napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító dokumentumfilmek készítésére továbbá forgatókönyveik kidolgozására
Pályázat kódja: KKETTKK-56P-03
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956-os Emlékbizottság (továbbiakban: az Emlékbizottság) megbízásából pályázatot hirdet az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító dokumentumfilmek megalkotására, és/vagy elkészítésükhöz szükséges forgatókönyv megírására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, továbbá az azt követő megtorlások időszakát, valamint a magyar antikommunista hősöket bemutató dokumentumfilmek és/vagy forgatókönyvek elkészítését azzal a céllal, hogy a pályázat keretében születő alkotások hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek pályázhatnak.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek/magánszemélyek:
– amelyeknek/akiknek lejárt köztartozása van;
– amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
– amelyeknek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai;
– amelyeknek a támogatás évében, és az azt megelőző két évben 200 000 euró összegű, „de minimis„, azaz csekély összegű állami támogatást folyósítottak

3. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan tevékenység, amely a pályázat céljához kapcsolódó témájú dokumentumfilm készítésére, illetve dokumentumfilm-forgatókönyv írására irányul.
Nem támogatható azonban olyan tevékenység, amely a hatályos jogszabályok alapján megállapított játékfilm vagy annak forgatókönyvének elkészítésére irányul.

4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. március 1.-2017. április 30.

5. Az elnyerhető támogatás mértéke
Forgatókönyvek megírására az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 000 000 Forint.
Dokumentumfilmek készítésére az elnyerhető támogatás összegének felső határa 4 000 000 Forint.
FIGYELEM! A fent megjelölt pályázati értékhatár feletti támogatást csak „kiemelté” nyi-vánított pályázatok kaphatnak. Az Emlékbizottság saját hatáskörben dönt arról, hogy egy pályázat megkapja a „kiemelt” pályázati megjelölést, továbbá, hogy a kiemelt pályázat mekkora támogatási összeget vehet igénybe.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Közalapítvány alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Iroda
1122 Budapest, Határőr út 35.
Beadási határidő: Folyamatos (a pályázati keret erejéig)
FIGYELEM! A pályázati keret kimerüléséről a Közalapítvány az emlékév hivatalos honlapján, a http://www.magyarforradalom1956.hu ad tájékoztatást. Azok a pályázatok, melyek a fenti határidőt követő postai bélyegző dátummal kerülnek benyújtásra, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és a pályázati lebonyolító által ellenőrzés alá sem kerülnek.

8. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
Forgatókönyvek dokumentumfilmhez
– kitöltött pályázati adatlap;
– pénzügyi terv;
– a tervezett forgatókönyv 1 oldalas vezetői összefoglalója és 3 oldalnál nem nagyobb terjedelmű bemutató szinopszisa

Dokumentumfilm-tervek
– kitöltött pályázati adatlap;
– pénzügyi terv;
– a dokumentumfilm forgatókönyve, az abból készült 1 oldalas vezetői összefoglaló és 3 oldalnál nem nagyobb terjedelmű bemutató szinopszisa, a film forgatási időterve, tervezett megjelenési ideje és csatornái

Mindkét esetben a pályázónak a fenti dokumentációkat CD-n vagy más elektronikus fizikai adathordozón (pendriveon vagy adatkártyán) is be kell nyújtania a pályázatában.

9. A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Közalapítvány végzi. A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben:
– a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet/magánszemély pályázott;
– a pályázó jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a konstrukcióban pályázatot;
– a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
– a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közalapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
– a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
– a támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát;
– a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte

Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Amennyiben a Közalapítvány a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 8 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a Közalapítvány a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.
http://www.magyarforradalom1956.hu/

1956_2016_zsigmond_vilmos_palyazat.zip

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás