« Vissza a pályázatokhoz

A mi történetünk – alkotáspályázat a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emléke / GUL-15-C

Pályázat

Típus: Pályázat

Jelentkezési határidő: 2016-03-22

További információ:

A mi történetünk
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázati kategória kódja: GUL-15-C

Általános bevezetés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet “A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan.

1. A pályázat háttere és célja
1.1 A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozattal a Kormány a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította, majd az emlékévet az 1572/2015 (IX. 4.) Korm. határozattal 2017. február 25-ig meghosszabbította.
1.2 A pályázati kiírás célja a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes történetének felkutatása és különböző formában (vers, próza, film, kiadvány, színházi forgatókönyv, drámajáték forgatókönyve) történő megjelenítése, az egyéni sorsok tágabb közvéleménnyel való megismertetése, valamint a pályázati kiírásban meghatározott téma oktatását segítő anyagok előállítása.
1.3 Amennyiben a pályázati kiírás alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke értelmében vett olyan gazdasági tevékenységek részesülnek támogatásban, amelyek érintik a tagállamok közötti kereskedelmet, úgy a jelen kiírás keretében az érintett kedvezményezett az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával meghosszabbított N 357/2007számú bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatásban részesül.
Gazdasági tevékenységnek minősül bármely tevékenység, amelynek keretében valamely piacon árukat és szolgáltatásokat kínálnak.
Nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet az adott intézkedés, ha a támogatás nem vezet kereslet vagy befektetések vonzásához az érintett térségben, és nem akadályozza más tagállamokból származó vállalkozások letelepedését, továbbá a kedvezményezett által nyújtott termékek vagy szolgáltatások tisztán helyi jellegűek vagy földrajzilag korlátozott vonzáskörzettel bírnak és végül a szomszédos tagállamok piacaira és fogyasztóira csak marginális hatást gyakorolnak.”

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázók köre:
– Természetes személy (országhatártól függetlenül, korhatárbeli korlátozás nélkül)

3. A rendelkezésre álló keretösszeg
3.1. A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet 20/5/2 Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása című fejezeti kezelésű előirányzata terhére. Pályázatok a keret kimerüléséig támogathatóak.

4. Támogatható tevékenységek:
4.1 Támogatható tevékenységek:
A Szovjetunióba hurcolt volt politikai foglyok és kényszermunkások történetét (például: elhurcolásukat, lágeréletüket, szabadulásuk utáni életüket, közvetlen családtagjaik életét, az utazást, a táborokat, a szabadulásukat, itthoni befogadásukat, személyes élményeiket és emlékeiket, az 1950-es évek itthoni légkörét) bemutató, a témát feldolgozó
a) rövidfilm legalább 2, legfeljebb 7 perc terjedelemben
b) dokumentumfilm
c) prózai alkotás, esszé legfeljebb 10 000 karakter terjedelemben
d) novella, dráma, regény
e) vers
f) személyes történet, bármilyen hosszú terjedelemben és hozzá tartozó 2500-5000 karakteres rövid összefoglalóval
g) oktatási anyag (a jelenlegi oktatási anyagokhoz és tankönyvekhez kapcsolódó, vagy azokhoz képest új, az adott kort hitelesen bemutató oktatási anyag, segédanyag)
h) kiadvány
i) egyéb más, az előbbiek során nem felsorolt műfajba tartozó alkotás/pályamű

A nyertes pályamunkák:
A nyertes filmek és irodalmi alkotások egy részének az 1.1 pontban jelzett kormányhatározattal létrehozott Emlékbizottság lehetőséget biztosít az országos médiában való bemutatkozásra. A nyertes alkotások az alábbiak szerint kerülnek közzétételre:
– rövidfilm: valamennyi nyertes alkotás a pályázati program honlapján közzétételre kerül
– irodalmi alkotások (próza, vers, színdarab, drámajáték): valamennyi nyertes alkotás a pályázati program honlapján közzétételre kerül, valamint az 1-3. díjas alkotások irodalmi folyóiratban/az emlékév keretében megjelenő kiadványban közzétételre kerülhetnek.
– személyes történet: valamennyi nyertes alkotás a pályázati program honlapján közzétételre kerül,
– oktatási anyag: valamennyi nyertes alkotás a pályázati program honlapján közzétételre kerül.
A pályázó – a támogatás elnyerésével – hozzájárul ahhoz, hogy műve, illetve művei a fentiek szerint közzétételre kerüljenek.

5. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat benyújtására papír alapon vagy elektronikus pályázatkezelő rendszerben van lehetőség.
A pályázat benyújtását megelőzően minden elektronikusan pályázónak a https://eptk.fair.gov.hu honlapon keresztül elérhető elektronikus pályázatkezelő rendszerben regisztrálnia kell magát a pályázati útmutató 8. pontjában leírtak szerint, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). Ezt követően az elérhető elektronikus pályázatkezelő rendszerben kell benyújtani a pályázatot a megfelelő oldalak kitöltésével.
A pályázatokat a pályázó személy anyaországától függetlenül magyar nyelven kell benyújtani. Benyújtandó:
A kiadvány terve (amely tartalmazza a megjelentetni kívánt tanulmányok, szépirodalmi alkotások stb. kéziratát/képanyagát, az elkészítés tervezett ütemezését, a kiadvány célcsoportját, a kivitelezésre vonatkozó elképzeléseket, a tervezett darabszámot, a felkért szakértőket, a projekt kommunikációs tervét stb.), valamint a részletes költségterv – a kiírásban meghatározott módon.
Benyújtási határidők (szakaszos):
– 2016. január 22.
– 2016. február 25.
– 2016. március 22.
Megvalósítási időszak:
– 2015. december 22.-2017. február 25.

6. A támogatás formája és mértéke
6.1. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek folyósítása a záró szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történik. A Támogatáskezelő a támogatási előleget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át.
A támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa 100 000 Ft, felső határa 2 500 000 Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100%.

7. Szakmai elvárások:
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják: amennyiben támogatásban részesülnek, úgy a megvalósítás során:
a) feltüntetik és használják “A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” hivatalos logóját
b) a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó dokumentumokat/pályaműveket/fotókat megküldik az Emlékév hivatalos honlapjára publikálásra
c) benyújtanak egy előzetes kommunikációs tervet
d) a megvalósítást követően az elnyert támogatási összegről teljeskörű záró szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújtanak be a költséget igazoló bizonylatokkal együtt

8. Elszámolható költségek köre:
Elszámolható költségek: az alkotások előállításának folyamatában felmerült költségek az előzetesen leadott költségtervnek megfelelően.

9. A pályázat lebonyolítója:
9.1. A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

10. A pályázatok formai vizsgálata
10.1. A Támogatáskezelő a pályázat befogadásáról legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot, melyről a pályázót az érvénytelenség okának megjelölésével tájékoztatja.
10.2. A pályázat befogadása során a Támogatáskezelő vizsgálja, hogy
a) a pályázat a meghatározott határidőn belül került-e benyújtásra
b) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket, és
c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik-e.
10.3. A Támogatáskezelő a benyújtott pályázatot a pályázat benyújtását követő hetedik napig érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha:
a) a pályázatot nem a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott pályázó nyújtotta be
b) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn túl került benyújtásra
c) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, illetve
d) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
Amennyiben a fenti esetek egyike sem áll fenn, a Támogatáskezelő a pályázat befogadásáról befogadó nyilatkozatot bocsát ki.
10.4. A Támogatáskezelő – egy alkalommal – elektronikus úton a kiküldéstől számított 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki.
Hiánypótlásra az alábbi esetekben van lehetőség:
– a benyújtott dokumentumok köre nem teljes körű
– hibásan kitöltött dokumentumok pótlása esetén
– nem megfelelő példányszámban beküldött dokumentumok esetén
A hiánypótolt dokumentumokat elektronikus úton, szkennelve kell eljuttatni a Támogatáskezelőhöz.
A Támogatáskezelő a benyújtott pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja továbbá, ha:
– a Támogatáskezelő hiánypótlási felszólítását a pályázó a megadott határidőn belül egyáltalán nem, vagy nem az abban foglaltaknak megfelelően teljesíti.
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNIK, EZÉRT KÉRJÜK A PÁLYÁZÓKAT, HOGY FOLYAMATOSAN FIGYELJÉK A PÁLYÁZAT SORÁN MEGADOTT E-MAIL FIÓKJUKAT!

11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és ütemezése
11.1 A pályázatok támogatására Értékelő Bizottság tesz javaslatot. (Az Értékelő Bizottság tagjait a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat 2. pontja szerinti Emlékbizottság elnöke kéri fel).
11.2 Az Értékelő Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől számított 30 napon belül teszi meg.
11.3 Az Értékelő Bizottság az elbírálás során figyelembe veszi az alábbi szempontokat:
– A pályázati kiírás célrendszeréhez történő kapcsolódás
– A pályázat megvalósulásával elért célközönség száma
– A benyújtott költségterv megalapozottsága.
11.4 A pályázatokról az Értékelő Bizottság előterjesztése alapján az emberi erőforrások minisztere dönt.
11.5 A döntést követően a Támogatáskezelő 2 munkanapon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.

12. Szerződéskötés
12.1. A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kedvezményezettel a támogatási szerződést a Támogatáskezelő köti meg. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az kedvezményezett mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a támogatási döntés hatályát veszti.
12.2. Nyertes pályázat esetében megfelelő biztosítékot kell kikötni a támogatási szerződésben a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából. A biztosíték a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogatáskezelő javára szóló beszedési megbízás felhatalmazó nyilatkozata. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia. Több fizetési számla esetén a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjéről.
12.3. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül. A Támogatáskezelő a biztosíték kikötésétől eltekinthet, amennyiben a támogatás folyósítására a beszámoló elfogadását követően kerül sor (utófinanszírozás).
12.4. A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a bejelentetteken kívül további fizetési számlája nincs; ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy ha új fizetési számlát nyit, azt annak megnyitásától számított nyolc napon belül bejelenti a Támogatáskezelőnek, egyúttal csatolja az új fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről.
12.5. Amennyiben a bármely okból visszafizetésre kötelezett Kedvezményezett határidőn belül nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, annak érvényesítése beszedési megbízással történik.
12.6. A biztosíték fennállásának határideje a támogatás felhasználása ellenőrzésének végső határidejével esik egybe, melyet a támogatási szerződés határoz meg. A pályázati program lezárásának tényét a Támogatáskezelő értesíti a Kedvezményezettet, és egyúttal intézkedik a felhatalmazó levél visszavonásáról.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
13.1. A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a pályázó záró szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni a támogatási szerződésben meghatározott módon és határidőig.
13.2. A pályázat szerint a támogatott feladat megvalósításáról szóló éves záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a pályázati útmutató 14. pontja tartalmazza.

14. További információ
14.1. A támogatás igénylésének, igénybe vételének részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.
14.2. A Támogatáskezelő fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
14.3. A támogatási döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy az államháztartáson kívüli kedvezményezett a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
14.4. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.
14.5. A kifogást az emberi erőforrások minisztere részére címezve, de a Támogatáskezelőhöz kell írásban benyújtani. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén kérelem benyújtásának helye nincs. A kifogást a pályázati útmutatóban meghatározott tartalommal kell benyújtani.
14.6. A Támogató, a Támogatáskezelő, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére.
14.7. Kedvezményezettnek tudomásul veszik, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
14.8. A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatáskezelőt.
14.9. E kötelezettség megszegése esetén a Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.
14.10. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
14.11. A pályázati csomag dokumentumai:
– pályázati kiírás
– pályázati útmutató
– Általános Szerződési Feltételek
egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
14.12. A pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Támogatáskezelő honlapjáról (http://www.emet.gov.hu).
14.13. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás (pdf)
Pályázati útmutató (pdf)
Költségvetés (xlsx)
Papíralapú jelentkezés (docx)
Nyilatkozat magánszemélyeknek (docx)
Pályázói adatlap magánszemélyeknek (docx)

Kérjen ajánlatot vagy további információt (címzett: Napitender.hu)