napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Tovább az ingyenes információkéréshez!

KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMOK RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK SZERVEZÉSE

KÉPZÉSEK

ÖNKÉNTESSÉG ERŐSÍTÉSE

CSALÁDOK ERŐSÍTÉSE STB.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 18 millió Ft – 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
–  a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítéséhez;
–  az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;
–  a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;
– a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.
A kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) Egyéb egyesület GFO kód: 529
b) Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
c) Egyéb alapítvány GFO kód: 569
d) Egyéb szövetség GFO kód: 517
e) Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
f) Bevett Egyház GFO 551
g) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
h) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555

i) Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
j) Közalapítvány GFO: 561
k) Közalapítvány Önálló intézménye GFO: 562
l) Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO: 563
m) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO: 599

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Projekt szakmai megvalósítása: összes költség max. 20%-a tervezhető erre.

„A” tevékenységcsoport: ez KÖTELEZŐ

 1. célcsoport toborzása, bevonása;
 2. önképzés;
 3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása;
 4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése;
 5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).

Az A tevékenységcsoport mellett kötelező megvalósítania a támogatást igénylőnek a „B” vagy „C” tevékenységcsoport közül egyet. Támogatást igénylő választhat a „B” és „C” tevékenységcsoport között, de kizárólag egy tevékenységcsoport megvalósítására van lehetősége a kötelezően megvalósítandó „A” tevékenységcsoport mellett.

 

„B” tevékenységcsoport

A „B” tevékenységcsoport esetében a szakmai megvalósításban kizárólag 1 (vagy részmunkaidőben 2) fő önkéntes-koordinátor vehet részt, aki a projekt teljes szakmai vezetését és a tevékenységek megvalósítását, koordinációját is ellátja.

 1. közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével;
 2. alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása;
 3. kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás;
 4. létrejött közösségek gondozása, mentorálása.

 

„C” tevékenységcsoport (ezt javasoljuk Önöknek)

 1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
 2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
 3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
 4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.

 

Egyéb tevékenységek:

 1. Projekt előkészítés

III. Projektmenedzsment

Részletesen lásd a 3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című fejezetben, a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című részben.

 1. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum tartalmazza

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Projekt szakmai megvalósítása:

„A” tevékenységcsoport

 1. helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése;
 2. képzések, tréningek lebonyolítása;
 3. a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése.

„B” tevékenységcsoport

 1. különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása.

„C” tevékenységcsoport

 1. a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében;
 2. projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök bérlése.

 

Kizárólag az alábbi feltételnek megfelelő támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 

1) bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);

 

2) egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással rendelkező egyházi szervezetek (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási formakódú szervezetek);

 

3) főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek);

 

4) az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása „Az Összes bevétel” sorai 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a 2.000.000 Ft-ot (kivéve egyházi szervezetek). A 2013. és 2014. év vonatkozásában, amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 29 §-a által előírt beszámolási kötelezettségének, úgy a támogatói körbe tartozás jogosultsági feltételnek történő megfelelőségének a vizsgálata nem lehetséges. Ebben az esetben a támogatási kérelem hiánypótlási felszólítás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a támogatást igénylő a 2015. évi éves egyszerűsített beszámoló közzétételéről intézkedett, azonban a birosag.hu oldalon még nem jelent meg, úgy az elkészült beszámoló a támogatási kérelem mellékleteként kötelező benyújtani.

 

5) rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz.

 

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás