napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig
NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatására
Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-16

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt kiírást hirdet Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatására, összhangban
– a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény);
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
– az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
– a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban:Tám. rendelet)
– a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A kiírás célja
A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak:
– nemzetiségi önkormányzatok;
– a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények), e körben
– létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
– nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
– alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó költségvetési szervek;
– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55). FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg
A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 330.000.000 Ft, melyet a Támogató a Magyarországi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott „Nemzetiségi támogatások” megnevezésű előirányzat terhére biztosít éven túli kötelezettség vállalásával.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100.000 forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.200.000 forint.
5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
5.5. A támogatás intenzitása 100%.
5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
5.7. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.
5.8. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
5.9. A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

6. Támogatható tevékenységek, eredmények
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
– nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése;
– nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
a. kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
b. konferenciák anyagai;
c. a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi nyelvű hírlevél, iskolai újság;
d. egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek);
e. a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok;
f. tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményei;
g. képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
h. naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek);
i. CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók;
– az adott nemzetiség nyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése;
– múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása
– a közgyűjtemény elektronikus adatbázisának elkészítése;
– internet-szolgáltatás igénybevétele a nemzetiségi kultúra merítési bázisának bővítésére;
– nemzetiségi önkormányzatok saját elektronikus honlapjának létrehozása, működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése; (az országos nemzetiségi önkormányzatok által támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
– kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok;
– nemzetiségi nyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység.

7. Elszámolható és el nem számolható költségek
7.1. A kiírás keretében kizárólag a Kedvezményezett (illetve a Pályázati útmutatóban meghatározott esetekben a kötelezettségvállaló, számlatulajdonos, fenntartott intézmény) nevére kiállított, a támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el.
7.2. A kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:
– konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja, így különösen a terembérlet, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény reklámköltségei, előadók díja;
– nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz) kapcsolódó szolgáltatások;
– kép- és hanghordozók esetében sokszorosítás költségei;
– honlap üzemeltetése, tárhely szolgáltatás költségei;
– a kulturális és hitéleti program megrendezése során felmerülő költségek, így különösen az útiköltség, étkezés, terembérlet, hangosítás, és szállásdíj;
– szerzői jogdíj, felhasználási szerződés alapján teljesített kifizetés, valamint a kapcsolódó adók, járulékok, egészségügyi hozzájárulás;
– megbízási díj
7.3. A kiírás keretében az alábbi költségek nem számolhatók el:
– munkabér és a munkabér járulékos költségei, valamint ösztöndíj;
– reprezentáció és természetbeni juttatások járulékos költségei;
– szeszesital, dohányáru;
– adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (például: bírságok), késedelmi kamatok;
– beruházás, tárgyi eszköz beszerzés; építési és felújítási költségek;
– közüzemi díj típusú kiadások, karbantartások, javítások;
– minden olyan kiadás, amely a szervezet működési kiadásaitól nem választható el;
– nemzetiségi tábor szervezéséhez kapcsolódó kiadások;
– a költségvetésben nem tervezett kiadások.
7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó szerződések alapján támogathatóak.
7.5. A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20%-át.
FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázókkal megkötendő Támogatási Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet – különböző célokra – több pályázatot is benyújthat jelen kiírás keretében. Több pályázó ugyanazon program részfeladatának megvalósítására nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER használati kézikönyvben leírtak szerint és a Pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
8.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 IBAN HU17100320000145146100000000, és a befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! A pályázati díjat a 2016. évi nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (NEMZ-16) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. (KLIK intézmények esetében a megegyező adószám miatt, minden esetben a felhasználónév feltüntetése szükséges!) A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Támogatáskezelő számlájára befizetni.
8.3. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467
FIGYELEM! Ha 2015. évre érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre.

9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2016. január 10. , 23:59
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá.

11. A pályázat befogadása, formai vizsgálata és tartalmi bírálata
A benyújtásra került pályázatok a beérkezés sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
11.1. A befogadási kritériumok megfelelősségének vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
– a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
– az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást;
– a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik. A Támogatáskezelő ezt a kritériumot a Pályázati kiírás 10. a) és b) pontjában kért, a pályázat véglegesítéséig benyújtott dokumentumok alapján ellenőrzi!
A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra kerül, a befogadási kritériumoknak meg nem felelő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
11.2. A beérkező pályázatok formai ellenőrzése
A benyújtott pályázat érvényes, ha:
– a pályázat az EPER internetes felületen határidőben kitöltésre és véglegesítésre került;
– tartalma a pályázati kiírásnak megfelel;
– a pályázó szervezetre vonatkozó regisztrációs nyilatkozat határidőben, aláírva, teljes körűen kitöltve megküldésre került a Támogatáskezelő részére;
– valamennyi melléklet csatolásra került és megfelelő (oldalhű digitális másolat került felcsatolásra, a dokumentum olvasható);
– a pályázat, valamint a mellékelt dokumentumok adatai között nincs ellentmondás;
– a Pályázati díj összege határidőben befizetésre került a megadott számlára, közleményrovatban egyértelműen feltüntetve a kért azonosítókat (adószám, felhívás kódja).
11.3. Amennyiben a Támogatáskezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, útmutatóban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben 5 munkanapos hiánypótlási határidő kitűzésével, a hiányzó adat, vagy dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a Támogatáskezelő által meghatározott időben kerülhet sor.
11.4. Amennyiben a hiánypótlás a Pályázó hibájából nem történik meg, vagy nem határidőre valósul meg a pályázati kiírásnak megfelelően, úgy a pályázat érvénytelennek minősül, melyről a Támogatáskezelő értesítést küld az EPER rendszeren keresztül a pályázónak. Az érvényes pályázatokat a Támogatáskezelő továbbítja a tartalmi bírálatot végző testületnek és a döntést hozó Támogatónak.
11.5. A tartalmi értékelés szempontjai:
– részletesen kifejtett programterv;
– a 2016. évi tervezett tevékenységek realitása, átláthatósága;
– az együttműködések megalapozottsága, és megfelelő dokumentáltsága;
– a tervezett költségek indokoltsága és hatékonysága;
– a vállalt feladatok és az elérendő eredmények konkrétsága;
– a pályázó szervezet tevékenységi köre, szervezet működési köre országos, regionális, helyi érdekű;
– a nemzetiségi nyelv használata;
– a nemzetiségi közösségen belüli ismertség;
– éves programterv;
– a programmal, tevékenységgel elérendő közösség nagysága, aránya az adott nemzetiségen belül.
11.6. Nyertes pályázat esetén a Kedvezményezett a pályázatában tervezett indikátorok megvalósított értékeiről a pályázati beszámolóban beszámol.
11.7. A benyújtott pályázatokról a Nemzetiségi Támogatási Albizottság szakmai bírálata alapján a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) döntési javaslatot terjeszt fel a Támogató részére. A Támogató a javaslat figyelembevételével hozza meg a döntését.
11.8. Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 70. nap. A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát a Támogató fenntartja.
11.9. Az értékelési szempontokat a Támogató a Bizottsággal egyeztetve határozta meg.

12. Döntéshozatal és kiértesítés
A beérkezett pályázatok támogatásáról, a Bizottság javaslata alapján a Támogató dönt. A Támogatáskezelő a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját a döntést követően a http://www.emet.gov.hu internetes honlapján közzéteszi, ezt követően az EPER elektronikus rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről, valamint a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok köréről és a benyújtás határidejéről.

14. A támogatás folyósítása
14.1. A támogatás folyósítására a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül kerül sor. A támogatás kifizetésének feltételeit, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés, az Általános Szerződési Feltételekés a Pályázati útmutató tartalmazza.
14.2. A támogatás folyósítása kizárólag pénzintézetnél nyitott számlára, banki átutalással kerül sor.

15. Nyilvánosság
15.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása, tevékenységei során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban a Támogató nevét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti.
15.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projektről szóló, szöveget és fotót, valamint a Támogató nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámolót honlapján közzéteszi úgy, hogy az a projekt lezárásától legalább 2017. december 31-ig elérhető legyen. Amennyiben a Kedvezményezett nem rendelkezik honlappal, úgy az információt a helyben szokásos módon teszi közzé.
15.3. Amennyiben a Kedvezményezett beszámolója keretében a 15.1. és 15.2. pontban foglaltakat nem vagy hiányosan tudja igazolni, úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visszavonását eredményezi.
15.4. A Támogatáskezelő a kiírás keretében megvalósuló eredmények népszerűsítése, az adott nemzetiségi közösség ismertségének és elismertségének növelése céljából – a pályázati program jellegétől függően – a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet.
15.5. A pályázattal kapcsolatosan kezelt személyazonosításra alkalmatlan adatok és a projektre vonatkozó adatok esetében a pályázó által szolgáltatott adatok statisztikai célra felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.

16. Az elszámolás
16.1. A támogatást a szerződésben meghatározott célra és időszakban lehet felhasználni. A támogatás jogszerű felhasználásáról a Támogatási Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató alapján kell szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (egységesen Beszámoló) keretében elszámolni.
16.2. Amennyiben a Beszámoló a szerződésben rögzített határidőig nem kerül benyújtásra, vagy a benyújtott beszámoló hiányos, a Támogatáskezelő a kedvezményezettet az EPER rendszeren keresztül elektronikus üzenetben, 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesíti a beszámolási vagy hiánypótlási kötelezettségét, illetve a fennmaradó hiányosságokra további hiánypótlási felszólítás kiküldése válik szükségessé, a Támogatáskezelő az EPER rendszeren keresztül elektronikus üzenetben, 8 napos határidővel második felszólítást küld a kedvezményezett részére. FIGYELEM! Az elektronikus pályázat sajátosságai alapján az EPER-ben kiküldött üzenet hivatalos, írásos értesítés, mely a kiküldéssel kézbesítettnek számít, a hiánypótlásra megadott határidő a kiküldés napjától számítódik. A pályázó vállalja, hogy a teljes pályázati folyamat során az EPER-ben érkező hivatalos üzeneteit figyelemmel kíséri.

17. Kifogás
17.1. Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a kedvezményezett, a Támogatáskezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, vagy a támogatói szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-a alapján a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül írásban lehet benyújtani.
17.2. A kifogásnak tartalmaznia kell:
– a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét;
– a kifogással érintett pályázat, a támogatási szerződés azonosítását szolgáló adatokat, így különösen a pályázat címét, a támogatás célját, a támogatási szerződés számát;
– a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
– a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel megsértett jogszabályhely pontos megjelölését;
– a kifogást tevő vagy a nem természetes személy kifogást tevő képviselőjének saját kezű aláírását.
17.3. Érdemi vizsgálat nélkül el kell a kifogást utasítani, ha:
– azt határidőn túl terjesztették elő,
– azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
– az a korábbival azonos tartalmú,
– a kifogás nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat,
– azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
– a kifogás benyújtásának nincs helye,
– a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
17.4. A lebonyolító szerv – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériuma annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában – a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.
Ha a kifogás alapos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

18. További információ
18.1. A Támogató, a Támogatáskezelő, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatáskezelőt. E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
18.2. A NEMZ-KUL-16 sz. pályázati csomag dokumentumai:
– a NEMZ-KUL-16 sz. Pályázati Kiírás,
– a NEMZ-16 sz. Pályázati Útmutató,
– a pályázati adatlap (EPER felületen)
– a kötelezően meghatározott csatolandó dokumentumok
egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, a bennük foglaltak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
18.3. A NEMZ-KUL-16 sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Támogatáskezelő honlapjáról: http://www.emet.gov.hu.
18.4. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás