jóváhagyott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal beazonosított poligonok kiválasztására is lehetőség van, amennyiben a jelenlegi állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület. 
(10) A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző és a támogatást igénylő által is aláírt a 2. számú melléklet szerinti területmérési jegyzőkönyv eredeti példányát a támogatási időszak alatt és a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni. 
(11) Ültetvény földhasználati kategória esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy melyik ültetvénycsoportra vonatkozik a kérelem. 
(12) A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet szükséges csatolni: a hazai akkreditációval rendelkező ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződést. 
(13) A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns – mellékelni kell: 
1. szaktanácsadóval kötött szerződést; 
2. amennyiben a gazdálkodó maga is „A támogatási kérelem bírálása” (4) pontjának megfelelő szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt; 
3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt; 
4. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot; 
5. gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottjának munkaszerződését, kinevezését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra; 
6. gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi, a http://www.ecegjegyzek.hu oldalról letölthető cégkivonatát, amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra. 
(14) A támogatási kérelem mellékleteit jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a támogatási kérelem részeként. 
(15) A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához az MVH hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket. 
(16) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja. 
(17) Az ökológiai gazdálkodási támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egyúttal nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba is. 
(18) A nem támogatható területekre és a blokkhatárra változásvezetési kérelem benyújtására is van lehetőség, amennyiben a támogatást igénylők annak MePAR kialakításával nem értenek egyet. 
(19) Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő helyett meghatalmazott jár el, akkor meghatalmazottként az EMVA-ból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdés alapján kamarai meghatalmazott is eljárhat.

http://www.palyazat.gov.hu/doc/4525

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás