napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Belföldi és nemzetközi utazásszervezési szolgáltatás nyújtása Ajánlatkérő részére határozott időtartamra mintegy 170.000.000 HUF keretösszeg erejéig több mint 200 db út vonatkozásában:
Az eljárás keretében biztosítás, szállás szolgáltatás és repülőjegy, vonatjegy, vízijármű jegy biztosítás, vízijármű bérlés, repülőtéri transzfer továbbá vízumügyintézés és konferencia regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások biztosítása.
Ajánlatkérő hivatalos légi, vasúti, vizi utazásainak és a hozzájuk kapcsolódó földi szolgáltatások (szállásfoglalás, kivételes esetben autó bérlése, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, kiegészítő szolgáltatások) szervezése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Légi utazás szervezése európai és Európán kívüli célállomásokra, igény szerinti egyéni vagy csoportos utazásra, elsősorban Budapestről induló vagy Budapestre érkező közvetlen menetrend szerinti járattal, átszállással, vagy amennyiben az nem lehetséges charterjárat biztosításával.
Az utazásszervezés fogalma az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül jelen dokumentumban kiterjed az önállóan, tehát nem utazási csomagban értékesített elemi szolgáltatásokra is.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentációjában az eljárás szakmai tartalmának részévé teszi a Kiküldetési Szabályzatát, amelyben foglaltak teljesítését a szerződés keretében elvárja.

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatában az előző 3 üzleti év (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában nyilatkoznia kell a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás végzéséből utazásszervezési szolgáltatás tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevőknek az üzleti éveik tekintetében meg kell jelölniük az üzleti évük időtartamát, …-tól …-ig bontásban dátum szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben Ajánlattevők üzleti éve a naptári évvel megegyezik, úgy a 2014., 2013., és 2012 . naptári évek tekintetében kell az árbevételi adatokat megadni, ill. nem kell külön feltüntetni az üzleti évük időtartamát.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, hazai vagy külföldi hivatalos szerv előtt igazolásra, bizonyításra alkalmas egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát (Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság).
Az előírt igazolási móddal kapcsolatos általános előírások: Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a közbeszerzés tárgya szerinti utazásszervezési szolgáltatás tevékenység végzéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző 3 üzleti évben összesen elérte a nettó 20.000.000 HUF-ot (közös ajánlattevők e feltételnek együttesen, az árbevételi adatok összeadásával is megfelelhetnek). Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az alábbi követelmény irányadó, attól függően, hogy a működése megkezdése óta az adott ajánlattevő hány üzleti évvel rendelkezik (Ajánlatkérő rögzíti, hogy az üzleti évek számánál az Előtársaság időszaka nem minősül külön üzleti évnek):
• Ha ajánlattevő összesen 1 üzleti évvel rendelkezik: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a közbeszerzés tárgyából utazásszervezési szolgáltatás tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző 1 üzleti évben összesen elérte a nettó 7.000.000 HUF-ot
• Ha ajánlattevő összesen 2 üzleti évvel rendelkezik: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a közbeszerzés tárgyából utazásszervezési szolgáltatás tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző 2 üzleti évben összesen elérte a nettó 14.000.000 HUF-ot
Az előírt alkalmassági követelményekkel kapcsolatos általános előírások: Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglalt előírások szerint.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1 Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a jelen ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti alábbi szolgáltatás utazásszervezési szolgáltatás tevékenység végzéséről szóló, a Korm. rendelet 16.§ (1)-(2) bekezdése szerinti formában kiállított referencianyilatkozatot, vagy referenciaigazolást. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése az ajánlatban. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
• kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám, e-mail cím);
• a referencia tárgyának (a végzett szolgáltatás) ismertetése úgy, hogy az a 12 hónap időtartam alatt elvégzett szolgáltatások számát és az előírt tárgyi megfelelését (utazásszervezési szolgáltatás tevékenység) is tartalmazza;
• a teljesítés ideje (év – hó bontásban) meghatározva ;
• ellenszolgáltatás összege (nettó HUF-ban kifejezve, amennyiben a szerződés kifizetésének pénzneme nem HUF, úgy a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon számított HUF érték);
• utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdése szerint kell a referenciát bemutatni.
Az előírt igazolási móddal kapcsolatos általános előírások: Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás