napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

Összességében nettó 20.000.000 HUF -30% keretösszeg erejéig általános öntömörítős konténerek gyári, új vagy egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrészeinek szállítására
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) Ajánlattevőnek alkalmasságát a 310/2011 (XII.23.) Korm.rend. 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 2 teljes üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgya szerinti (általános öntömörítős konténerek gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész) értékesítéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolásával kell igazolnia, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Az előírt fenti alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból alkalmasnak minősül Ajánlattevő, amennyiben
P1 az ajánlati felhívás feladásának napját (jelen felhívás VI.5.pont) megelőző 2 teljes üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele, általános (öntömörítős konténer gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész) értékesítéséből nem éri el összesen a nettó 5.000.000,- HUF-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1 Ajánlattevőnek az alkalmasságát a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15.§ (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti általános öntömörítős konténer gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetésével kell igazolnai.
A 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 16.§ (1)-(2) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott, illetve aláírt igazolást, vagy Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell csatolni az ajánlathoz (a nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az Ajánlatkérési dokumentáció 3/b) sz. mellékletét képezi).
A szerződést kötő másik fél által kiadott igazolásnak, vagy Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) által tett nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
– Ajánlattevő (a szerződést teljesítő szervezet) nevét,
– a teljesítés idejét (év, hónap, nap),
– a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, kapcsolattartójának nevét, telefonszámát,
– a szállítás tárgyát,
– az ellenszolgáltatás összegét,
– nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés a szerződés rendelkezéseinek megfelelően történt-e.
A referenciák részenkénti ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
M2) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15.§ (1) bekezdés b) pont alapján, a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 17.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, alkatrész kereskedelemhez és/vagy forgalmazáshoz ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítványt vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványt, vagy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát csatolni kell az ajánlathoz.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55.§ (5) bekezdésének értelmében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az Ajánlattevő ha nem rendelkezik:
M.1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben, összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (általános öntömörítős konténer gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával összesen nettó 5.000.000 HUF értékben.Ajánlatkérő a folyamatban lévő teljesítést is elfogadja, ha a szerződésből az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesített rész értéke eléri az alkalmassági feltételként a megpályázott részre meghatározott összeget.M2.) alkatrész kereskedelemhez és/vagy forgalmazáshoz ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási intézkedéseinek ismertetésével.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás