napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet
fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2015/2016-os tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukránállampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.
A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, a Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.
– A pályázat a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
– A pályázaton elnyerhető ösztöndíj nem visszatérítendő költségvetési támogatás.
– A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/1. „Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása”, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 295 002). Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 40.000.000,- forint.
– Az ösztöndíjjal és az ösztöndíjazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, illetve a Beregszászi Agora Információs Központ látja el.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
– Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
– A beérkezett pályázatok feldolgozását, rendszerezését és kiértékelését a pályázati kiírásban meghatározott rangsorolási szabályok alapján a pályázatot a szülőföldön lebonyolító Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda és a Beregszászi Agora Információs Központ végzi.
– A pályázatok előértékelését a kiértékelés és a további pályázati információk részben meghatározott szempontok alapján – az adott régió vonatkozásában – a regionális Előértékelő Bizottságok végzik, melyek tagjait és elnökeit a szaktárca kérte fel. A regionális Előértékelő Bizottságok az alábbiak:
– Erdélyi Előértékelő Bizottság (elnöke: Dr. Tonk Márton),
– Kárpátaljai Előértékelő Bizottság (elnöke: Dr. Orosz Ildikó),
– Szlovákiai Előértékelő Bizottság (elnöke: Dr. Szalay György),
– Vajdasági Előértékelő Bizottság (elnöke: Dr. Takács Márta).
– A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottságok tesznek előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.
– Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda és a Beregszászi Agora Információs Központ a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül, illetve az előzetes javaslat eredményéről személyesen a fent felsorolt irodáknál lehet érdeklődni. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt. Az észrevétel benyújtásának határidejéről és az Értékelő Bizottság ülésének időpontjáról a pályázó szintén a fent felsorolt irodáknál érdeklődhet.
– A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztériuma PPP-konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítmények kiváltásával kapcsolatos feladatokért felelős miniszteri biztosa. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Zsámboki Marcell, a Balassi Intézet oktatási és tudományos igazgatója; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Bori István, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője és Benked László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatás-politikai Főosztályának ösztöndíjreferense.
– A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe vételével Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős államtitkára hozza meg 2016. február 15. napjáig. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda és a Beregszászi Agora Információs Központ részéről postai feladásra kerül.
– A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az emberi erőforrások miniszteréhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az Ávr. 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
– Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal a Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül személyenként szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjazott jogait, valamint az ösztöndíjasnak az ösztöndíjazó felé teljesítendő, az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
– az oktató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány száma);
– idegenrendészeti státuszának változása (különös tekintettel pl. a magyarországi letelepedési engedély megszerzésére ill. magyarországi állandó lakóhely létesítésére);
– elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, vagy a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, vagy a Szabadkai CMH Iroda, vagy a Beregszászi Agora Információs Központ, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2016. március 31. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, vagy a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, vagy a Szabadkai CMH Iroda, vagy a Beregszászi Agora Információs Központ, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet általi, az ösztöndíj folyósításához szükséges kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
– Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. pontja értelmében adómentes. Az ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű adóalanynak minősül, és az ösztöndíjszerződésből származó jövedelmét az illetősége szerinti országban a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint – bejelenteni és az azt terhelő adót befizetni köteles. A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati kiírásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben az ösztöndíjast a pályázat kiírói az ösztöndíj – vagy annak egy részének – visszafizetésére kötelezik, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a rendelkezései alapján az ösztöndíjnak a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön ahttp://www.martonaron.hu és a http://www.balassi-intezet.hu honlapon.

Pályázhat minden olyan, 2015. július 1. napján a 38. életévét be nem töltött
– román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben az alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzési szinteken a gazdasági (közgazdaságtan, pénzügy, könyvelés, gazdasági informatika, kereskedelem, menedzsment, marketing), az informatikai, a műszaki (számítástechnika, vegyészmérnök, építőmérnök, villamosmérnök, anyagmérnök, gépészmérnök, környezetmérnök, rendszermérnök, mérnöki menedzsment, villamosmérnök, élelmiszer-ipari mérnök, mechatronika, alkalmazott mérnöki tudományok, kertészmérnök, biotechnológiák) az orvos és gyógyszerészeti tudományterületek valamelyikén; vagy
– szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben; vagy
– szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely szerbiai állami felsőoktatási intézményben; vagy
– ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely Ukrajna Kárpátalja Közigazgatási Területen („Zakarpatszka oblaszty”) működő, Ukrajnában III.-VI. szintű akkreditált státuszú felsőoktatási intézményben főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik* és
– órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy
– órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás**; és
– nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.
*szlovák állampolgárságúak esetén: főállású oktatóként, vagy kutatóként (munkaviszonyban) dolgozik
**szlovák állampolgárságúak esetén: órarenden kívüli rendszeres dokumentálható oktatói tevékenységet végez főállású oktatóként vagy kutatóként (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) magyar nyelven olyan egyetemen és olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás

Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró feltételek:
– Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
– Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
– Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a pályázat benyújtásakor még nem vettek részt a doktori (PhD/ DLA vagy azzal egyenértékű) képzésben (azaz beiratkozott doktorandusz hallgatóként még meg sem kezdték a doktori képzést).
– Nem pályázhatnak azok a személyek, akik csak a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzésében folytatnak a fenti feltéteknek megfelelő oktatási tevékenységet.
– Nem pályázhatnak a Magyarországon államilag támogatott doktori képzésben résztvevő személyek.
– Nem részesülhetnek ösztöndíjban azok, akik a 2015/2016-os tanév időtartamára az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet más közös pályázata alapján ún. miniszteri ösztöndíjban vagy a szülőföldi mester (magiszteri, specialista) vagy doktori képzésükre tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.

További pályázati információk:
A pályázaton ösztöndíjban részesíthető oktatók száma legfeljebb 80 fő. Az ösztöndíjasok régiók közötti megoszlására az egyes régiókban beérkezett érvényes pályázatok figyelembe vételével az Értékelő Bizottság tesz javaslatot.
Az ösztöndíj a 2015/2016-os tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 50.000,- Ft/hó, azaz ötvenezer forint (összesen 500.000 Ft/tanév, azaz ötszázezer forint a tanév egészére).
A regionális Előértékelő Bizottságok a beérkezett és érvényes pályázatokat az előértékelés során az alábbiak alapján rangsorolják:
1. Kiemelt előnyben kell részesíteni azon pályázókat, akik rendelkeznek doktori (PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű) tudományos fokozattal (szerb állampolgárságú magyar nemzetiségű jelentkezők esetén elsődlegesen a PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű fokozattal rendelkező pályázók részesülnek kiemelt előnyben, másodlagosan a magiszteri fokozattal rendelkező pályázók részesülnek kiemelt előnyben).
Ez alapján azon pályázók, akik nem rendelkeznek doktori fokozattal (szerb állampolgárságú magyar nemzetiségű jelentkezők esetén nem rendelkeznek elsődlegesen PhD/DLA, másodlagosan magiszteri fokozattal), csak abban az esetben kaphatnak ösztöndíjat, ha az adott régióban az Értékelő Bizottság által meghatározott regionális ösztöndíjas keretszámot nem töltik fel a doktori fokozattal (szerb állampolgárságú magyar nemzetiségű pályázók esetén elsődlegesen doktori, másodlagosan magiszteri fokozattal) rendelkező pályázók.
2. A pályázók – szükség szerinti – további rangsorolásának szabályairól a regionális Előértékelő Bizottságok egyedi eljárással döntenek – az adott régió magyar közösségi céljainak megfelelően – a következő szempontok figyelembe vételével:
– A felsőoktatási képzés (szak) – melyen a pályázó az oktatási tevékenységét végzi – tudományterületi besorolása, illetve szerepe, fontossága a régió magyar értelmiségi utánpótlásának biztosításában;
– A magyar nyelven oktatott tantárgy(ak), kurzusok, órarenden kívüli foglalkozások témája, óraszáma, gyakorisága;
– A pályázónak a felsőoktatási intézményben betöltött vezető beosztása, egyetemi/főiskolai fokozata (pl. adjunktus, docens stb.), várható tudományos/felsőoktatási előmenetele (pl. mikor szerez tudományos/felsőoktatási fokozatot);
– a pályázó tudományos tevékenysége (ide értve a felsőoktatási tankönyv- és jegyzetírást és szerkesztést, más oktatási segédletek elkészítését, a kiemelkedő tudományos publikációkat, a tudományos/kutató intézetekben folytatott munkát stb.);
– a pályázónál, mint konzulensnél a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös tanévben szakdolgozó és sikeresen diplomát szerzett hallgatók száma;
– a pályázó órarenden kívüli oktatási tevékenysége (pl. szakkollégiumban végzett tutoriális munka, a pályázó által az elmúlt két /a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös / tanévben a tudományos diákköri konferenciá(k)ra felkészített hallgatók száma és a hallgatóknak az ott elért eredménye stb.);
– a pályázó ún. közösségi tevékenysége (pl. felsőoktatási közösségi, hallgatói rendezvények szervezése, részvétel, szerepvállalás oktatás-szakmai és oktatáspolitikai testületekben stb.);
– más, a regionális ösztöndíj tanács által fontosnak ítélt szempontok (pl. a regionális ösztöndíj tanács az ülésén az előértékeléshez értékelési pontrendszert fogadhat el stb.).

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
Az elektronikus adatlap a http://sao.bbi.hu felületen keresztüli internetes beküldési határideje
2016. január 11., éjjel 24.00 óra (közép-európai /magyarországi/ idő /CET/ szerint).
Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és papír alapú kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének és személyes benyújtásának határideje: 2016. január 12., helyi idő szerint 15.00 óra.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti, valamint arra, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!
A határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányosan benyújtott pályázatokat a lebonyolító, valamint a pályázatokat elbíráló Értékelő Bizottság nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

A beadás menete:
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó pályázatát az elektronikus adatlap kitöltése végeztével beküldi az elektronikus Ügyfélkapu felületen keresztül, majd a PDF file-t kinyomtatva, azt saját kezűleg aláírva postai úton vagy személyesen határidőre beérkezteti a régiójának megfelelő irodába a kötelezően csatolandó papír alapú mellékletekkel együtt.
Elektronikus beadás a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül: http://sao.bbi.hu.
Az adatlap beküldését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén a nyomtatványai között talál.
*Fontos! A pályázók a http://sao.bbi.hu ügyfélkapu és pályázatkezelő felületre egy előzetes egyszerű regisztrációt követően tudnak belépni, melyhez a belépési adatokat/jelszavakat a regisztrációkor megadott e-mail címre automatikusan küldi ki a rendszer. A Balassi Intézettel korábban már kapcsolatba került hallgatók régi adataikkal (BI MÁSZ Neptun kód) is be tudnak majd lépni, nem szükséges újra regisztrálni. Csak a regisztrációt követő első belépés (ill. Neptun kódos belépés) után tudják a megfelelő pályázati kategóriához tartozó pályázat elektronikus adatlapját kitölteni és elektronikus pályázati jelentkezésüket benyújtani. Felmerülő probléma esetén forduljanak a megadott elérhetőségek valamelyikéhez! Az elektronikus beadást követően a pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani.
A kötelezően benyújtandó mellékletek jegyzéke megtalálható jelen kiírás csatolandó mellékeltek részében. Ezen kívül a pályázó beadhat még további, a pályázati elbírálási folyamatban a pályázó eredményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumokat (ld. jelen pályázati kiírás csatolható mellékletek jegyzéke). A beadáshoz szükséges további részletes információk ahttp://www.martonaron.hu honlapon megtalálhatók (ld. a pályázathoz és régióhoz tartozó Lépésről lépésre c. leírás).
A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi, a pályázó állampolgárságának megfelelő* címre:

Figyelem! A mellékletek leadása előtt szükséges az elektronikus pályázat benyújtása az Ügyfélkapu felületen keresztül!
Romániában
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet
Románia, 400084 Kolozsvár, Farkas/Mihail Kogălniceanu u. 4/9.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az iroda 2015. december 24-27. és 2015. december 31 – 2016. január 3. között zárva tart!
Szlovákiában:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az iroda 2015. december 24-2016. január 3. között zárva tart! Az iroda 2016. január 4-től kezdődő nyitvatartásáról érdeklődjenek az iroda megadott telefon vagy e-mailes elérhetőségein.
Szerbiában:
Szabadkai CMH Iroda – Concordia Minoritatis Hungaricae
Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az iroda 2015. december 24-27. és 2015. december 31 – 2016. január 3. valamint 2016. január 7-én zárva tart! A munkanapok munkarendjét ahttp://www.cmh.org.rs honlapon találják.
Ukrajnában:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
(főbejárat, 108. terem)
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az iroda 2015. december 24 – 2016. január 10. között zárva tart! A munkanapokon az iroda 8-16 óra között tart nyitva.
*A romániai (erdélyi) pályázóknak a romániai, a szlovákiai (felvidéki) pályázóknak a szlovákiai, a szerbiai (vajdasági) pályázóknak a szerbiai, az ukrajnai (kárpátaljai) pályázóknak az ukrajnai címre kell benyújtaniuk a papír alapú pályázatukat!

Az érdeklődők régiónak megfelelően az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati jelentkezésről:
Romániában
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet
400084 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Farkas/Mihail Kogălniceanu u. 4/9.
Tel.: +40-264-430611, +40-753-094945
E-mail: office@kmei.ro
web: http://www.kmei.ro
Szlovákiában:
Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája
945 01 Révkomárom (Komárno), Kossuth tér 3. – Nám. Kossutha 3.
Tel.: +421-908-116-931
E-mail: komarom@szakc.sk
web: http://www.szakc.sk
Szerbiában (Vajdaságban):
Szabadkai CMH Iroda – Concordia Minoritatis Hungaricae
Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.
Tel.: +381-24-670-031;
Fax: +381-24-41-50-367
E-mail: cmh.szabadka@gmail.com
web:http://www.cmh.org.rs
Ukrajnában (Kárpátalján):
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33. (főbejárat, 108. terem)
Tel.: 00 380-31-41-243-43/ 153 mellék
Fax: 00 380-31-41-234-62
E-mail: agora@kmf.uz.ua
web: http://www.genius-ja.uz.ua

Szükséges mellékletek, igazolások
Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat csatolni kell a pályázathoz az elektronikus Ügyfélkapu felületen beadott pályázat papírra kinyomtatott és aláírt PDF adatlap dokumentumán kívül a pályázat benyújtásakor! Az igazolások és mellékletek benyújtásának módját (pl. azt, hogy melyik régió pályázóinak mit kell az elektronikus adatlap részeként csatolni és mit papír alapon) részletesen a pályázati kiírással együtt megjelenő, a pályázat benyújtását segítő régiónkénti „Lépésről lépésre” leírás tartalmazza.
– géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
amennyiben a pályázó rendelkezik doktori (PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű) fokozattal: a doktori fokozatot igazoló oklevél/diploma egyszerű másolata;
amennyiben a pályázó nem rendelkezik doktori (PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű) fokozattal: a doktori képzésben való részvétel igazolására alkalmas dokumentum(ok) (pl. leckekönyv, felsőoktatási intézmény igazolása, doktori képzés abszolutóriumáról szóló igazolás, doktorjelölti státusz igazolása, doktori jogviszony igazolása stb.) egyszerű másolata;
– 30 napnál nem régebbi, a felsőoktatási intézmény által kiállított munkaviszonyról (kárpátaljai, erdélyi és vajdasági pályázók esetében megbízási jogviszonyról is szólhat) szóló igazolás (A kárpátaljai pályázók esetében a munkaviszony igazolásban szükséges feltüntetni a pályázó munkahelyi, oktatói megterhelését);
– a felsőoktatási intézmény – az egyetem/főiskola vezetője által hitelesített, 30 napnál nem régebbi – igazolása
– a pályázó beosztásáról, egyetemi/főiskolai fokozatáról
– arról, hogy a pályázó az órarend szerinti oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben magyar nyelven is folytatja, és/vagy
– arról, hogy a pályázó magyar nyelven folytat órarenden kívüli oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben;
Amennyiben a nem magyar nyelvű képzéshez kapcsoltan folytatott órarenden kívüli oktatási tevékenységről az intézmény vezetője nem ad ki igazolást, akkor szükséges legfeljebb 1 oldal terjedelemben a tevékenység bemutatása, illetve bármilyen, a tevékenységet igazoló dokumentáció (pl. jelenléti ívek, szakmai beszámolók, a résztvevő hallgatók által kiállított igazolás stb.) benyújtása. Ez esetben beadott dokumentáció alapján a regionális előértékelő bizottság dönt az órarenden kívüli oktatási tevékenység elismeréséről.
– tanszékvezetői (amennyiben a pályázó tanszékvezető, dékáni vagy rektori /intézményvezetői) ajánló levél vagy más egyetemi/főiskolai minősített oktató (egyetemi/főiskolai tanár /professzor/ vagy docens) szakmai ajánlólevele. (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát és beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.);
– az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata;
– a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata, vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.); – A magyar nyelven folytatott oktatási tevékenység, a tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) és közösségi tevékenység jegyzéke az adatlap mellékletét képező mellékleten rendezetten,
– a publikációk első oldalának valamint a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének másolata;
– a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél másolatát is csatolni kell);
– szakmai konferencián bemutatott előadás/poszter esetében a meghívó, ill. az ott kapott dokumentum/emléklap másolatának, a konferenciaprogram, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
– szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása (Szerbiában az intézmény vagy projektvezető részéről), valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál;
– 1 db saját részre, az államnyelven megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

FIGYELEM!
Ha a publikációs és egyéb tudományos vagy művészeti tevékenység jegyzéke nincs alátámasztva a megfelelő igazolásokkal az Értékelő Bizottság azt nem veszi figyelembe, illetve ha a mellékelt másolatok nem a melléklet sorrendjében rendezettek vagy nem azonosak azzal, az Értékelő Bizottság azt nem köteles figyelembe venni.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás