Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Napitender.hu weboldalnak és a civil szervezeteknek/vállalkozásoknak/egyéni vállalkozóknak/magánszemélyeknek részére nyújtott szolgáltatásoknak (pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázati előminősítés), akkor figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Kérjük, hogy részletekbe menően tekintse át az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok a közöttünk (Megrendelő és Megbízott között) létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Napitender.hu Kft. (a Napitender.hu weboldal üzemeltetője) és a Megrendelő között megkötött Szerződés értelmében a Megrendelő határozottan kijelenti, hogy a Szerződés megkötése előtt megismerte a Szerződés összes feltételét,- ezen belül az alábbiakban részletezett és ismertetett és a Szerződés elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et és az Árlistát (https://napitender.hu/palyazatfigyeles/ oldalon). Az oldalon nyújtott szolgáltatások használásával a felek feltétel nélkül elfogadják ezen szerződéses felhasználási feltételeket.

I. Alapvető szerződéses fogalmak meghatározása

I.1. A www.napitender.hu oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll és a Napitender.hu Kft. tulajdona. A www.napitender.hu szolgáltatásával összefüggésben nyújtott szolgáltatások a szerzői jog védelmének hatálya alá esnek és a szolgáltatásával összefüggő szolgáltatások olyan védelmet élveznek, mely terjedelmében megfelelnek a szerzői jogi védelemnek bármilyen kétségbevonás esetén is.
A Napitender.hu Kft. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Kertész utca 3.) a webhez (internethez) kapcsolódó és egyéb az online szolgáltatással összefüggő feladatok teljesítését végezi. (a továbbiakban, mint „Megbízott“).

I.2. A Napitender.hu pályázatfigyelési szolgáltatása olyan a „Megbízott” által nyújtott szolgáltatás, amely weben (online úton, interneten) keresztül nyújtott, valamint az azzal összefüggésben álló szolgáltatásokat és teljesítéseket (a továbbiakban, mint „Napitender.hu szolgáltatás”) foglalja magába.

I.3. A megrendelő a természetes személy vagy személy, vagy a személyes joga alapján jogképes szervezet, amely a Megbízottal Szerződést kötött.(a továbbiakban, mint „Megrendelő“).

I.4. A Napitender.hu szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés: a Megbízott és Megrendelő által, az „ÁSZF“-ben ismertetett módon megkötött szerződés, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF, valamint a Napitender.hu szolgáltatásainak az árlistája (a továbbiakban, mint „Szerződés“). Külön szerződés hiányában a felek az ÁSZF-et és annak feltételeit tekintik magukra nézve kötelezőnek. A Szerződéssel a Megbízott kötelezettséget vállal a Megrendelő felé nyújtott Napitender-.hu szolgáltatás elvégzésére, míg Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben ismertetett feltételekkel a Megbízottnak megfizeti az említett szolgáltatás igénybevételéért járó díjat.

I.5. A civil szervezetek /vállalkozások /egyéni vállalkozások / magánszemélyek részére kiírt pályázatok megfigyelése és Megrendelő értesítése (e-mailben) szolgáltatáshoz való hozzáférés előfizetés alapján történik. Az előfizetési csomagok, az ár és az előfizetőknek kínált lehetőségek a https://napitender.hu/palyazatfigyeles/ oldalon találhatóak, részleteikben megismerhetőek. A pályázatfigyelés, értesítés mellett további szolgáltatások vehetők igénybe: ingyenes pályázati előminősítés, ingyenes (sikerdíjas) pályázatírás.

II. A Szerződéskötés feltételei

II.1. A Megbízott és Megrendelő között a Szerződés megkötésére a Megbízott részéről a Megrendelés elfogadásával kerül sor.

II.2. Megrendelő megrendelése elfogadottnak tekintendő a Megrendelés alapján a Napitender.hu szolgáltatás első napjával.

II.3. A szolgáltatás (pályázatfigyelés, sikerdíjas pályázatírás) tekintetében az előfizetési időszak Megrendelő választása alapján lehet féléves (6 hónap) vagy éves (12 hónap) időszak. Rendeléstől számított 24 órán belül a Napitender.hu munkatársai aktív státuszúvá teszik Megrendelő felhasználói fiókját. Megbízott teljesítése Megrendelő felé innentől számítva lehet – az adott előfizetési időszak választás alapján, féléves (6 hónap) vagy éves (12 hónap) teljesítési időszakot magában foglaló teljesítés.

II.4. Megrendelő kizárólag a saját (természetes vagy jogi személy) szükségleteire jogosult igénybe venni a napitender.hu weboldal szolgáltatásait és a vele összefüggő szolgáltatásokat (munkaanyagok, és bármely adat az adatbázisokból, amelyeket rendelkezésére bocsátanak). Megrendelő nem teheti hozzáférhetővé idegen fél számára a napitender.hu pályázatfigyelési szolgáltatást és a vele összefüggő szolgáltatásokat (pl. pályázatírási szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumok továbbadása). Nem megengedett a napitender.hu pályázatfigyelési, pályázatírási szolgáltatás, a bennük foglalt adatok teljes egészében vagy részben történő közzététele vagy továbbítása, különösen sokszorosítással, terjesztéssel, valamint térítés ellenében vagy ingyenesen idegen félnek használat céljából történő átengedése.

II.5. A Napitender.hu Kft. nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmáért, pontosságáért, teljességéért, vagy hiba miatt, amely előfordulhat az előfizetési adatok tartalma és a megjelent hivatalos kiadványok tartalma között. (Pl. már meglévő hibák az információs forrásokban: a média, Hivatalos Közlöny, weboldalak, egyéb kiadványok stb.).

A weboldalakon található információk nem nyújtanak megfelelő alapot befektetésekhez, pénzügyi vagy egyéb döntésekhez.
A Napitender.hu Kft. nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

II.6. A Napitender.hu Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az oldal feltételein bármikor változtasson, weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse.

II.7. A Napitender.hu Kft. jogában áll előzetes figyelmeztetés nélkül a szükséges időtartamra megszakítani vagy korlátozni a Napitender.hu szolgáltatását az alábbi okok esetén:
– Súlyos szervezési, műszaki vagy üzemeltetési okok miatt. pl. kapacitáshiány, karbantartás, javítások miatt,
–  Vis Major, mint pl. balesetek, természeti csapások miatt;
– elektromos áramkimaradás, krízishelyzetek, járványok, az állam védelmi készültsége, sztrájk és hasonló okok miatt, amelyek a felelősséget kizáró körülmények a MK hatályos jogi előírásai alapján;
– a Magyar Köztársaság illetékes állami szervének döntése alapján.

II.8. A Napitender.hu Kft. a megrendelő előzetes értesítése nélkül jogosult megszakítani vagy korlátozni a Napitender.hu szolgáltatásának nyújtását az alábbi okok esetén:
– visszaélés esetén, annak elhárításáig vagy a műszaki intézkedések elvégzéséig, amelyek megakadályozzák a visszaélést,
–a Szerződés Megrendelő részéről történő megsértése esetén
– a szolgáltatás (ok) kifizetésének elmulasztása esetén.

II.9. Megbízott a pályázatfigyelési szolgáltatást igénybe vevő előfizető (Megrendelő) részére az előfizetési időszak alatt biztosítja az ingyenes (sikerdíjas) pályázatírás szolgáltatást. A felek vállalják, hogy minden pályázat benyújtását megelőzően írásban is megállapodnak a pályázatírás szolgáltatáshoz kapcsolódó pályázatírási sikerdíj pontos mértékéről.

III. Díj és díjfizetés

III.1. A https://napitender.hu/palyazatfigyeles/ weboldalon található árlista a Megbízott szolgáltatásainak aktuális árait tartalmazza, mely magába foglalja a Napitender.hu Szerződés alapján nyújtott, Pályázatfigyelés és ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat (pályázati előminősítés, sikerdíjas pályázatírás), és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi (a továbbiakban, mint „Árlista“).
A Napitender.hu Kft. bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az előfizetések árait, mely változtatások a www.napitender.hu/Árak weblapon való megjelenés dátumától érvényesek. Az esetleges módosítás azonban a korábban megkötött szerződések, azokhoz kapcsolódó folyamatban lévő szolgáltatások árait nem változtatja meg.

III.2. Tájékoztató a bankkártyás fizetésről elérhető az alábbi linkre kattintva: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf.

III.3. Megrendelő a visszterhes szolgáltatások igénybevételéhez köteles megfizetni a Megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén vagy Megbízott külön értesítése esetén banki átutalással rendezni azt.

III.4. Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem Megbízott részére felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

IV. Szerződésmódosítás

IV.1. Megbízott Fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződéses Feltételek dokumentumban felsorolt, a Napitender.hu weboldalhoz kapcsolódó, különös tekintettel a pályázatfigyelés szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket bármikor megváltoztassa. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket a változást követően haladéktalanul közzétesszük a Weboldal Szerződési Feltételek-et tartalmazó weblapján és ezzel egyidejűleg erről Előfizetőinket e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítjük.

IV.2. Azáltal, hogy Megrendelő a módosított szerződési feltételeknek a Weboldalon való közzétételét követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, elfogadja a módosított feltételeket és a módosított Megállapodás rá nézve kötelező érvényű lesz. Amennyiben a módosított szerződési feltételekkel nem ért egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatja. A Napitender.hu oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Napitender.hu Kft. által üzemeltetett Napitender.hu szolgáltatás általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.