Oktatási pályázatok

Jelentős volumenű támogatási lehetőségek (EU-források) jelentek meg iskolák, köznevelési intézmények számára:

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, GIMNÁZIUMOK, SZAKKÖZÉPISKOLÁK, SZAKISKOLÁK, KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA EGYARÁNT PÁLYÁZHATÓ KIÍRÁSOK. AZ ÖN ÁLTAL VEZETETT INTÉZMÉNY IS RÉSZESÜLHET AZ EU-FORRÁSOKBÓL? TEKINTSE ÁT A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEKET ÉS A PÁLYÁZATOK LEGFONTOSABB FELTÉTELEIT.

 

 

Pályázat középiskoláknak

 

EFOP-3.1.10-16 Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívás

student-1826700_1920

– A pályázat célja: a pályázat célja a középfokú végzettség megszerzésének és a továbbtanulás lehetőségeinek támogatása. A pályázat keretén belül minden olyan kezdeményezés támogatható, melyek ezen célok megvalósítását segítik elő.  A rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 milliárd forint, melyen várhatóan mintegy 140-170 oktatási intézmény osztozik.

– Kiknek ajánljuk? Olyan középiskoláknak, akik kiemelten foglalkoznak vagy kívánnak foglalkozni halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű tanulóik tanulási fejlesztésével, a diákok közösségi életének erősítésével.  A pályázat kiemelt célja közé tartoznak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése, a tanulói lemorzsolódás megakadályozása egyaránt tartoznak.

. Konkrétan mely intézmények pályázhatnak?

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1) gimnázium, 2) szakgimnázium,  3) szakközépiskola, 4) kollégium, továbbá

5) az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:

– egységes iskola, vagy összetett iskola,

– közös igazgatású köznevelési intézmény.

Jelen felhívás keretében az Nkt. szerinti azon nevelési, oktatási intézmények vonatkozásában nyújtható be támogatási kérelem, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak:

1) Központi költségvetési szerv: GFO 312 2) Központi költségvetési irányító szerv: GFO 311 3) Egyházi szervezet technikai kód: GFO 559 4) Közalapítvány: GFO 561 5) Egyéb alapítvány: GFO 569 6) Egyházi fenntartó: GFO 552 7) Bevett egyház: GFO-kód: 551 8) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555 9) Egyesület, alapítvány: GFO 562, 563 10) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO 572

Az adott feladatellátási helyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya (a 2015/2016. évi októberi statisztika alapján) meg kell, hogy haladja a 15%-ot? 

– Milyen tevékenységekre fordítható a támogatás?

  1. Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése
  2. Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében (a tanuló egyéni fejlesztési tervében meghatározottak szerinti tantárgyak, eredmények felülvizsgálata legalább negyedévenként)
  3. Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók körében
  4. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása stb.

. Ki(k) a célcsoportja(i) a pályázat útján megvalósítandó projektnek?

Hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tanulói, valamint kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók), valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, (szükség szerinti) szakemberek, a bevont tanulók szülei.

– Mekkora összegű támogatásra pályázhat az iskolám?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 30 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A programba bevont tanulók számától függően:

15 fő esetén legfeljebb 20 millió Ft

16-18 fő esetén legfeljebb 21,6 millió Ft

19-21 fő esetén legfeljebb 25,2 millió Ft

legalább 25 fő bevonásával maximum 30 millió Ft

 

Pályázat általános iskoláknak és gimnáziumoknak

 

EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

children-286239_1920

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 4. naptól 2017. december 29. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 4.-2017. június 4.
2017. június 11.-2017. december 29.

Az elnyerhető támogatás minimum 25 millió Ft.

– A pályázat célja az iskolán belüli nem formális és informális programok fejlesztése, a programok működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése valamint azok megvalósítása révén a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése, a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak valamint munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése érdekében.

– Kiknek ajánljuk? Olyan általános iskoláknak vagy és/vagy gimnáziumoknak, akik a formális tanulói fejlesztések mellett nagy jelentőséget tulajdonítanak a hagyományos tanítási formákon kívüli iskolai fejlesztéseknek és képesek erre külön kapacitásokat (humánerőforrás, tárgyi) biztosítani. Azoknak, akik a projektmódszert rendszeresen, a részt vevő tanulók arányát tekintve átfogóan alkalmazzák;
– akik informális tanulás, pl. szervezett közös játék, vetélkedők keretében rendszeresen alkalmaznak élménypedagógiai módszereket a kreatív készségek és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére;
– akik saját adottságaiknak, erősségeiknek figyelembevételével, átfogó, tematikus, jellemzően informális és nem formális tanulási programokat dolgoznak ki és vezetnek be;

SONY DSC

 

– Konkrétan mely intézmények pályázhatnak?

Támogatást igénylők köre: Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) b), c), szerinti nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint a többcélú intézmények általános iskolai és gimnáziumi feladatot ellátó intézményegységei és fenntartóik:

– Központi költségvetési szerv – GFO 312
– Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
– Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
– Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 353
– Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
– Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372
– Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373
– Bevett egyház – GFO 551
– Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
– Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
– Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
– Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
– Közalapítvány – GFO 561
– Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
– Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
– Egyéb alapítvány – GFO 569
– Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
– Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
– Egyéb egyesület – GFO 529

 

– Milyen tevékenységekre fordítható a támogatás?

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
I. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
I. Módszertani fejlesztés, ezen belül az iskolán belüli informális tanulás olyan állandó tematikájának és tartalmainak kidolgozása, amely illeszkedik a köznevelési intézmény pedagógiai, szocioökonómiai, kulturális adottságaihoz, lehetőségeihez és környezetéhez, és amely több éven át keretet biztosít a Nemzeti Alaptantervhez és a köznevelési intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott, tanulási alkalmak lebonyolításához, így:
a. tematikus keretrendszer kifejlesztése az alábbi területek valamelyikén:
1. alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése elsősorban projektmódszer keretében – kiemelten, (pl. kommunikációs szolgáltatások (iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió…) vállalkozói készségfejlesztés
2. a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése, pl „szabaduló szoba” logikai-, társas- és táblajáték tematikák elkészítése
3. a társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok (iskolai ökokertek létrehozása, fejlesztése, ökotermékek feldolgozása, stb.)
4. a lelki és fizikai egészség fejlesztése (mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából
5. innovációs műhelyek kialakítása az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésére, kiemelten élménypedagógiai módszereknek fejlesztésére és bevezetésére

az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása;
c. közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése.
II. Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az állandó tematika – működtetésére és igénybevételére. A Képzésben és átképzésben részt vevő pedagógusok száma indikátorba kizárólag akkreditált képzések számíthatóak be, de a megvalósítás során nem akkreditált képzésen való részvétel is támogatott
III. Az informális tanulási tevékenységek kísérleti megvalósítása:
a. a kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése;
b. közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése, a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése
c. a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése
IV. A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása

Az I. a. pontban felsoroltak közül egy tevékenység megvalósítása kötelező, de maximum három választható. Az I. pontban felsorolt b. és c tevékenységek valamint a II., III. és IV. pontban felsorolt valamennyi tevékenység kötelezően megvalósítandó.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a A tematikus keretekbe ágyazott informális tanuláshoz szükséges, ahhoz közvetlenül kapcsolódó terek kialakítása a rendelkezésre álló infrastruktúra kisebb átalakításával.
b A tanulási tér kialakításához szükséges eszközök, anyagok, segédletek beszerzése, kizárólag: az informális tanulási tér állandó tematikájához szükséges eszközök, informatikai és multimédiás eszközök, szoftverek, a kreatív alkotói tevékenységet segítő eszközök, játékok, bútorok
c A fejlesztésekhez kapcsolódóan belföldi, és indokolt esetben külföldi (kizárólag EGT tagországok) rövid tanulmányutak megvalósítása a fejlesztésben részt vevő pedagógusok számára

. Ki(k) a célcsoportja(i) a pályázat útján megvalósítandó projektnek?

A köznevelési intézmények (általános iskolák és gimnáziumok) pedagógusai, diákjai és szüleik

– Mekkora összegű támogatásra pályázhat az iskolám?

Az elnyerhető támogatás mértéke: minimum 25 000 000 forint – maximum 75 000 000   forint vissza nem térítendő támogatás

Pályázat köznevelési intézményeknek (elsősorban középiskoláknak)

EFOP-3.1.9-17 Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása

kep5

– A pályázat célja: a projekt köznevelési intézmények, többcélú intézmények valamint szakképzési centrumok illetve fenntartóik számára nagy lehetőséget teremt arra, hogy a végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetését, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének elősegítését saját intézményükben ösztönözzék. A kiírás lényegesnek tartja az iskolarendszerből korábban kikerült, végzettséggel nem rendelkező fiatalok képzettségének javítását, a hátrányos helyzetű és roma gyerekek érvényesülésének támogatását mind a köznevelési és felsőoktatási rendszerben, mind a nem formális és informális tanulásban.

– Kiknek ajánljuk? Elsősorban azon gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák részére, akik nagy energiákat kívánnak fordítani a hátrányos helyzetű, vagy a középfokú tanulmányaikat korábban felfüggesztő tanulóik fejlesztésére.

. Konkrétan mely intézmények pályázhatnak? Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be köznevelési intézmények (elsősorban gimnáziumok, szakközépiskolák, szakgimnáziumok, többcélú intézmények) vagy fenntartóik fenntartói.

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be köznevelési intézmények vagy fenntartóik fenntartói:

a) Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
b) Bevett egyház: GFO-kód: 551
c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző beslő egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
e) Egyházi szervezet: GFO-kód: 559
f) Közalapítvány önálló intézménye, Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO-kód: 562, 563
g) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 572, 573
h) Központi költségvetési irányító szerv: GFO kód: 311
i) Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
j) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
k) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
l) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
m) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
n) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
o) Egyéb egyesület: GFO kód: 529
p) Közalapítvány: GFO kód: 561
q) Egyéb alapítvány: GFO kód: 569
r) Egyesülés: GFO kód: 591
s) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet: GFO kód: 599
t) Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet: GFO kód: 699
u) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 381
v) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 382
A) a 2011. évi CXC köznevelési törvény 7. § (1) szerinti köznevelési intézmény: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola; B) A 2011. évi CXC köznevelési törvény 20. § (1) szerinti többcélú intézmények közül az alábbiak:
– egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van;
– közös igazgatású köznevelési intézmény, amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van;
– a szakképzési törvény szerinti szakképzési centrum amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van.
Többcélú intézmények estében csak az A) pontban szereplő intézményegységekre vonatkozóan nyújtható be támogatási kérelem.
Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Egy fenntartó egy feladat-ellátási helyre több támogatási kérelmet nem nyújthat be. Egy támogatási kérelem keretén belül maximum 3 feladat-ellátási helyre nyújtható be támogatási kérelem.
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.
Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) található.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

– Milyen tevékenységekre fordítható a támogatás?

1. Egyéni tanulói igényekre reagáló, (intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködések eredményeképp megvalósuló) rugalmas tanulási útvonalakat biztosító személyközpontú, pedagógiai gyakorlat megvalósítása
– egyéni tanulói igényeknek megfelelő előrehaladás biztosítása
– szöveges értékelés
– egyéni fejlesztés
– mentori rendszer működtetése
– tanulói mikrocsoportos nevelés-oktatás
– rugalmas vizsgáztatás
– csoportok és intézmények közötti átmenetek kialakítása

2. A pedagógiai program, intézményi dokumentáció átdolgozása (a projektidőszak végéig) mely tükrözi az adott iskola által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését

3. A különböző tanulási formákat (formális, nem formális, informális), az aktív tanulást és önálló ismeretszerzést támogató, pszichoszociálisan támogató és vonzó tanulási környezet kialakítása

4. Egyéni szükségletekből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlődési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével az alábbi tevékenységek megvalósításával:
Tanulástámogatás:
– tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása
– tanuláshoz, munkavállaláshoz szükséges alapkompetenciák, fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás, a kommunikáció, matematikai kompetenciák, logika)
– az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, fejlesztése minden tanuló esetében
– digitális kompetenciák fejlesztése és igény szerint az ehhez kapcsolódó vizsga letétele (pl: ECDL képzés, IKT alaptanfolyam)
– idegen nyelvi készségek fejlesztése, igény szerint a nyelvvizsga megszerzésének támogatása egyéni igényekhez és felkészültséghez, állapothoz igazított, differenciált tanulási tartalmak és eszközök alkalmazása

Élethelyzetből adódó nehézségek leküzdésének támogatása, személyiségfejlesztés :
– a konstruktív életvezetéshez, mindennapi élethez, a társadalomba történő sikeres beilleszkedéshez szükséges alapkompetenciák (life skills) fejlesztése személyiségfejlesztés, ennek érdekében támogató szolgáltatások biztosítása
– önismeret pedagógiai módszerekkel történő fejlesztése, pozitív jövőkép kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése
– a bevont tanulók intézményi és egyéni kapcsolatrendszerének bővítése

Életpálya-építés
– a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása, iskolai szociális munkás foglalkoztatása, pályatanácsadó, pszichológus)
– pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése
– az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben rejlő lehetőségek megismerését segítő tevékenységek
– felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok stb. látogatása, velük való kapcsolatfelvétel
– szerepmodellek bemutatása, bevonása (hasonló helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, önmagukat nehéz helyzetből felküzdő sikeres emberek)
– pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel, potenciális munkaadókkal szervezett programok (pl. nyílt nap, gyakornoki program, üzemlátogatások)
– álláskereséshez szükséges készségek, képességek fejlesztése (önéletrajz, motivációs levél készítés, interjú szimulálása stb.)

5. Közösségfejlesztés, tanórán kívüli kulturális szabadidős programok biztosítása, klubtevékenységek megvalósítása (kommunikációs és szociális képességek fejlesztése, személyiség gazdagítása, közvetlen hátránykompenzálás)

6. A pedagógiai munkát támogató tevékenységek:
– a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, további szakmai megvalósítók, szupervíziója, mentálhigiénés támogatása, felkészítése
– be-és kimeneti mérések elvégzése, összevetése és kiértékelése, melyhez az EFOP-3.1.7-16 “Esélyteremtést a köznevelésben” című kiemelt projekt módszertani támogatást nyújt
– belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása (külön a diákok, külön a pedagógusok munkájára vonatkozóan)
– második esély program intézményi szintű mérés-értékelése
– mentori munkacsoport működtetése mely elsősorban az egyéni nyomonkövetésre koncentrál, a mentorrendszer működtetését tervezi, fejleszti
– belső szakmai munkacsoport működtetése, mely az alábbi célok megvalósításán dolgozik:
– egyéni fejlődés nyomonkövetése
– belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, működtetése
– a célcsoport hozzáférésének biztosítása, az intézményi és intézményen belüli átmenetek segítése, egyéni, rugalmas tanulási utak biztosítása
– személyközpontú, differenciált, korszerű tanulásszervezés, pedagógiai gyakorlat megvalósítása, támogatása
– konstruktív életvezetés, a társadalomba történő sikeres beilleszkedés, pályaorientáció támogatása, munkaerő-piaci esélyek növelése
– esetkezelő csoport(ok) működtetése (mely történhet a fenti munkacsoportok keretében is)

7. Nyílt napok, nyitott programok szervezése tanévenként legalább két alkalommal (programon kívüli személyek bevonásával) stb.

 

. Ki(k) a célcsoportja(i) a pályázat útján megvalósítandó projektnek?

A támogatás célcsoportja – tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 45. § (3) és a 60. § szakaszban; valamint a 97. § (1) bekezdéseiben foglaltakra – a tankötelezettségi koron túli általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók, fiatalok, akik a programba belépéskor még nem töltötték be a 25. életévüket, és az iskolarendszert bármilyen ok miatt korábban már elhagyták, továbbá a program megvalósításában résztvevő pedagógusok. A programba történő toborzás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a programba bevont tanulók legalább 30%-a roma származású legyen (Önkéntes nyilatkozat roma származásról – jelen felhívás 11. melléklete), a részvétel tanulói jogviszonyon alapuljon

– Mekkora összegű támogatásra pályázhat az iskolám?

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 40 000 000 Ft.
A programba bevont tanulók számától függően:
20 fő esetén legfeljebb 25 000 000 Ft
21-22fő esetén legfeljebb 27 500 000 Ft
23-24 fő esetén legfeljebb 30 000 000 Ft
24-26 fő esetén legfeljebb 32 500 000 Ft
27-28 fő esetén legfeljebb 35 000 000 Ft
29-31 fő esetén legfeljebb 38 000 000 Ft
legalább 32 fő bevonásától maximum 40 000 000 Ft
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

TOVÁBBI AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK:

– Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program / EFOP-3.1.8-16

A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az
országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli (“A? programelem), valamint
nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok (“B?
programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül
hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli,
kommunikáció stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.
A program erősíti a hazafiasságot és a nemzeti identitást.

– A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése – súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása / EFOP-3.1.6-16

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében
vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
– a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények
szakmai fejlesztéséhez;
– a családok kompetenciáinak erősítéséhez, a társadalmi elfogadás
elősegítéséhez;
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet

-A köznevelés támogató szerepének erősítése / EFOP-4.1.6-16

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Az 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontban meghatározott 1. számú
részcél vonatkozásában a feladatellátási helyek fejlesztéséhez kapcsolódó
építési tevékenységek közül az alábbiak valósíthatók meg:
– funkció nélküli épületek/épületrészek nevelési-oktatási célnak megfelelő
átalakítása
– korszerűsítés
– bővítés
– átalakítás
– rekonstrukció, modernizáció
– többfunkcióssá tétel
– műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
– nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek kialakítása
– új épületek, épületrészek létrehozása

Mit kell tennie, ha érdekli a pályázat?

 Lépjen velünk kapcsolatba (elérhetőség itt) vagy töltse ki az oldal alján található ingyenes előminősítési kérdőívünket.

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, tájékoztatják Önt a pályázatról és felmerülő kérdéseit pontosan megválaszolják akár telefonon, akár e-mailben.

Tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton!

Regisztráljon most ingyenes előminősítésünkre és tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton!

 

Ossza meg másokkal is a lehetőséget!