« Vissza a pályázatokhoz

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása – B.-A.-Z. Megye

Pályázat

Típus: Pályázat

Jelentkezési határidő: 2016.05.02

További információ:

Pályázhat:
1. a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és
2. önmaga foglalkoztatását
a) egyéni vállalkozóként (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény 4. § b) pontja, valamint 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint), vagy
b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, mely munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
c) legalább egy naptári éve (azaz 2015. január 1-jétől) működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (Bt. esetén beltagként) - a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján - tagi jogviszony alapján valósulhat meg (ez a munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként biztosítja. A MüM rendelet 10. §. 1. a) pontja szerint a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, és
3. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) költségtervvel, és
4. a lakóhelye Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van és a vállalkozás székhelye, illetve telephelye is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van/lesz

Az előregisztráció KIZÁRÓLAG arra szolgál, hogy az adott pályázat felhívásának megjelenésekor a Napitender.hu e-mailen vagy telefonon értesíthesse a regisztráltakat.

AZ ELŐREGISZTRÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE  SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGGEL NEM JÁR és INGYENES.

Ammenyiben szeretne értesülni a pályázat indulásáról, továbbá szeretné igénybe venni díjmentes online (email) és/vagy telefonos tanácsadásunkat a pályázat kapcsán, akkor kattintson az ELŐREGISZTRÁCIÓ gombra és adja meg nevét és email címét.

Kiegészítő díjmentes szolgáltatás: ingyenes online (email) és/vagy telefonos tanácsadás.

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban MüM rendelet) 10. § alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) rendelkezéseire, nyílt

PÁLYÁZATOT HIRDET

az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére.

I. A támogatás célja
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs ellátásban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

II. A pályázaton részt vehet, aki
1. a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és
2. önmaga foglalkoztatását
a) egyéni vállalkozóként (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény 4. § b) pontja, valamint 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint), vagy
b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, mely munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
c) legalább egy naptári éve (azaz 2015. január 1-jétől) működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (Bt. esetén beltagként) – a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján – tagi jogviszony alapján valósulhat meg (ez a munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként biztosítja. A MüM rendelet 10. §. 1. a) pontja szerint a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, és
3. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) költségtervvel, és
4. a lakóhelye Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van és a vállalkozás székhelye, illetve telephelye is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van/lesz.

III. A támogatások forrása
A támogatások forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalra decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete.
A 2016. évben rendelkezésre álló forrás összege: 110 millió Ft.

IV. A támogatás formája, mértéke
1. Vissza nem térítendő tőkejuttatás (a továbbiakban: tőkejuttatás), amely maximum 2 millió Ft-ig igényelhető.

V. A támogatások megállapításának feltételei
1. A pályázó a pályázat benyújtásának napján nem rendelkezhet egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló, az illetékes hatóság által kiadott 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti értesítéssel, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. b.) pontjában meghatározott őstermelői igazolvánnyal. Új induló társas vállalkozás esetében a pályázó a cégbírósági nyilvántartás szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén pedig azt megelőzően sem (vagyis az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II./2/c) pontja esetében az alapító okirat, társasági szerződés tagváltozás miatti módosítására csak a pályázat befogadásáról szóló értesítő levél kézhezvételét követő naptól kerülhet sor.
2. A támogatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2016. szeptember 15-ig benyújtja.
3. A pályázónak rendelkeznie kell:
– a beruházás nettó / bruttó összegének a megpályázott támogatási összeggel (Pályázati adatlap III. fejezet 3. pontjában szereplő táblázatnak megfelelően), amely nem lehet kevesebb a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő saját forrásnál (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás), melyről nyilatkozat vagy igazolás benyújtása szükséges az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően, a pályázat benyújtásával egy időben, továbbá
– a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlanfedezet, készfizető kezes, bankgarancia, vagy biztosítói készfizető kezesség), és
– a kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (2) a.) pontja szerinti felhatalmazói nyilatkozattal.
A legfeljebb 2 millió Ft-ig megítélhető támogatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (áfa) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs.
A legfeljebb 2 millió Ft-ig terjedő támogatás az
a) áfa levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) költségéhez igényelhető.
b) áfa levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az áfa összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.
(A pályázónak áfa levonási jogosultságára vonatkozóan pályázatában nyilatkoznia kell!)
4. Nem nyújtható támogatás annak:
– aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül álláskeresőnek, vagy nem részesül rehabilitációs ellátásban,
– nem nyújtható támogatás különösen annak a személynek, aki a pályázatát akkor nyújtotta be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjának minősül, illetve mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.
– aki önfoglalkoztatását egyéni vállalkozóként valósítja meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül főfoglalkozású vállalkozói tevékenységet folytatott,
– aki önfoglalkoztatását mezőgazdasági őstermelőként valósítja meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett,
– akit a kirendeltség legalább 1 hónapja álláskeresőként nem tart nyilván,
– aki az Flt. 54. §. 9.) pontjában meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tett eleget 2015-2016. években,
– aki nem rendelkezik az előírt mértékű saját forrással,
– aki nem rendelkezik a meghatározott mértékű és formájú anyagi biztosítékkal,
– aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
– aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.) 14. §-a szerinti nyilatkozata szerint a Közpénz tv. 6. §-a alapján nem részesülhet támogatásban, illetve akit a Közpénz tv. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,
– aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll,
– aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 50. § (4) bekezdése szerint olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
– aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) a) pontjában és az Ávr. 82. szakaszában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
– aki nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt egyéb feltételeknek,
– aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
– ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
– aki korábban már részesült álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásban (minimálbérnek megfelelő támogatás és / vagy tőkejuttatás).
(A pályázatban a fentiekre vonatkozóan nyilatkozni kell!)
A nyertes pályázóval a Kormányhivatal a támogató döntés közlésének átvételét követő 30 napon belül hatósági szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt.
Az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) a szerződés tartalmazza.

VI. A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető
a) Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó új, a pályázat benyújtása előtt még nem használt, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek közül kizárólag az eszköz működését közvetlenül támogató szoftver, pl. operációs rendszer, stb.) beszerzése.
(Kizárólag olyan gépek, eszközök, beszerzése támogatható, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.)
b) 50 ezer Ft alatti új tárgyi eszközök beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 10%-át.
A támogatásból beszerzett eszközöket tárgyi eszközként a vállalkozás nyilvántartásában kell szerepeltetni.
A beruházást a pályázat befogadásáról szóló értesítő levél kézhezvételét követő naptól, őstermelők esetében a döntést követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a Kormányhivatalhoz nem fordulhat!

VII. A tőkejuttatás igénybevételének feltételei
A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak rendelkezni kell a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő értékű anyagi biztosítékkal, amely lehet:
1. Tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a, azonban a haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt ingatlan esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200%-a.
Ingatlan fedezet felajánlásához 30 napnál nem régebbi, elektronikus tulajdoni lap másolatot és hivatalos értékbecslést kell a pályázathoz csatolni! A pályázó által benyújtott értékbecslésre vonatkozó szakvéleménynek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletben és a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben foglaltaknak. Az ingatlan első ranghelyű jelzálogjoggal történő megterheléséről a Kormányhivatal által kiadott jelzálogjog bejegyzés iránti kérelem birtokában a nyertes pályázó köteles gondoskodni, amely a támogatás kifizetésének feltétele. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége – amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merül fel – a támogatottat terheli. A pályázó köteles a fedezetként felajánlott ingatlant biztosítani és a biztosítás kedvezményezettjének – káresemény bekövetkezés esetére – a Kormányhivatalt megjelölni.
vagy
2. Legalább 2 természetes személy (Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti késedelmi pótlék megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíjas igazolvány és nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátások összegéről) igazolt, rendszeres, legalább nettó 90 ezer Ft havi jövedelme van a támogatási pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetében 3) teljes naptári hónapban. Kezesi kötelezettséget nem vállalhat, aki jövedelemigazolását önmaga számára állítja ki (pl. egyéni vállalkozó, cégvezető).
A biztosítéknyújtási kötelezettség az 1. és 2. pontban foglaltak kombinálásával is teljesíthetők azzal a kitétellel, hogy egy természetes személy is elegendő kezesként, azonban a támogatási összeg min. 50%-ára ingatlan fedezet felajánlása szükséges, az 1. pontban megfogalmazottak szerint.
vagy
3. A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia.
vagy
4. A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető-kezesi kötelezvény.
A fedezet elfogadásáról a pályázat kiírója dönt.

VIII. A pályázat keretében nem elszámolható költségek köre
1. használt, korábban üzembe helyezett tárgyi eszközök, berendezési tárgyak,
2. az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. sz. függelék II. fejezet a) pontja alapján a jármű,
3. büfékocsi, utánfutó
4. adásvételi szerződéssel beszerzett javak,
5. ingatlan, felépítmény, földterület vásárlása,
6. tenyészállatok vásárlása,
7. bérleti jog megszerzése, beleértve a szoftverbérlést is
8. részletfizetés, lízing,
9. általános forgalmi adó az áfa levonási joggal rendelkezők esetében,
10. hatósági díjak (pl.: jelzálogjog bejegyzés, vagy törlés díja), illetékek finanszírozása,
11. gazdasági társaságok alapításának, megvásárlásának költségei,
12. építés, bővítés, korszerűsítés, átalakítás, beleértve a fóliasátor-építést is
13. a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházás. A beruházás megkezdésének napja:
a) műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a beszerzendő eszköz, berendezés stb. a támogatott által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése;
b) egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;
c) amennyiben a pályázatban ismertetett projekt keretében az a)-b) pont szerinti beszerzés is megvalósul, a projekt megkezdésének időpontja az egyes beszerzésekhez kapcsolódó tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

IX. A támogatás igénylésének elbírálásánál a főbb mérlegelési szempontok
Elbírálásnál előnyt élvez, amennyiben
1. a beruházás a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § j) pontja alapján létrehozott szabad vállalkozási zónában valósul meg, és / vagy
2. a beruházás a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban jön létre. (A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében megjelölt azon kedvezményezett települések, ahol az adott településnél a “C” és “D” oszlopban “1” számjegy szerepel.)
3. a tervezett vállalkozás termelő tevékenység megvalósítására, vagy idegenforgalmi tevékenységre irányul,
4. tartósan állást kereső, vagy pályakezdő, vagy 50 év feletti, vagy megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodott álláskereső önfoglalkoztatása valósul meg,
5. ahol a pályázó a pályázat adatlapjában vagy külön mellékelve részletes, kidolgozott, megalapozott, a reális piaci viszonyokat tükröző üzleti tervben mutatja be a tervezett tevékenységtől várható eredményeket,
6. amelynél a pályázatot benyújtó álláskereső rendelkezik a vállalkozás megvalósításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal,
7. amennyiben a pályázathoz előszerződések, ígérvények kerülnek benyújtása, amelyek segítik a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával, piaccal történő ellátottságát,
8. amely az adott településen hiányt pótló vállalkozás,
9. a pályázatban bemutatott tevékenység az adott területen újító, innovatív, korszerű, illetve környezetbarát technológiát alkalmaz.
A Kormányhivatal mérlegelési jogkörében eljárva a pályázat elutasításáról dönthet különösen akkor, ha
1. a tervezett tevékenység italbolt, bár vagy ezekkel megegyező funkciójú létesítmény működtetésére irányul,
2. biztosítói, ügynöki, közvetítői tevékenység megvalósítására irányul,
3. használtcikk-kereskedelemre irányuló tevékenység,
4. elutasíthatók továbbá azon pályázatok, amelyek a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 5.2.3 azonosító számú, “Fiatalok vállalkozóvá válása- vállalkozás indítási költségeinek támogatása” elnevezésű pályázati lehetőségre irányíthatók át.

X. A támogatások igénybevételének egyéb feltételei
Az érdemi döntés közlését követően a Kormányhivatal hatósági szerződést köt, vagy elutasító határozatot hoz.
Támogatás annak a nyertes pályázónak nyújtható, aki:
1. a támogató döntés közlésének átvételét követő 30 napon belül szerződést köt a Foglalkoztatási Főosztállyal. Amennyiben a támogatott mulasztásából (neki felróható okból) e határidőn belül nem jön létre szerződés, az eljárás megszüntetésére kerül sor,
2. legkésőbb a szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerint, az illetékes hatóság által kiadott értesítés; mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, továbbá adószáma; gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/változás bejelentést tartalmazó végzés, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés stb.).
3. vállalja, hogy a szerződés megkötéséig bejelentkezik a köztartozásmentes adózói adatbázisba (http://www.nav.gov.hu),
4. vállalja, hogy a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást – a bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül – a Kormányhivatalnak bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik,
5. vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 60 napon belül csatolja a jogerős hatósági engedélyeket (pl. működési engedély, telephelyengedély, egyéb szakhatósági engedélyek),
6. vállalja, hogy a szerződésben részletezett időpontig tevékenységét megkezdi, illetve a beruházást megvalósítja és a költségekkel elszámol,
7. vállalja önmaga foglalkoztatását legalább 2 évig, mely foglalkoztatást kizárólag egyéni vállalkozóként / mezőgazdasági őstermelőként / társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködési kötelezettsége alapján vállalkozói jogviszonyban (amely nem valósulhat meg az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban) valósít meg. A foglalkoztatás kezdete a szerződés aláírásának a napja,
8. tudomásul veszi, hogy új induló társas vállalkozás létrehozása esetén vagy legalább egy naptári éve (azaz 2015. január 1-jétől) működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással a társaság ügyvezetését nem láthatja el. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112 §. (19 bekezdése alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el, azonban ezen jogviszonyok egyike sem támogatható a pályázat keretében,
9. vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt, mint vállalkozó, önmaga után adó-, és járulékfizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz,
10. vállalja, hogy a Kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbíráláshoz – az előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl.: szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés stb.) becsatol,
11. tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása teljes körűen kiegyenlített számlák alapján történik, az elszámolásra benyújtott kiegyenlített számlák az áfa levonási jogtól függően bruttó, ill. nettó értéke szerződésben meghatározott mértékéig, de legfeljebb 80 százalékának erejéig,
12. tudomásul veszi, hogy a beruházáshoz különösen indokolt esetben, egy alkalommal támogatási előleg igényelhető, ha ezt a hatósági szerződés is tartalmazza. Az előleg folyósításáról a Kormányhivatal mérlegelési jogkörben dönt. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20%-a lehet,
13. tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén támogatás nem folyósítható, illetve az Áht. 51. § (2) bekezdése alapján: “Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusának eltérő rendelkezése hiányában az államháztartáson kívüli természetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli más szervezetet (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) terhelő köztartozás összegét – a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján – az agrártámogatások esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, más költségvetési támogatás esetén a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.”
14. az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – a Kincstár visszatartja, és a NAV megfelelő bevételi számláján jóváírja,
15. tudomásul veszi, hogy amennyiben a projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy a projekt megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett – mint ajánlatkérő – felelős. Bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatásra vonatkozó visszafizetési kötelezettség is a kedvezményezettet terheli,
16. tudomásul veszi, hogy nem csatlakozhat veszteséges, vagy a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott, (2015. december 31-ei fordulónap szerinti) mérlegadatok alapján nehéz helyzetben lévőnek minősülő társasághoz.
A Kormányhivatal az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet. Ilyen esetekre tekintettel a pályázónak benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra, és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy a Kormányhivatal által megnevezett és összegszerűen meghatározott tételek beszerzését, úgy pályázatom elutasításra kerül.
Abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó és a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: zálogkötelezett) eltér, a zálogkötelezettnek – mint harmadik személynek, akinek jogát, jogos érdekét a szerződés érinti – írásban nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul a hatósági szerződés megkötéséhez, és a jelzálogszerződést, mint zálogkötelezett aláírja.
A hatósági szerződés megkötéséhez szükséges az egyidejű megjelenés a pályázó és / vagy a készfizető kezes és / vagy a zálogkötelezett részéről, amennyiben a tőkejuttatás igénybevételéhez a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére a támogatás és szerződés szerinti késedelmi pótlék megfizetése készfizető kezesség vállalásával történik és / vagy a biztosítékként felajánlott fedezet ingatlan.

XI. A támogatások folyósítása
A támogatás folyósítására a szerződés aláírását követően – a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetén a biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével – az alábbiak szerint kerül sor:
1. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20%-a lehet, amelyet a Kormányhivatal a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a kedvezményezett részére. Az előleg elszámolásának szabályait a hatósági szerződés tartalmazza. A támogatás elnyerése esetén az előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a megkövetelt anyagi biztosíték rendelkezésre áll. Az előleg elszámolásának végső határideje az előleg folyósítását követő 60. nap, de legkésőbb 2016. szeptember 15.
2. A támogatás összege a bemutatott bizonylatok, valamint azok teljesítését – azaz teljes körű kifizetését – igazoló bizonylatok (pénzintézeti terhelési értesítés, pénztárbizonylat, egyéb forrás igénybevételének dokumentumai) alapján – a Magyar Államkincstáron keresztül legfeljebb 3 részletben, utólag kerül utalásra a támogatott bankszámlájára. A számlákon, bizonylatokon Kedvezményezettnek aláírásával kell igazolni a vásárolt termék átvételét, használatbavételét. Az eredeti számlák mellé csatolni kell a kifizetéseket igazoló banki átutalás bizonylatait, a vállalkozói szerződéseket, megrendeléseket, megrendelés visszaigazolásokat, átadás-átvételi jegyzőkönyveket, üzembehelyezési jegyzőkönyveket stb. Külföldi számlák esetén a pályázó köteles a benyújtott számlákat (és az elszámoláshoz tartozó egyéb bizonylatokat) hitelesen magyar nyelvre fordíttatni. A támogatás folyósításához a Kormányhivatal által kiállított befogadó nyilatkozat kézhezvételét követő nap, őstermelők esetében a támogatásról szóló döntést követő nap és a beruházás befejezésének szerződésben rögzített határnapja közti időszakban teljesített és teljes körűen kiegyenlített eredeti pénzügyi bizonylatok fogadhatók el.
3. A pályázat benyújtásakor – a külföldi pénznemben meghatározott értékek átszámításánál – a benyújtás napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni. A kifizetésnél a számla pénzügyi teljesítésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos, érvényes napi árfolyammal kell számolni, ezért jelentős árfolyam-különbözet keletkezhet, mely különbözetet a pályázónak saját forrásból kell biztosítania.
4. A Kormányhivatal jelzálogjogának támogatott által, földhivatalnál történő bejegyeztetése, és / vagy készfizető kezesi szerződés megkötése, és / vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, és / vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető kezesi kötelezvény, valamint ingatlan fedezet esetén a Kormányhivatal kedvezményezetti pozícióját tartalmazó vagyon-biztosítási szerződés, és a felhatalmazói nyilatkozat becsatolása.
5. A támogatott személyesen vagy postai úton köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról, a szerződésben meghatározott határidőn belül.

XII. A szerződésszegés jogkövetkezményei
1. Ha a nyertes pályázó a kötendő szerződésben foglaltakat megszegi, a Kormányhivatal a támogatás további folyósítását megszünteti, és intézkedik a támogatás visszakövetelése iránt. A támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 132. § (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlájára. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
2. Ha a nyertes pályázó nem tesz eleget a szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.
3. Ha a szerződésben foglaltakat a Kormányhivatal nem teljesíti, a nyertes pályázó a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén – a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül – az eljáró Kormányhivatal székhelye szerint illetékes Miskolci Járásbírósághoz, ill. a Miskolci Törvényszékhez fordulhat.

XIII. A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása
A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő pályázatot a “Pályázati adatlapban” és annak mellékleteiben, valamint a pályázati adatlapokon, nyilatkozatokban és dokumentumokban meghatározott részletes feltételek figyelembevételével kell kidolgozni.
A “Pályázati felhívás”-ban és a “Pályázati adatlap”-ban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatot a kötelező mellékletekkel együtt, összefűzve, minden oldalát saját kezűleg aláírva 1 db eredeti példányban lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) a pályázati felhívás közzétételétől folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 2-ig.
Postán történő benyújtáskor a pályázatot tértivevénnyel benyújtott küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít.
A Kormányhivatal fenntartja a jogot, hogy forráshiány esetén a pályázatok befogadását felfüggeszti, melyről honlapján (http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu) közleményt tesz közzé.
Az Ávr. 70. § (1) bekezdése alapján a pályázat befogadásáról a Kormányhivatal a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát ki a pályázó részére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A pályázat befogadása során a Kormányhivatal megvizsgálja, hogy
a) a pályázat a benyújtásra meghatározott időn belül került-e benyújtásra,
b) az igényelt költségvetési támogatás összeg meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe tartozik-e.
Csak a már befogadott pályázatok kerülhetnek hiánypótlásra. (Ávr. 70. § (3) bekezdése alapján)
A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében – a pályázat beérkezésétől számított – 8 napon belül a Kormányhivatal hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlás teljesítésére 8 nap áll rendelkezésre. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázat kötelező mellékleteit képező nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy a pályázathoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. Amennyiben a 7/1. vagy a 7/2. melléklet, illetve valamennyi hivatalos, eredeti árajánlat nem kerül benyújtásra, a pályázat nem hiánypótoltatható.
A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. A hiánypótlás teljesítése során a beszerezni kívánt eszköz(ök) típusa nem változtatható meg, egyeznie kell a pályázat benyújtásakor a 7./1. és 7/2. számú mellékletben feltüntetett eszközökkel. A beszerezni kívánt eszközökről benyújtott árajánlatnak tartalmaznia kell a tárgyi eszköz bruttó, nettó értékét és a részletes műszaki adatokat.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek – ide értve az esetleges hiánypótlást követően is formailag hiányos pályázatokat – illetve nem felel meg a pályázati adatlapban foglaltaknak, vagy határidőn túl érkezik, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.
A pályázatok elbírálásáról a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal mérlegelési jogkörben eljárva, folyamatosan, a pályázat beérkezésének napjától számítva legfeljebb 2 hónapon belül dönt, melyről értesítést küld a pályázat benyújtójának.
Ha a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmet az eljáró szervezeti egység mérlegelési jogkörében eljárva utasítja el, határozata ellen akkor van helye jogorvoslatnak, ha a kérelem elutasítására jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette [Flt. 56. § (3) bekezdés].
A tőkejuttatással párhuzamosan, illetve attól függetlenül is igényelhető a hathavi minimálbérnek megfelelő támogatás is. Amennyiben a hathavi minimálbérnek megfelelő támogatást a pályázó a tőkejuttatással egyidejűleg igényli, abban az esetben a kérelmet két eredeti példányban, a pályázattal egyszerre, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály címére kell benyújtani. Amennyiben a kérelmező önmagában csak a bérjellegű támogatást kérelmezi, abban az esetben a kérelmet és mellékleteit 1 eredeti példányban az álláskereső lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályhoz lehet benyújtani.
A pályázati dokumentációval kapcsolatos további információ kérhető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálynál, valamint letölthető a Foglalkoztatási Főosztály honlapjáról (http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu oldalon a Pályázatok / Álláskeresők menüpontból).

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás 2016. [WORD 166KB]
Tájékoztató 2016. [WORD 34KB]
Pályázati adatlap 2016. [WORD 254KB]
Kötelező mellékletek 2016. [WORD 318KB]

Kérjen ajánlatot vagy további információt (címzett: Napitender.hu)