napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása EFOP-3.1.9-16

A pályázat célja: pedagógiai gyakorlat megvalósítása a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő iskolák számára

 

*A programba bevont tanulók számától függően:

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a kevésbé fejlett régiókban történhet. Kivételt képez ez alól az esetleges tanulmányutakon, tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken, konferenciákon, szabadidős tevékenységeken való részvétel.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA:

1. Egyéni tanulói igényekre reagáló, (intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködések eredményeképp megvalósuló) rugalmas tanulási útvonalakat biztosító személyközpontú, pedagógiai gyakorlat megvalósítása

2. A pedagógiai program, intézményi dokumentáció átdolgozása (a projektidőszak végéig) mely tükrözi az adott iskola által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését.

3. A különböző tanulási formákat, az aktív tanulást és önálló ismeretszerzést támogató, pszichoszociálisan támogató és vonzó tanulási környezet kialakítása.

4. Egyéni szükségletekből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével:

5. Életpálya-építés

6. Közösségfejlesztés, tanórán kívüli kulturális szabadidős programok biztosítása, klubtevékenységek megvalósítása (kommunikációs és szociális képességek fejlesztése, személyiség gazdagítása, közvetlen hátránykompenzálás).

7. A pedagógiai munkát támogató tevékenységek:

8. Nyílt napok, nyitott programok szervezése tanévenként legalább két alkalommal (programon kívüli személyek bevonásával).

9. Együttműködés a projekt megvalósítása során:

10. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

1. Életpálya-építés keretein belül:

2. Pedagógiai munkát támogató tevékenységek:

3. Együttműködés a projekt megvalósítása során:

4. Kapacitásfejlesztés:

A tevékenység megvalósítása esetén a vezetői coaching elem kötelező.

5. A fiatalok életszükségleteire reagáló támogatási rendszer kialakítása (például utazási költségek, ösztönzőrendszer, kulturális, sport és szabadidős programokon történő részvétel támogatása).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

II. PROJEKTMENEDZSMENT

III. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

IV. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Felkészítő tevékenység:

2. projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése:

3. Belső tudásmegosztó elektronikus felület, módszertani eszköztár és feladatbank létrehozása, fejlesztése, bővítése.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Kérelmet nyújthatnak be köznevelési intézmények fenntartói:

  1. Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
  2. Bevett egyház: GFO-kód: 551
  3. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
  4. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző beslő egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
  5. Egyházi szervezet: GFO-kód: 559
  6. f). Egyházi szervezet: GFO-kód: 559
  7. Közalapítvány önálló intézménye, Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO-kód: 562, 563
  8. KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaságok: GFO-kód: 572

 

  1. A) a 2011. évi CXC köznevelési törvény 7. § (1) szerinti köznevelési intézmény: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola; B) A 2011. évi CXC köznevelési törvény 20. § (1) szerinti többcélú intézmények közül az alábbiak:

Többcélú intézmények estében csak az A) pontban szereplő intézményegységekre vonatkozóan nyújtható be támogatási kérelem.

Egy fenntartó egy feladat-ellátási helyre több támogatási kérelmet nem nyújthat be. Egy támogatási kérelem keretén belül maximum 3 feladat-ellátási helyre nyújtható be támogatási kérelem.

 

EFOP-3.1.10-16 Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázat

A pályázat célja a középfokú végzettség megszerzésének és a továbbtanulás lehetőségeinek támogatása.

A pályázati támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 30 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A programba bevont tanulók számától függően:

15 fő esetén legfeljebb 20 millió Ft

16-18 fő esetén legfeljebb 21,6 millió Ft

19-21 fő esetén legfeljebb 25,2 millió Ft

legalább 25 fő bevonásával maximum 30 millió Ft

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése

A célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása.

Pedagógiai program átdolgozása, mely tükrözi az adott köznevelési intézmény által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését.

Intézmények közti kapcsolatok megerősítése stb.

Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében

Tanulók mentorálása.

Bemeneti kompetencia- vagy részképesség-mérés elvégzése stb.

Igazolatlan hiányzások számának csökkentése, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása a tanulók körében stb.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás