« Vissza a hírekhez

Pályázat napelemes rendszer telepítésére

A pályázat kódja és címe:

GINOP-4.1.3-19 pályázat: Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Megjelenés: várhatóan 2019. április-május

A pályázat célja: kiskapacitású, saját villamosenergia-fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

Az elnyerhető támogatás mértéke:  1,5 millió Ft és 3 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás

A nyertes pályázók vállalják, hogy:

– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának eléréséhez;

– a kapott vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;

– a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot kötnek;

– a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott pályázatok várható száma: 5 000-10 000 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

Támogatható a pályázat során: a napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz3 kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak. Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható

A pályázat területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel a záró kifizetési igénylés időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai beszámolóját az irányító hatóság jóváhagyta és a vissza nem térítendő támogatás folyósítása megtörtént.

A pályázat keretében támogatott projektek költségeinek elszámolása

– kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap,
–  vége: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2022. március 31., előleg nincs, jelen felhívás keretében kizárólag egyszeri elszámolásra van lehetőség a projekt megvalósítását követően.

Tudja meg most, hogy milyen esélyekkel pályázhat! Kérjen ingyenes előminősítést az alábbi, rövid űrlap kitöltésével.

településnév