napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA

 

A Debt-Invest Zrt. stratégiai célja, hogy szolgáltatásainak még szélesebb körű megismertetése és potenciális ügyfeleinek még hatékonyabb elérése, kiszolgálása érdekében országos lefedettségű megyei képviseleti jogot ellátó hálózatot hozzon létre. A felállított képviseleti hálózaton keresztül a tagokkal közösen kialakított marketing és üzleti stratégiával elért eredményekkel maximalizálni tudja piaci részesedését a piacon.

További célja, hogy a Széchenyi 2020 keretén belül megjelenő Kombinált Mikrohitel terméket, melyben várhatóan maximum 20 millió Ft vissza nem térítendő és 20 millió Ft kedvezményes kamatozású hitelhez juttatjuk ügyfeleinket, minél szélesebb körben megismertesse képviseleti hálózatán keresztül.

 

Kapcsolattartás:

Telefon:              +36 1 268-0000
Fax:                     +36 1 267-0867
Mail:                    debt@debt.hu

 

3. PÁLYÁZÓK KÖRE, ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK

 

3.1. SZÉKHELY

A pályázónak magyarországi megyei jogú városban székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

 

3.2. EGYÉB ELVÁRÁSOK

Minimum két fő bejelentett alkalmazotti létszám (nyilatkozattétel szükséges)

 

3.3. KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK

 

A Pályázat során nem kerülhet kiválasztásra az a pályázó,

 

 

4. A PÁLYÁZÓ FELADATAI

 

 

 

5  . A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE BIZTOSÍTJUK

 

 

 

 6. A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE KÍNÁLJUK

 

 

7. A PÁLYÁZAT TARTALMA

 

A jelen pályázati felhívás alapján a megyei képviseleti jog ellátásában részt venni szándékozó gazdasági társaságoknak a pályázatukban be kell mutatniuk, illetve annak mellékleteként be kell nyújtaniuk az alábbi információkat, dokumentumokat:

 

 

 8. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

 

A nyertes pályázó kiválasztása a jelen Pályázati felhívás 3. pontjában (Pályázók köre, alkalmassági kritériumok) meghatározott szempontok, illetve a pályázók által a Pályázati felhívás 7. pontja szerint benyújtott információk és dokumentumok alapján történik.

 

8.1. AZ ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZATOK

 

Amennyiben valamely pályázó nem felel meg a 3. pontban foglalt kritériumoknak, a pályázata érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül (érvénytelen pályázat).

 

Amennyiben valamely pályázó pályázata nem tartalmazza a 7. pont szerinti

információkat és dokumentumokat, pályázata – a hiányok és hibák mértéke és

jelentősége függvényében – érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülhet.

 

8.2. AZ ÉRVÉNYES PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

 

A Társaság azokkal a Pályázókkal köt MEGYEI KÉPVISELETI JOG ELLÁTSÁRA vonatkozó KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉST, amelyek megfelelnek az alkalmassági feltételeknek, formailag és tartalmilag megfelelő pályázatot nyújtottak be, és a pályázók közül a legalkalmasabbnak ítéltetnek a feladat maximális hatékonyságú elvégzésére.

 

9. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IDŐTARTAMA

 

Jelen pályázati felhívás alapján a megyei képviseleti jog ellátásában részt venni szándékozó és az alkalmassági kritériumoknak megfelelő gazdasági társaságok 2015. június 30-tól 2015. augusztus 28-ig folyamatosan nyújthatják be pályázatukat.

 

10. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS MÓDJA

 

A pályázati dokumentáció magyar nyelven nyújtható be.

A pályázatokat kérjük elektronikus úton benyújtani a Hivatkozási szám feltüntetésével a palyazat@debt.hu mail címre.

 

11. A PÁLYÁZATNYERTESEK KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA

 

11.1. Előzetes vizsgálat – Az értékelés

 

A pályázatok feldolgozását és értékelését, és a nyertes pályázó kiválasztását a Társaság végzi. Az értékelés keretében a pályázat beérkezését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül megvizsgálja a pályázatok formai és tartalmi megfelelőségét, illetve a pályázó alkalmasságát. E feltételek teljesülésének hiányában a pályázat további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

Egyéb esetben a Társaság értesíti a pályázót a pályázat érdemi vizsgálatának

megkezdéséről (befogadás).

 

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg maradéktalanul a jelen pályázati felhívásban foglalt formai és/vagy tartalmi feltételeknek, de a hiányok, illetve hibák feltehetően rövid időn belül megfelelően pótolhatók vagy korrigálhatók, a Társaság a pályázat beérkezésétől számított 20 (húsz) munkanapon belül – legfeljebb 5 (öt) naptári napos határidő tűzésével – hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja a hiányokat, illetve nem korrigálja pályázata hibáit, pályázatát a Társaság további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A pályázatok érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén a Társaság elutasító levelét a Pályázó által megadott email címre küldi meg.

 

11.2. Érdemi vizsgálat – A kiválasztás

 

Amennyiben valamely pályázat nem kerül a fentiek szerint elutasításra, a Társaság megkezdi a pályázat érdemi vizsgálatát.

 

A Társaság az érdemi vizsgálat megkezdését követő 15 (tizenöt) napon belül meghozza döntését a nyertes pályázó kiválasztásáról, mely döntésről a Pályázót e-mail útján értesíti, továbbá gondoskodik a Közvetítői Szerződés megkötésének előkészítéséről.

 

Az értesítés keretein belül a Társaság megküldi Pályázó részére a Közvetítői Szerződést és annak mellékletét képező Jutalák-szabályzatot aláírásra.

 

12. A KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 

A Közvetítői Szerződés megkötésének feltétele, hogy a Pályázó maradéktalanul teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket.

 

A feltételek megfelelő teljesülését a Társaság ellenőrizheti.

 

Amennyiben a pályázatnyertes Pályázó nem képes a képviseleti jog ellátásához szükséges Közvetítői Szerződést a pályázatnyertességről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül a Társasággal megkötni, a Társaság jogosult a Közvetítői Szerződés későbbi megkötésének megtagadására.

 

Budapest, 2015. június 30.
Debt-Invest Zrt.

 

 

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás