A pályázat címe: Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program

A pályázat kódszáma: EFOP-3.1.8-17

 

A pályázat célja: a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítására az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztését célzó projektek megvalósítása.

A pályázók projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg az iskolai lemorzsolódás csökkentését, valamint a roma és mély-szegénységben élő gyermekek közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítését;
– a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglalt célok eléréséhez,
– a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Köznevelés fejlesztési stratégia céljaihoz, mely kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatásának.

Ennek segítségére lehet pl a testvériskolai kapcsolatok kialakítása, amely során a nehéz szociális körülmények között elő, köztük roma gyermekek számára lehetőség nyílik a sajátjától eltérő szociális körülmények között élő tanulókkal baráti kapcsolatok kialakítására, mely végső soron hozzájárulhat egy szélesebb kapcsolati tőke meglétéhez

Kik pályázhatnak? Mekkora az elnyerhető támogatás mértéke?

A támogatás mértéke, összege: 10 000 000 Ft – 20 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatás

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelési intézmények fenntartói:
a) Központi költségvetési szerv: GFO kód: 312
b) Központi költségvetési irányító szerv: GFO-kód: 311
c) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
d) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
e) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
f) Bevett egyház: GFO kód: 551
g) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO kód: 552
h) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO kód: 555
i) Egyházi szervezet technikai kód: GFO kód: 559
j) Közalapítvány önálló intézménye: GFO kód: 562
k) Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO kód: 563
l) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO-kód: 572
m) KKV-nak nem minősülő nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 5736

Egy fenntartó fenntartott intézményenként egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.
Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) található.

A támogatás célcsoportja: 

Célcsoport
–  Olyan, az adott köznevelési intézménybe járó (általános iskola valamint alapfokú művészeti iskola esetében kizárólag az 5-8. évfolyam tanulói, szakközépiskola, szakgimnázium és gimnázium esetén valamennyi évfolyam tanulói) tanulók kiválasztása és bevonása szükséges, akik körében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya eléri a 40%-ot. (Tehát, ha az adott köznevelési intézmény 50 tanulót von be a programba, ebből legalább 20 tanulónak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben szükséges részesülnie.)
–  A programba bevont pedagógusok;
–  A programba bevont tanulók családjai;
– A célcsoporttal a program keretében testvériskolai kapcsolatot kialakító oktatási intézmények pedagógusai és tanulói

 

Mire használható fel a támogatás?

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA (kötelező)
„A” programelem: Hazai és Kárpát-medencén belüli programok megvalósítása jelen felhívás 3.4.1.1. pontjában részletezettek szerint
1. A kötelező óraszámon felüli nyelvi órák szervezése és megtartása;
2. A tanulók és a pedagógusok által jelen felhívás 3.4.1.1. pontjában szereplő listából kiválasztott együttműködési területhez kapcsolódó, közösen felépített programtevékenységek kidolgozása;
3. Délutáni foglalkozások szervezése, megtartása a választott tématerületek feldolgozása érdekében;
4. Tantárgyi fejlesztés támogatása a választott tématerületekhez kapcsolódóan;
5. Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása;
6. Az intézmények közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása;
7. Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott együttműködési területen, ennek érdekében:
 Közös, fogyatékkal élők számára akadálymentes internetes oldal létrehozása (meglévő esetén frissítése, akadálymentesítése) és üzemeltetése. Már meglevő oldal esetén, a projektgazda frissíteni és karbantartani köteles a felületet. Az újonnan létrehozott webes felületre vonatkozó szabályok érvényesek.
 A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása
 Előadássorozat megtartása
 A választott tématerületekhez kapcsolódóan nyári bentlakásos program megszervezése és lebonyolítása
Az 5. és 7. pont tevékenységei az EFOP Programterületén kívül is megvalósulhatnak.

Kárpát-medence országai: Szlovákia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Szerbia, Horvátország, Románia, Szlovénia, Ukrajna

 

Válaszható (NEM kötelező) tevékenységek

B” programelem: Nemzetközi kapcsolatok5 (Európai Unión belüli) kiépítése, jelen felhívás 3.4.1.1. pontjában részletezettek szerint.
1. A tanulók és a pedagógusok által jelen felhívás 3.4.1.1. pontjában szereplő listából kiválasztott együttműködési területhez kapcsolódó, közösen felépített programtevékenységek, kidolgozása;
2. Iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása;
3. A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása a feldolgozott témakör évközi programjához kapcsolódó nyári bentlakásos program szervezése és megvalósítása;

„B” programelem megvalósítása során Ausztria, Szlovákia, Csehország, Románia, Horvátország, Szlovénia is választható.

4. Idegen nyelvű előadás megtartása a választott tématerületekből;
5. Játékos és a tanulók korosztályának megfelelő formában (előadás, csoportmunka, műhelymunka) a következő tevékenységek megvalósítása:
 nemzetközi együttműködések lehetőségeinek és jelentőségüknek bemutatása,
 a nehéz szociális körülmények között élő csoportok bemutatása,
 érzékenyítő tréningek szervezése.
A 3-5. pontok tevékenységei az EFOP Programterületén kívül is megvalósulhatnak.
II. ESZKÖZBESZERZÉS
A partneriskolával történő kapcsolattartást elősegítő új, kisértékű eszközök beszerzése.
Az EFOP-3.2.4 Digitális kompetencia fejlesztése c. projektben nyertes intézmények számára a kisértékű eszközök beszerzése sem megengedett.
A projekt keretében beszerzett kisértékű eszközök a projekt keretében külföldön megvalósuló előadások megtartásához a tevékenység (hazai előadók, célcsoport külföldön tartózkodása) ideje alatt külföldön is használhatók

Nyerési esélyek:

Reális esélyekkel indulhat a pályázaton, ha megfelel a kiírás feltételeinek. Csatlakozzon nyertes ügyfeleinkhez. A tavaly 30 millió Ft-ot nyert iskolai projekt adatai: EFOP-3.3.7-17-2017-00003 azonosítószámú projekt. Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma. Nyertes pályázó neve: GÖNCRUSZKAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG – Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola.

Kérjen ingyenes előminősítést és/vagy további tájékoztatást az alábbi rövid űrlap kitöltésével: