napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig
HATÁRTALANUL! program
Együttműködés szakképző iskolák között

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: HAT-15-07

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére, összhangban
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
– a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
– a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII.30) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
1.1. A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző iskoláiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
2.1. Pályázatot nyújthatnak be önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7 § (1) bekezdés d) és e) pontjában megnevezett szakközépiskola és szakiskola (együtt: szakképző iskola) 20. §-ában megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek szakképző iskolai feladatot is ellátnak.
FIGYELEM! A részt vevő személyek tekintetében vegye figyelembe a 3. pont előírásait.
2.2. Pályázatot csak Magyarországon nyilvántartásba vett, a 2.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő intézmények nyújthatnak be egy határon túli partnerintézménnyel – magyar tanítási nyelvű önálló vagy magyar tanítási nyelvű tagozattal/osztállyal rendelkező középfokú szakképző iskolával – együttműködésben.
2.3. Egy pályázó a HAT-15-07 sz. pályázati kiírás keretében több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport tevékenységeit megvalósítani.)
FIGYELEM! Egy pályázónak a HAT-15-07 sz. pályázati kiírásra benyújtandó, esetlegesen több pályázata semmilyen formában nem vonható össze egymással (pl. ha ugyanazon utazási időpont és program esetében az egyik pályázata keretében csak útiköltségre, a másik pályázata keretében csak szállásköltségre pályázik stb.). Ugyanez vonatkozik a további, a Támogatáskezelő által a HATÁRTALANUL! program keretében meghirdetett pályázati kiírásokra benyújtott pályázatok esetleges pályázó általi összevonására is. Az összevont pályázatok esetében a teljes elnyert pénzösszeg automatikusan elvonásra kerül.

3. A pályázatból támogathatóak köre
3.1. Egy pályázat keretében
– legkevesebb 6 és legfeljebb 40 magyarországi középfokú, nappali rendszerű szakképző iskolai oktatásban 9-12. évfolyamon tanuló diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához, valamint
– legkevesebb 6 és legfeljebb 40 határon túli (Románia vagy Szlovákia vagy Szerbia vagy Ukrajna vagy Szlovénia vagy Horvátország területén) magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező intézményben középfokú, nappali rendszerű szakképző iskolai oktatásban részt vevő diák és kísérőtanáraik egyszeri magyarországi útjához kérhető támogatás.
3.2. Jelen pályázati kiírás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.
3.3. A 20 fős vagy annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén 2 kísérőtanár utazik. A 20 fő fölötti csoportok esetében a kötelezően részt vevő kísérőtanárok száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérőtanár utazik, a kerekítés felfelé történik (pl. 21 diákra 3 kísérőtanár). Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérőtanárok száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja. Valamennyi kísérőtanárnak az utazás megvalósításának időszakában tanárként a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia.
3.4. Egy pályázat keretében a pályázó magyarországi intézmény:
– egy szakképző iskolai oktatásban részt vevő magyarországi diákcsoport, azonos helyen és azonos időpontban, egyazon együttműködést megvalósító, Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területére történő utazására, ÉS
– egy szakképző iskolai oktatásban részt vevő határon túli magyar diákcsoport azonos helyen és azonos időpontban, egyazon együttműködést megvalósító, Magyarországra történő utazására kérhet támogatást.
FIGYELEM! A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény részéről az együttműködésben részt vevő diákok száma és életkora azonos legyen, továbbá, hogy az együttműködésben a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény részéről mindkét találkozáson ugyanazon diákok vegyenek részt.
FIGYELEM! A programban való részvételi jogosultság fenti követelménye, továbbá a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó követelmény nem a pályázat benyújtásának időpontjára, hanem az utazás időpontjára vonatkozik.

4. A támogatás formája és mértéke
4.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.
4.2. Egy pályázat keretében elnyerhető összeg legfeljebb 50.000.- forint/utazó diák egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
4.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

5. Támogatható költségek köre
5.1. Pályázni az együttműködés megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
– utazási költség;
– szállásköltség;
– személyi költség.

6. Megvalósítási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt,
– támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2016. február 1. és 2016. június 15. közé eső időszak, illetve
– beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2016. február 1. és 2016. május 15. közé eső időszak,
amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.
6.2. Jelen pályázat keretében lebonyolításra kerülő projekt a következő szakaszokból áll:
– a 7. pontban részletezett előkészítő szakasz,
– a 8. pontban részletezett együttműködés és
– a 9. pontban részletezett értékelő szakasz.
FIGYELEM! A projekt valamennyi tevékenységének (tehát az előkészítő szakasz, az együttműködés és az értékelő szakasz kötelező és fakultatívan vállalt tevékenységeinek, valamint az esetlegesen vállalt kommunikációs tevékenységeknek is) a 6.1. pontban jelzett megvalósítási időszakba kell esnie.

7. Az előkészítő szakasz
7.1. Az együttműködés előkészítő szakasza az utazás előtt, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az előkészítő szakasz kötelező, valamint fakultatívan vállalható tevékenységeket tartalmaz.
7.2. Az előkészítő szakasz kötelező tevékenységeként a pályázó magyarországi intézmény vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, az első találkozást (együttműködést) megelőző 15 nap valamelyikén az utazáson részt vevő magyarországi diákok és kísérőtanáraik számára HATÁRTALANUL! előkészítő órát szervez, legalább 3 óra időkeretben. Az órát megtarthatja a pályázó intézmény (a témában járatos) oktatója/oktatói, és/vagy külső (nem a pályázó intézmény vagy többcélú intézmények esetén nem a tagintézmények alkalmazásában álló) felkért szakértő(k)/oktató(k) (pl. történész, néprajzos, szociológus stb.). A HATÁRTALANUL! előkészítő óra minimális tartalmi elemei a következők:
– a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okai;
– a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának története, jelene;
– a meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetétele;
– a két találkozás és az együttműködés programjának, tevékenységeinek áttekintése;
– a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai.
FIGYELEM! A HATÁRTALANUL! előkészítő óra a diákok első találkozását megelőzően kerül lebonyolításra.
7.3. Az előkészítő szakasz fakultatív tevékenységeként a pályázó magyarországi intézmény vállalhatja, hogy az utazást megelőző 30 napon belül, a megvalósítás időszakában, az utazáson részt vevő magyarországi diákok részvételével további, az együttműködést előkészítő, a diákok szakmai felkészítését eredményező programot szervez (pl. az együttműködés témájához kapcsolódó képzésen való részvétel; az együttműködés témájához kapcsolódó múzeumlátogatás; az együttműködés témájához kapcsolódó iskolai kiállítás szervezése stb.).
FIGYELEM! A fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység az előkészítő órától elkülönül, ezt a tevékenységet nem lehet a HATÁRTALANUL! előkészítő órával azonos napon tartani.
7.4. A fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység az előkészítő órától elkülönül, ezt a tevékenységet nem lehet a HATÁRTALANUL! előkészítő órával azonos napon tartani.
Többletpontot jelent az, ha a pályázó intézmény részt vesz a Magyarság Háza- Mi, Magyarok Látogatóközpont kiállításán az utazáson részt vevő diákokkal.

8. Az együttműködés
8.1. A HATÁRTALANUL! együttműködés lebonyolítása két helyszínen történik: Magyarországon és a partnerintézmény székhelyének megfelelő országban (azaz Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarok lakta területén). A találkozás helyszíneinek sorrendjét a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény közösen választja meg. Az együttműködés keretében a két tanintézmény diákjai a határon túli partnerintézmény országában ÉS Magyarországon személyesen találkoznak.
8.2. A HATÁRTALANUL! együttműködés egy vagy több „termék”, azaz tárgyi (pl. közösen megtervezett és összeszerelt műszer, közösen felújított épületrész stb.), vagy szellemi (pl. egy közösen elkészített tanulmány egy folyó vízminőségéről stb.) jellegű alkotás/ok létrehozására irányul. E termék/ek elkészítése ad keretet a közösen végzett cselekvéshez, az emberi kapcsolatok kialakulásához. A termék létrehozásának lépéseit a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény közösen tervezi meg, oly módon, hogy a termék – a két, személyes találkozás során – a magyarországi és külhoni diákok aktív együttműködésének eredményeképp jöjjön létre.
8.3. A HATÁRTALANUL! együttműködés keretében kötelező a pályázónak legalább egy programelemet megvalósítania. Formai szempontból egyetlen programelemnek minősül az ugyanarra a napszakra tervezett, az alábbiakban rögzített tartalmi feltételeknek megfelelő tevékenység/tevékenységek összessége. Az egy napszakra tervezett tevékenységek összesen legfeljebb egy programelemnek fogadhatóak el. Tartalmi szempontból programelemnek minősülnek azok a tevékenységek, amelyek elősegítik a pályázat 1.1. pontban megfogalmazott céljainak megvalósulását oly módon, hogy:
– a magyarországi és külhoni diákok együttes részvételével valósulnak meg ÉS
– közvetlenül kapcsolódnak az együttműködésben részt vevő magyarországi diákok tanulmányaihoz (pl. faipari képzésben részt vevő magyarországi és külhoni diákok közösen díszítőelemeket faragnak egy bútordarab elkészítése céljából; könnyűipari képzésben részt vevő magyarországi és külhoni diákok közösen varrnak egy ruhakollekció elkészítése céljából stb.) ÉS/VAGY
– oktatási-nevelési jellegűek (pl. magyarországi és külhoni diákok közösen múzeumokat keresnek fel egy magyar feltalálókról szóló tanulmány elkészítése céljából stb.) ÉS/VAGY
– kulturális jellegűek (pl. magyarországi és külhoni diákok közösen templomokat keresnek fel egy motívumokról szóló tanulmány elkészítése céljából; magyarországi és külhoni diákok komolyzenei koncertet látogatnak egy közös koncert előkészítése céljából stb.).
FIGYELEM! A pályázat egyik célja, hogy a magyarországi és a külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulását elősegítse. Ennek megfelelően ezen kiírás keretében csak azok a tevékenységek minősülnek programelemeknek, amelyeket a magyarországi és külhoni diákok közösen végeznek el.
8.4. A HATÁRTALANUL! együttműködés keretében fakultatívan a pályázó vállalhatja, hogy a két találkozás programelemeit az alábbi szempontok, vagy azok bármelyikének figyelembe vételével alakítja ki:
– oly módon, hogy az együttműködés során minél több, a 8.3. pontban részletezett, a résztvevő magyarországi diákok szakmacsoportjához közvetlenül kapcsolódó programelemet tervez/valósít meg ÉS/VAGY
– oly módon, hogy a létrejövő „termék” valamely konkrétan megnevezett (a helyszíntől függően) külhoni vagy magyarországi közösség számára egyértelműen hasznos legyen (pl. építészet szakmacsoportos diákok közösen felújítják egy határon túli magyar tannyelvű és/vagy magyarországi oktatási intézmény épületrészét; informatika szakmacsoportos diákok közösen számítógéptermet alakítanak ki egy határon túli magyar tannyelvű és/vagy magyarországi oktatási intézményben stb.).
FIGYELEM! Amennyiben az együttműködés során a pályázó olyan tevékenységeket tervez, amelyekhez hatósági engedély szükséges (pl. magyar hadisírok rendbetétele, műemlékek gondozása, stb.), akkor a pályázó felelőssége arról előzetesen tájékozódni és a szükséges engedélyeket beszerezni.
8.5. A HATÁRTALANUL! együttműködés keretében lehetőség van arra, hogy az elvégzendő közös tevékenységben – Magyarországon és/vagy a határon túl – egy vagy több külső, felkért szakértő/oktató is személyesen részt vegyen. A HATÁRTALANUL! együttműködés külső szakértője/oktatója olyan személy lehet, aki a termék előállításához szükséges, a részt vevő diákok szakmacsoportjához kapcsolódó szaktudás elismert szakértője, olyan ismeretek, illetve készségek birtokosa, amelyekkel jelentősen hozzájárul a termék sikeres elkészítéséhez. A külső szakértő(k)/oktató(k) bevonásának az a célja, hogy – adott esetben az iskolában kevéssé megszerezhető – ismereteket adjon át a HATÁRTALANUL! együttműködésben részt vevő magyarországi és külhoni diákoknak. Személyi költség címen – a 17.2. pontban meghatározott mértékig és módon – a támogatás terhére elszámolható olyan külső szakértő(k)/oktató(k) díja, aki(k) az együttműködés helyszínén megjelenve személyesen is részt vesz(nek), a résztvevőkkel találkozik/találkoznak.
FIGYELEM! A külső szakértő nem állhat a pályázó magyarországi intézmény vagy többcélú intézmények esetében a tagintézmények alkalmazásában.

9. Az értékelő szakasz
9.1. Az együttműködés értékelő szakasza a második utazásról való hazaérkezést követően, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az értékelés célja a történtek áttekintése, a tanulságok levonása, az eredmények megfogalmazása, a külhoni magyarsághoz kapcsolódó ismeretek, az együttműködés során szerzett tapasztalatok iskolai keretek között történő megjelenítése. Az értékelő szakasz kötelező, valamint fakultatívan vállalható tevékenységeket tartalmaz.
9.2. Az értékelő szakasz kötelező tevékenységeként a pályázó magyarországi intézmény vállalja, hogy a második utazást követő 15 napon belül a részt vevő magyarországi diákok és kísérőtanáraik számára HATÁRTALANUL! értékelő órát szervez, legalább 1 óra időkeretben, melynek moderátorát az utazáson részt vett kísérőtanárok közül a pályázó magyarországi intézmény választja ki. A HATÁRTALANUL! értékelő óra minimális tartalmi elemei a következők:
– a meglátogatott ország, illetve település magyarságáról a látogatás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése;
– az együttműködés és az elkészült termék(ek) értékelése;
– az együttműködés során szerzett tapasztalatok összegzése.
FIGYELEM! A HATÁRTALANUL! értékelő óra a diákok másodszori találkozását követően kerül lebonyolításra.
9.3. Az értékelő szakasz fakultatív tevékenységeként a pályázó magyarországi intézmény vállalhatja, hogy
– az utazást követő 30 napon belül, szorgalmi időben 1 teljes tanítási nap időtartamban az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében megjelenő témanapot szervez Nemzeti összetartozás – Határtalanul! címmel (FIGYELEM! A fakultatívan vállalt témanap az értékelő órától elkülönül, azt nem lehet a HATÁRTALANUL! értékelő órával azonos napon tartani.) ÉS/VAGY
– az együttműködés során szerzett ismereteket/készségeket/kompetenciákat a részt vevő magyarországi diákok tanulmányaiba beszámítja, azaz az együttműködés tevékenységeit oly módon határozza meg, hogy azok alapján a projekt lezárultával a részt vevő diákok számára egy vagy több tantárgyból érdemjegyet ad.

10. Kommunikáció
10.1. A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó magyarországi intézmény a nagyközönséget megismerteti nyertes pályázatának elemeivel. A kommunikáció kötelező, valamint fakultatívan vállalható tevékenységeket tartalmaz.
FIGYELEM! A 10.2., 10.3. és 10.4. pontban felsorolt kommunikációs tevékenységek kizárólag a pályázó magyarországi intézményre vonatkoznak.
10.2. A kommunikáció kötelező tevékenységeként a pályázó vállalja, hogy:
– a programot népszerűsítő bannert honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a szerződéskötést követő 15. napon elhelyezi úgy, hogy az legalább 2016. december 31-ig elérhető legyen, ÉS
– az előkészítő szakasz, az együttműködés és az értékelő szakasz tevékenységei során feltünteti, hogy a tevékenységekre a HATÁRTALANUL! program keretében kerül sor, ÉS
– az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolóját honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 15. naptól legalább 2016. december 31-ig elérhető legyen.
FIGYELEM! Ha a pályázó intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, a beszámolót a helyben szokásos módon teszi közzé.
10.3. A kommunikáció fakultatív tevékenységeként a pályázó magyarországi intézmény vállalhatja, hogy a második utazásról való hazaérkezést követő 15 napon belül, szorgalmi időben az utazáson részt vett magyarországi diákcsoport és kísérőtanáraik a köznevelési intézmény diákjai (legalább 20 fő, az utazáson részt nem vett diák) számára az együttműködést bemutató előadást tartanak.
FIGYELEM! A fakultatívan vállalt bemutató előadás az értékelő órától elkülönül, azt nem lehet a HATÁRTALANUL! értékelő órával azonos napon tartani.
10.4. A kommunikáció fakultatív tevékenységeként a pályázó magyarországi intézmény az első utazást megelőző 30. nap és a második utazásról való hazaérkezést követő 30. nap között, a megvalósítás időszakában további kommunikációs tevékenységeket vállalhat, az alábbiak szerint:
– egy vagy több, legalább 600 karakter terjedelmű, a programlogót és/vagy fényképet tartalmazó PR cikk és/vagy interjú megjelentetését országos és/vagy regionális (több megyére kiterjedő) és/vagy megyei terjesztésű (nyomtatott formában megjelenő) napilapban és/vagy országos terjesztésű (nyomtatott formában megjelenő) hetilapban,
– egy/vagy több, legalább 30 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) közzétételét regionális (több megyére kiterjedő) és/vagy helyi sugárzású TV-ben és/vagy regionális (több megyére kiterjedő) és/vagy helyi sugárzású rádióban.
FIGYELEM! A hirdetési és reklámköltség nem számolható el. Amennyiben fakultatív kommunikációs tevékenységet vállal, előzetesen feltétlenül tájékozódjon az árakról.
10.5. A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul a pályázó és pályázata adatainak és a döntés tartalmának a Támogatáskezelő által kezelt internetes honlapon történő nyilvános közzétételéhez.

11. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
11.1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 4.
11.2. Pályázatot kizárólag elektronikusan, az Elektronikus Pályáztatási és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. Az EPER használatához segítséget nyújt a http://www.eper.hu honlap Dokumentumok menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv.
11.3. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a 11.1. pontban rögzített benyújtási határidő napján 23:59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza „megkezdett” maradt), azokat a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
FIGYELEM! Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.
11.4. Az EPER-ben egyszer szükséges regisztrálni, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Támogatáskezelő által kezelt pályázatokra (a pályázati kiírásokban foglalt feltételek figyelembe vételével). EPER-ben történő regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Az EPER belépési pontot a Támogatáskezelő honlapján érheti el (http://www.emet.gov.hu).
11.5. A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a Támogatáskezelőnek. A regisztrált Pályázó minden évben köteles a Támogatáskezelőnek benyújtani az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat-nak a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Támogatáskezelő postacímére (Postacím: Határtalanul! Program 1385 Budapest, Postafiók 864.). Kérjük, a borítékon feltétlenül tüntesse fel a pályázati kiírás kódját (HAT-15-07).

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
12.1. Érvénytelennek minősül a pályázat az alábbi esetekben:
– ha az EPER felületen benyújtott pályázat nem tartalmazza a teljes HAT-15-07 sz. Pályázati adatlapot;
– ha az egy diákra eső pályázott összeg magasabb 50.000.- forint/fő összegnél;
– ha az együttműködés időpontja nem esik a HAT-15-07 sz. Pályázati kiírás 6.1. pontjában megjelölt megvalósítási időszakba;
– ha a pályázatot nem a HAT-15-07 sz. Pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott pályázó nyújtotta be;
– ha a pályázó nem az EPER felületen keresztül nyújtotta be a pályázatot.
12.2. Amennyiben a Támogatáskezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét, az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikusan értesítést küld a pályázónak.

13. pályázatok elbírálása
13.1. A pályázatokról a Határtalanul! Program Bizottsága javaslatára az emberi erőforrások minisztere dönt. A Bizottság a javaslatát a pályázatok benyújtási határidejét követő 50. napig készíti el.
13.2. A döntésről a Támogatáskezelő a döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatásban részesülő intézményeket.
13.3. Az érvénytelen és a támogatásban nem részesült, valamint az elnyert támogatástól elesett pályázatokat a Támogatáskezelő nem küldi vissza.
15. A pályázat forrása
15.1. Jelen pályázati kiírás nyertes pályázatainak finanszírozása Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 1. melléklete XX. EMMI fejezet 20. fejezeti kezelésű előirányzat cím, 5. egyéb feladatok támogatása alcím, 18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 3. Határtalanul! program támogatása jogcím részfeladatán rendelkezésre álló 150.000.000.- forint keretösszeg terhére történik.
16. A támogatás lehívása, szerződéskötés
16.1. Azon pályázók, akik a 4.1. pont alapján előlegre jogosultak és pályázatukban megjelölik, hogy előlegre igényt tartanak, a támogatási összeg egészére előleg formájában jogosultak. Amennyiben a pályázó előleget igényelt, a Támogató irányítása alá tartozó költségvetési szervnek minősülő pályázó kivételével, a folyósítást megelőzően benyújtandó:
– valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogatáskezelő javára szóló beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozata, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állításra vonatkozó rendelkezéssel együtt.
16.2. Az elnyert támogatás lehívása az alábbiak szerint történik:
– a Támogatáskezelő és a nyertes pályázó támogatási szerződést köt;
– azoknak a nyertes pályázóknak, akik előleget igényeltek, a Támogatáskezelő az utazást megelőzően folyósítja az előleget;
FIGYELEM! A Támogató irányítása alá tartozó költségvetési szervnek minősülő pályázó kivételével, a támogatási előleg folyósításának feltétele, hogy a pályázó – a támogatási előleg folyósításának a támogatási szerződésben meghatározott időpontját megelőző ötödik napig – benyújtsa a Támogatáskezelőhöz valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozóan, a Támogatáskezelő javára szóló, csak a Támogatáskezelő írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt (banki felhatalmazó levél).
FIGYELEM! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NGM), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium fenntartása alá tartozó intézmények részére a támogatás előirányzat-átadással, az intézményfenntartón keresztül történik.
– a nyertes pályázó megvalósítja a pályázatában írottakat;
– a nyertes pályázó:
– támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében a hazaérkezést követő 45 napon belül, de legkésőbb 2016. július 30-ig benyújtja elszámolását
– beszámolót követően nyújtott támogatás esetén a hazaérkezést követő 10 napon belül, de legkésőbb 2016. május 25-ig benyújtja elszámolását
és:
– támogatási előleg formájában finanszírozott projekt esetében az el nem számolt, vagy nem megfelelően elszámolt összeget visszautalja a Támogatáskezelő bankszámlájára;
– támogatási előleg nélkül megvalósított projekt esetében az elszámolás elfogadását követően a Támogatáskezelő átutalja a megfelelően elszámolt támogatást. FIGYELEM! A banki felhatalmazó levél beküldéséig a folyósítás felfüggesztésre kerül.

17. Az elszámolás
17.1. A támogatásból a támogatási időszakban keletkezett, kizárólag kifizetett számlával igazolt költségek számolhatók el. A kifizetésnek legkésőbb a támogatási időszak záró dátuma és jelen Pályázati Kiírás 16.2. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) meg kell történnie. Elszámolásra a nyertes magyarországi pályázó intézmény – illetve a gazdasági feladatait ellátó szervezet – nevére kiállított, a százezer forint értékhatárt meghaladó számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok záradékkal ellátott, a pályázó intézmény hivatalos képviselője által hitelesített másolata nyújtható be. Készpénzes kifizetés esetén a külföldi pénznemben kiállított számlák összege a kifizetés napján érvényes MNB deviza középárfolyam alapján számolható el.
17.2. A pályázat terhére elszámolható költségek és a felhasználási bizonylatok követelménye:
– utazás:
– bérelt autóbusz költsége: a pályázó intézmény – illetve a gazdasági feladatait ellátó szervezet – nevére kiállított, kifizetett számlával igazolva. A km teljesítését a menetlevél másolata, a kifizetést a banki átutalás vagy készpénzes számla másolata igazolja.
FIGYELEM! A pályázó saját tulajdonát képező autóbusz költsége nem számolható el.
– vasúti személyszállítás költsége: a pályázó intézmény – illetve a gazdasági feladatait ellátó szervezet – nevére kiállított, kifizetett számlával igazolva. A kifizetést a banki átutalás vagy készpénzes számla másolata igazolja.
FIGYELEM! A vasúti személyszállítás esetében (mivel a számlát a pályázó intézmény nevére kell kiállítani) a diákkedvezmények nem érvényesíthetők.
– szállás:
– kollégiumi, panziói, szállodai vagy fizetővendéglátó-szálláshelyi szállás költsége: a pályázó intézmény – illetve a gazdasági feladatait ellátó szervezet – nevére kiállított, kifizetett számlával igazolva. Az elhelyezés napját és a személyek számát az elszámoláskor benyújtandó tartalmi beszámoló és a kitöltött jelenléti ív, a kifizetést a banki vagy pénztári bizonylat másolata igazolja.
FIGYELEM! A támogatás terhére kizárólag az utazó diákok és kísérőtanáraik szállásköltségei számolhatók el (a buszvezető szállásköltsége nem elszámolható).
FIGYELEM! Amennyiben a pályázó a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat-és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alanyi hatálya alá tartozó költségvetési szerv, a külföldi szállás (kiemelt termékkör) tekintetében köteles a központosított közbeszerzésre vonatkozó szabályok szerint eljárni.
– személyi költség:
– az együttműködésben részt vevő külső szakértő/oktató díja – legfeljebb bruttó 20.000.- forint/nap/fő, de legfeljebb bruttó 200.000.- forint értékig pályázatonként: a pályázó magyarországi intézmény – illetve a gazdasági feladatait ellátó szervezet – nevére kiállított, kifizetett számlával vagy bérszámfejtési bizonylat másolatával igazolt külső (nem a pályázó magyarországi intézmény vagy többcélú intézmények esetén nem a tagintézmények alkalmazásában álló) egy vagy több szakértő/oktató díja: az adott személy részvételét és a tevékenység időtartamát az elszámoláskor benyújtandó tartalmi beszámoló és kitöltött jelenléti ív, a kifizetést a banki, pénztári vagy bérszámfejtési bizonylat másolata igazolja.
– egy fő projektvezető tiszteletdíja (a magyarországi diákok külhoni utazásának napjaira, valamint a külhoni diákok Magyarországra történő utazásának napjaira) – legfeljebb bruttó 10.000.- forint/nap, de legfeljebb bruttó 100.000.- forint értékig pályázatonként: a pályázó magyarországi intézmény – illetve a gazdasági feladatait ellátó szervezet – nevére kiállított, kifizetett számlával vagy bérszámfejtési bizonylat másolatával igazolt, a pályázó magyarországi intézmény alkalmazásában álló, a célországba történő utazáson részt vevő és a külhoni csoport Magyarországra történő utazását koordináló egy fő projektvezető díja: az adott személy részvételét az elszámoláskor benyújtandó tartalmi beszámoló és kitöltött jelenléti ív, a kifizetést a banki, pénztári vagy bérszámfejtési bizonylat másolata igazolja.
FIGYELEM! A felsorolt költségek elszámolásáról a pályázó dönt, nem kötelező minden költségre támogatást igényelni, illetve elszámolni.
17.3. A támogatás terhére nem számolható el:
– a pályázó magyarországi intézmény diákjainak utazása kapcsán Magyarország területén felmerült szállásköltségük, a határon túli partnerintézmény diákjainak utazása kapcsán a határon túl felmerült szállásköltségük, valamint
– semmilyen, a felsoroltaktól eltérő további költség (pl. anyagköltség, étkezési költség, napidíj, biztosítás, belépőjegyek, autópálya- és benzinköltség, saját tulajdonban álló autóbusz, illetve szálláshely költsége, ügyviteli és szervezési költség, hirdetési költség, reklámköltség, bankköltség, valutaváltási költség, posta- és telefonköltség, a rögzítetteken kívül további személyi költség, az előkészítés költségei stb.), továbbá
– olyan költség, amely nem az utazó magyarországi diákokra és kísérőkre vagy a határon túli partnerintézmény diákjaira és kísérőire vagy az együttműködésben részt vevő külső szakértőre/oktatóra, projektvezetőre vonatkozik.
17.4. A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia).
FIGYELEM! A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak, melyről szerződéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell. A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény előírásait.
17.5. Az elszámolást legkésőbb a 16.2 pontban meghatározott határidőn belül kell benyújtani elektronikusan. Az elszámolásnak tartalmazni kell az alábbi mellékleteket:
– a HATÁRTALANUL! előkészítő óra megtörténtét igazoló jelenléti ívet, fotódokumentációt;
– az első utazás és a HATÁRTALANUL! együttműködés megtörténtét igazoló jelenléti íveket, a programelemek megvalósítását tanúsító fotódokumentációt, a termék(ek) létrejöttét igazoló dokumentációt;
– a második utazás és HATÁRTALANUL! együttműködés megtörténtét igazoló jelenléti íveket, a programelemek megvalósítását tanúsító fotódokumentációt, a termék(ek) létrejöttét igazoló dokumentációt;
– a HATÁRTALANUL! értékelő óra megtörténtét igazoló jelenléti ívet, fotódokumentációt;
– a pályázó vállalásától függően
– az előkészítő szakaszban a 7.3. pont szerint vállalt fakultatív tevékenységet/tevékenységeket igazoló jelenléti ívet és fotódokumentációt;
– az értékelő szakaszban a 9.3. pont szerint vállalt fakultatív tevékenységet (témanap) igazoló tartalmi beszámolót, fotódokumentációt, pedagógiai programot és munkatervet;
– a 9.3. pont szerint vállalt fakultatív tevékenység/tevékenységek (tanulmányokba beszámítás) megvalósulását igazoló nyilatkozato(ka)t;
– a 10.3. pont szerint vállalt fakultatív kommunikációs tevékenységet (bemutató előadás) igazoló jelenléti ívet, fotódokumentációt;
– a 10.4. pont szerint vállalt fakultatív kommunikációs tevékenységek igazolását, azaz: sajtómegjelenést igazoló eredeti újság vonatkozó példányát és/vagy televíziós/rádiós híradás CD-re/DVD-re rögzített változatát;
– az előkészítő szakasz, a két utazás és az értékelő szakasz során lebonyolításra került kötelező és fakultatívan vállalt tevékenységek megvalósítását igazoló, 2 perc hosszúságúra megszerkesztett videó-dokumentáció CD-re/DVD-re rögzített változatát;
– a támogatás terhére elszámolt költségek bizonylatainak másolatát a 17.2. pontban és a támogatási szerződésben meghatározott módon.
FIGYELEM: Az elektronikus adathordozókhoz mellékelni kell az értelemszerűen kitöltött és aláírt Kísérőlap elektronikus adathordozó beküldéséhez című dokumentumot, amelyet a pályázat nyertese számára a Támogatáskezelő elektronikusan tesz elérhetővé.

18. Egyéb feltételek
18.1. Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmények számára nyújtható támogatás.
18.2. Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki:
– a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
– jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
– az Áht 50. § (3) bekezdése alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
– a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
– nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek.
18.3. A projekt formai értelemben, abban az esetben valósul meg, ha a pályázó magyarországi intézmény diákjai és kísérőtanáraik legalább 2 éjszakára megszállnak a célországban ÉS a határon túli partnerintézmény diákjai és kísérőtanáraik legalább 2 éjszakára megszállnak Magyarországon. A projekt tartalmi értelemben akkor tekinthető megvalósultnak, ha a résztvevők a két találkozás során közösen létrehoztak, megalkottak valamilyen szellemi vagy tárgyi jellegű terméket, és legalább egy, a 8.3. pontban meghatározott kötelező tevékenységet is megvalósítottak. Amennyiben az együttműködés alapjául szolgáló külhoni és magyarországi utazás közül csak az egyik valósul meg, valamint a pályázó nem tudja igazolni a termék(ek) létrejöttét, vagy egyetlen programelem megvalósulását sem, úgy az a támogatás automatikus elvonását eredményezheti.
18.4. Amennyiben a pályázó a HATÁRTALANUL! előkészítő óra és a HATÁRTALANUL! értékelő óra megtörténtét és/vagy a támogatási szerződésben rögzített további kötelezően megvalósítandó elemeket a pályázat elszámolásakor nem vagy hiányosan vagy nem a 17.5. pontban, valamint a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően tudja igazolni, úgy az tevékenységenként, az egyéb jogcímen amúgy megfelelően elszámolt támogatás 10%-ának automatikus elvonását eredményezheti.
18.5. Amennyiben a pályázó az értékeléskor ponttal értékelt vállalásai közül (ld. a 14.1. pontban) bármelyik vállalás teljesítését bármely oknál fogva nem vagy hiányosan vagy nem a 17.5. pontban, valamint a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően tudja igazolni, úgy az az elszámoláskor az elbírálás során a nem/nem megfelelően igazolt vállalásra kapott pontszámonként, az egyéb jogcímen amúgy megfelelően elszámolt támogatás 1%-ának automatikus elvonását eredményezheti.
18.6. Amennyiben a pályázó elszámolása során bebizonyosodik, hogy az utazást a pályázó és/vagy a partnerintézmény a vállaltnál kisebb létszámmal, kint-tartózkodással, valamint utazási távolsággal teljesítette, úgy csak a megítélt támogatás arányos részére tarthat igényt.
18.7. Hiányzó vagy hiányos elszámolás esetén a hiányosság rendezésére a nyertes pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlás benyújtására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 nap áll rendelkezésre. Ennek lejártát követően a nyertes pályázó késedelmes intézkedése vagy annak elmaradása esetén a késedelembe esés napjától a támogatási összeg és kamattal növelt összege visszafizetendő a Támogatáskezelőnek, amelynek szabályai a támogatási szerződésben kerülnek meghatározásra. A támogatás esetleges részbeni vagy teljes elvonásáról az elszámolás lezárásakor születik döntés, amennyiben a pályázó a pályázatban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve a támogatás felhasználásáról nem tud megfelelően elszámolni.
18.8. A Támogatáskezelő kifejezetten felhívja a pályázó figyelmét, hogy a HATÁRTALANUL! program megvalósítása során tartsa tiszteletben a célország törvényeit, valamint fordítson különös gondot a HATÁRTALANUL! program keretében utazók biztonságára, az igénybe veendő közlekedési eszközök, szálláshelyek, idegenforgalmi, turisztikai, illetve más szolgáltatások minőségére és megbízhatóságára. Az ezek hiányából, a nem eléggé körültekintő pályázói magatartásból, továbbá a különféle vis maior helyzetekből fakadó esetleges eseményekért és károkért a Támogató és/vagy a Támogatáskezelő nem vállal felelősséget.
18.9. A Támogatáskezelő fenntartja a jogot arra, hogy a pályázótól további információt és dokumentumok becsatolását kérje.

19. Kifogás
19.1. A támogatási döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. Az államháztartáson kívüli kedvezményezettnek pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy kedvezményezettje a Támogatáskezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
19.2. Az Ávr. 102/D. §-a alapján a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzőstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül írásban kifogást nyújthat be a Támogatáskezelőnél (1054 Budapest, Alkotmány utca 25.), ha véleménye szerint az eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
19.3. A kifogásnak tartalmaznia kell:
– a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét;
– a kifogással érintett pályázat, a támogatási szerződés azonosítását szolgáló adatokat, így különösen a pályázat címét, a támogatás célját, a támogatási szerződés számát;
– a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
– a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel megsértett jogszabályhely pontos megjelölését;
– a kifogást tevő vagy a nem természetes személy kifogást tevő képviselőjének saját kezű aláírását.
Érdemi vizsgálat nélkül el kell a kifogást utasítani, ha:
– azt határidőn túl terjesztették elő,
– azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
– az a korábbival azonos tartalmú,
– a kifogás nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat,
– azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
– a kifogás benyújtásának nincs helye,
– a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
A lebonyolító szerv – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériuma annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában – a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.
Ha a kifogás alapos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.
19.4. Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon Pályázó vagy Kedvezményezett részéről csak egy alkalommal nyújtható be.

20. További információ
20.1. A Támogató fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
20.2. A Támogató, a Támogatáskezelő, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatáskezelőt. E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
20.3. A HAT-15-07 sz. pályázati csomag dokumentumai:
– a HAT-15-07 sz. pályázati kiírás;
– a HAT-15-07 sz. pályázati adatlap;
– a vonatkozó EPER felület
egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
20.4. A HAT-15-07 sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Támogatáskezelő honlapjáról: http://www.emet.gov.hu.
20.5. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás