napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

FELHÍVÁS a köznevelés tartalmi szabályzóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés megvalósítására A felhívás címe: A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés A felhívás kódszáma: EFOP 3.2.2- VEKOP/15 Magyarország Kormányának felhívása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére1 a köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítését. A cél elérését a Kormány az oktatás területén működő központi költségvetési szerv együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak, egyben kötelezően megvalósítandók: I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó tevékenységek:  Megvalósíthatósági tanulmány készítése;  Közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása; II. PROJEKTMENEDZSMENT Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 1. A kísérleti tankönyvek kipróbálásának, majd átdolgozásának, véglegesítésének folytatása A kísérleti fejlesztés tankönyveinek gyakorlatban történő alkalmazásának lehetőségeit értékelő kipróbálás, valamint ennek alapján történő átdolgozás. A kipróbálási folyamat során kijavított, a kísérleti tankönyvfejlesztési program keretében fejlesztett tankönyvek, munkafüzetek és egyéb kiegészítők listáját a tankönyvjegyzék tartalmazza. 2. Pedagógusok szakmai-módszertani támogatása az új taneszközök használatában, az iskolai alkalmazás szakmai támogatása A tankönyvek szerkesztői és tantervi pedagógiai fejlesztők közreműködésével a kísérleti tankönyvek kipróbálási szakaszába bevont pedagógusok szakmai-módszertani támogatása, a Nemzeti Köznevelési Portál felületein keresztül történő kapcsolattartás és a digitális tartalmak használatának folyamatos elősegítése. 3. Digitális tananyagok fejlesztése, vásárlása és honosítása  a Nemzeti alaptantervben meghatározott nevelési célok – kiemelten a gazdasági és pénzügyi nevelés, a környezettudatosság, a médiatudatosságra nevelés, a pályaorientáció, a testi és lelki egészségre nevelés – teljesítéséhez, valamint a harmonikus személyiség kibontakozásához szükséges képességek, készségek kifejlesztését segítő digitális tartalmak és tananyagok készítése, különös figyelemmel a korábbi fejlesztések során azonosított hiányterületekre;  a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák hatékony fejlesztését és motivált elsajátítását szolgáló digitális tananyagok és feladatrendszerek készítése kiemelten az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, a matematikai és digitális kompetencia, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia és a hatékony, önálló tanulás tématerületein;  az egyes műveltségterületek tanulásához, és a megszerzett tudás hatékony alkalmazásához szükséges képességek kialakítását és rendszeres gyakorlását lehetővé tevő digitális tananyagok és feladatrendszerek készítése a tankönyvek tartalmi változásaihoz és a tartalmi szabályozókban bekövetkező változásokhoz igazodó frissítésekkel; 8  a magasabb rendű gondolkodási képességek és kompetenciák fejlesztésére és értékelésére alkalmas tananyagok, feladatok és mérőeszközök kifejlesztése, hangsúlyt helyezve az interaktivitásra;  a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő diákok tanulását segítő digitális tananyagok készítése;  a tanítási és tanulási, valamint új pedagógiai módszereket támogató és a mobiltechnológia alkalmazását segítő új digitális tananyagok készítése, illetve már bevált külföldi tananyagok honosítása;  a korábbi fejlesztések keretében létrehozott online digitális tartalmak hozzáférésének biztosítása;  az önálló tanuláshoz szükséges autentikus tananyagok készítése, adaptálása (digitális archívumok, adatbázisok, közgyűjtemények). A fenti fejlesztési területeken a digitális tartalomfejlesztés új fejlesztés formájában, vagy meglévő fejlesztési eredmények felhasználási jogának megvásárlásával (uniós támogatású fejlesztési eredmények esetében átvételével), strukturális tartalom-megjelenítő keretrendszerbe illesztésével és szükség szerinti adaptálásával, esetlegesen kiegészítő továbbfejlesztések keretében valósulhat meg. A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell fordítani a kifejlesztett taneszközök és digitális tartalmak minél szélesebb körű használatba vételének, elterjesztésének támogatására. 4. A Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztése, funkcióbővítése és használatának elterjesztése  A Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztése: o az ágazati stratégiai célokhoz illeszkedő fejlesztések megvalósítása; o a Nemzeti Köznevelési Portál felhasználás folyamatos monitorozásából, valamint a pedagógus-továbbképzések jelzőrendszerén keresztül begyűjtött tapasztalatok, visszajelzések, ötletek, igények alapján meghatározott fejlesztések megvalósítása; o a meglévő funkciók finomítása, továbbfejlesztése, kisebb funkcionális fejlesztések a közösségi aktivitások, játékok és versenyek területén.  A Nemzeti Köznevelési Portál funkcióbővítése: o a külső adatbázisokkal (pl. digitális archívumok, közgyűjtemények adatbázisaival) való összekapcsolás megteremtése; o a pedagógusok tanórai munkáját, tanítási gyakorlatát támogató online eszközök és funkciók fejlesztése, különös tekintettel a pedagógiai jó gyakorlatok, tanóraminták beépítésére;  A Nemzeti Köznevelési Portál használatának elterjedését szolgáló tevékenységek: o a Nemzeti Köznevelési Portál tesztelése az iskolákban elérhető és a diákoknál potenciálisan előforduló eszközök széles körén; minimális technikai követelmények meghatározása; o online közösség létrehozása ötletmegosztásra, hibakeresésre, továbbképzésre; o motivációs rendszer kidolgozása a Nemzeti Köznevelési Portál használatához és a motivációs rendszer jogszabályi kereteken belüli implementálásának előkészítése;

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 4.1 Támogatást igénylők köre A felhívásra a 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban kijelölt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (GFO kód: 312), mint központi költségvetési szerv adhat be támogatási kérelmet. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetősé

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás