napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN Az ajánlatkérő a jelen összefoglaló tájékoztató közzétételével felhívja a gazdasági szereplőket, hogy érdeklődésüket az alábbiak szerint jelezzék 2016. február 19­én 14:00 óráig. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen összefoglaló tájékoztató tartalmazza a Kbt. 113. §­ában meghatározott adatokat, illetőleg a tájékoztató tartalma megegyezik a kiküldendő ajánlattételi felhívás tartalmával. A közbeszerzés tárgyának meghatározását a jelen összefoglaló tájékoztató kimerítően tartalmazza. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Ajánlatkérő: Balatonakarattya Község Önkormányzata [HU­8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7., Törvényes képviselő: Matolcsy Gyöngyi polgármester; Tel. +36 (88) 656­677, e­mail: hivatal@balatonakarattya.hu; Internetcím: www.balatonakarattya.hu] További információk a következő címen szerezhetők be: dr. Fülöp Zoltán ügyvéd [HU­1024 Budapest, Kút u. 5., Kapcsolattartó: dr. Fülöp Zoltán; Tel. +36 (70) 603­1492; e­mail: office@drfulopzoltan.eu] Az összefoglaló tájékoztató alapján a gazdasági szereplőknek az érdeklődésüket a fentiekben meghatározott elektronikus levélcímen kell jelezniük, melynek során meg kell adniuk cégnevüket, székhelyüket, kapcsolattartójuk nevét, az elektronikus levélcímet és a telefonszámot. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell az eljárás ajánlatkérőjét és tárgyát, illetőleg azt a nyilatkozatot, hogy a gazdasági szereplő érdeklődését fejezi ki az eljárás iránt. Amennyiben a gazdasági szereplők postai küldeményben (levélben) jelzik érdeklődésüket, akkor a fentiekben meghatározott adattartalommal a levélküldeménynek a jelzett határidőig be kell érkeznie a fentiekben meghatározott címre. Amennyiben a gazdasági szereplők személyesen fejezik ki érdeklődésüket az eljárás iránt, akkor a fentiekben meghatározott adattartalommal az ajánlatkérő székhelyén kell nyilatkozatukat leadniuk. A Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti fenntartás az eljárásban nem alkalmazandó, így bármely gazdasági szereplő érdeklődése lehetséges. A dokumentáció a következő címen szerezhetők be: Ajánlatkérő jelen eljárásban a dokumentációt közvetlenül, térítésmentesen küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek (az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg). Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció postai úton és elektronikus levélben (elektronikus formátumban) egyidejűleg kerül kiküldésre. Az ajánlatokat a következő címre kell (személyesen vagy postai úton) benyújtani: Balatonakarattya Község Önkormányzata [HU­8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7., Törvényes képviselő: Matolcsy Gyöngyi polgármester; Tel. +36 (88) 656­677, e­mail: hivatal@balatonakarattya.hu; Internetcím: www.balatonakarattya.hu] I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA: Regionális / helyi szintű (önkormányzat) I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE: I.3.1 ) Klasszikus ajánlatkérő: általános közszolgáltatások 1 I.3.2 ) Közszolgáltató ajánlatkérő: nem I.4) BESZERZÉS MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN: Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen ☐ nem ☒ II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés és a szerződésre vonatkozó vegyes rendelkezések A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (települési szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, kezelésre való átadásra) A teljesítés helye: Balatonakarattya közigazgatási területe és Akarattyapuszta NUTS­kód: HU II.1.3) Közbeszerzésre, keret­megállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul x A felhívás keret­megállapodás megkötésére irányul ☐ A felhívás dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul ☐ II.1.4) Keret­megállapodásra vonatkozó információk: A közbeszerzés nem keret­megállapodás megkötésére irányul. II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Általános meghatározás: ­ a települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtése és elszállítása, ­ az ajánlattevővel szerződéses kapcsolatban álló ártalmatlanító helyen ártalmatlanítás céljával történő átadása, elhelyezése. A közszolgáltatás ellátása során Magyarország teljes területén igénybe vehetők azok az ártalmatlanító helyek, amelyek állapota, technológiai kapacitása ­ a közbeszerzési eljárás megkezdése időpontjában ­ a közszolgáltatásnak megfelelő. Közszolgáltatónak a szerződés teljes időtartama alatt legalább egy olyan ártalmatlanító hellyel kell szerződésben állnia, amelynek működése a hatályos jogszabályok szerint engedélyezett. Ajánlattevőnek (a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljes időtartamára, azaz 24 hónapra irányuló) ártalmatlanító hellyel kötött szerződése egyszerű másolatát az ajánlatába csatolnia kell. Részletes meghatározás: ­ Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése Közszolgáltató, heti rendszerességgel, egy alkalommal, előzetesen egyeztetett rendben és időpontban gyűjti és a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe szállítja az Önkormányzat közigazgatási területén a lakó, az üdülő, a zártkerti és egyéb ingatlanoknál keletkezett, első sorban szabványos hulladék gyűjtőedényben, vagy egyedi esetekben, köztisztasági zsákokban a közterületre kihelyezett települési szilárd hulladékokat. Akarattya­pusztán a települési szilárd hulladék gyűjtése két helyszínen 4­4 db 1100 m3­es kontérnerben történjen. A hulladék 2 begyűjtése április 15. és október 15. közötti időszakban (nyaralási idényben) vasárnaponként, egyébként hétfőnként történik. ­ Illegálisan elhagyott hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése A közterületről származó illegálisan elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék ­ ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is ­ a Kertmozinál elhelyezett hulladékgyűjtő pontról (1 db) történő elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltató gondoskodik rendszeresen. A hulladék elszállítása szeptember 1­től június 30­ig havi 1 alkalommal, július 1­től augusztus 31­ig heti 1 alkalommal történik. ­ Elkülönített (szelektív) hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése Közszolgáltató az Önkormányzat és Akarattyapuszta területén elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést, háztartásonkénti „házhozmenő”, és intézményi környezetben gyűjtőszigetes elkülönített hulladékgyűjtés kombinációjával üzemelteti. Az elkülönített gyűjtés a lakosság számára díjmentesen biztosított elkülönített hulladék gyűjtőzsák, vagy műanyag edényzet alkalmazása mellett történik. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok háztartásoktól történő elszállítására a közterületre történő kihelyezés mellett, havi egy alkalommal a megjelölt napon kerül sor. A szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőszigetek száma: 7 db. A gyűjtőszigeteken lévő edényzeteket a közszolgáltató biztosítja az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szigetes begyűjtéséhez. A szigeteken külön kerül gyűjtésre a papír, műanyag és üveg hulladék 1­1 db 1100 literes gyűjtőedényzetben. ­ Zöldhulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése Közszolgáltató, az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést végez. A zöldhulladék gyűjtés, a szolgáltató által a háztartások számára térítésmentesen biztosított 6 db/háztartás/év mennyiségű zsákkal az adott év április 15­től október 15­ig terjedő időszakban, minden második héten, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú biológiailag lebomló zöldhulladékos gyűjtőzsák alkalmazásával történik (házhozmenő rendszerben). A zöldhulladék elhelyezésre szolgáló zsákok átvételére a közszolgáltató, az önkormányzattal egyeztetett helyszínen nyújt lehetőséget. A kijelölt helyszínt a közszolgáltató honlapján, az önkormányzat helyben szokásos módon kihirdeti. A többlet zöldhulladék elhelyezésre szolgáló zsákokat a Közszolgáltató térítés ellenében biztosítja az igénybe vevőknek. A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfák összegyűjtését elvégezi. ­ Lomtalanítás A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében rugalmas formában végzi a lomtalanítást. A lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhető a háztartási hulladékszállítással azonos napra. Igénybe vevő és a Szolgáltató által előre egyeztetett időpontban kerül sor a lomtalanításra évi egy alkalommal, alkalmanként maximum 1,5 m3 mennyiségben. ­ Veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok évente egyszeri gyűjtéséről és szállításáról a közszolgáltató ­ a feladat ellátására jogosult szolgáltató bevonásával ­ külön díj felszámítása nélkül lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció keretében gondoskodik. Az ártalmatlanítás költségei a közszolgáltatót terhelik. ­ Díjak beszedése Az ajánlatban az ajánlattevő a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 91 §­ában meghatározott díjszámítást alkalmazhat. Közszolgáltató, gondoskodik a közszolgáltatás díjának beszedéséről és a kintlévőségek kezeléséről. Ennek keretében a be nem fizetett közszolgáltatási díjak adók módjára történő behajtásáról, a Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül intézkedik. A 2012. évi CLXXXV. tv. rendelkezései szerint, a módosítás hatálybalépését követően (2016. április 1­től) a közszolgáltatás díjának beszedéséről a Koordináló szerv gondoskodik. 3 ­ A közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézése és tájékoztatás A közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos ügyek gyors és a kornak megfelelő szintű intézése érdekében gondoskodik arról, hogy az ingatlantulajdonosok (fogyasztók) közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézési feladatokat legalább havonta egy alkalommal a Balatonakarattyán, az önkormányzattal egyeztetett helyszínen intézhessék. A fentiek mellett a szolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok tájékoztatására, esetleges panaszaik felvételére munkanapokon telefonos elérhetőséggel és elektronikus postacímmel rendelkező ügyfélszolgálatot biztosítani. A szolgáltató köteles a fogyasztók bejelentéseinek megfelelő kezeléséről gondoskodni, az ingatlan tulajdonosainak panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, azt nyilvántartani, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidőn belül kivizsgálni, és megválaszolni. A vizsgálat, és a panasz érdemi elbírálásának eredményéről a panaszost igazolható módon a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembevételével tájékoztatni köteles. A közszolgáltató szükség szerint, de legalább évenként az önkormányzattal egyeztetett módon tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat az általa nyújtott szolgáltatások rendjéről (a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről. ­ Közszolgáltatás körében alkalmazásra kerülő gyűjtő edények és köztisztasági zsákok • 60 literes szabványos hulladéktároló • 80 literes szabványos hulladéktároló • 110/120 literes szabványos hulladéktároló • 240 literes szabványos hulladéktároló • 1100 literes szabványos hulladéktároló • 770literes szabványos hulladéktároló • az intézményi 4,5 m3 ­es, 6 m3­es 7 m3­es konténeres tárolók • • egyedi jelölésű települési hulladék elhelyezésére szolgáló zsák a szabványos hulladéktároló ürítését végző járművel nem megközelíthető ingatlanok részére • egyedi jelölésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák • egyedi jelölésű, szelektív hulladékgyűjtő zsák • egyedi jelölésű, biológiai úton lebomló zöldhulladékos gyűjtőzsák ­ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos egyéb feltételek A Szolgáltató a hulladék mennyiségéről nyilvántartást vezet, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti. A Szolgáltató évente legalább egy alkalommal írásban tájékoztatja Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő­testületét a szolgáltatás során szerzett tapasztalatairól. A Szolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármű, gép, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. A Szolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére. A szolgáltatásra vonatkozó jellemző adatok: ­ hulladékszállításra szerződött lakóingatlanok száma: 337 db ­ hulladékszállításra szerződött üdülőingatlanok száma: 2109 db ­ 60 literes edények száma: 120 db ­ ürítési gyakoriság 52/év (hetente) ­ 110/120 literes edények száma: 215 db ­ ürítési gyakoriság 52/év (hetente) ­ 240 literes edények száma: 2 db ­ ürítési gyakoriság 52/év (hetente) ­ 60 literes edények száma: 746 db – ürítési gyakoriság 26/év (hetente) ­ 110/120 literes edények száma: 1359 db – ürítési gyakoriság 26/év (hetente) ­ 240 literes edények edények száma: 4 db – ürítési gyakoriság 26/év (hetente) ­ zsákos szemétszállítást igénybe vevők száma: 141 ­ gyűjtési gyakoriság 26/év (két hetente) (a szabványos hulladéktároló ürítését végző járművel nem megközelíthető ingatlanok) Begyűjtött hulladék mennyiségek: ­ Papír:5000 kg, ebből házhozmenő: 0 kg, ­ Műanyag: 6000 kg, ebből házhozmenő: 0 kg, ­ Üveg: 12000 kg. ­ Kommunális: 800000 kg. ­ Zöldhulladék: 0 kg. ­ Lom: 16000 kg. 4 II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy: 90500000­2 Kiegészítő tárgy(ak): 90511000­2 90511100­3 90511200­4 90512000­9 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel: igen ☐ nem ☒ Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a tárgyi beszerzést a Kbt. 61. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megvizsgálta, abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi­e a közbeszerzés több részére történő ajánlattétel biztosítását. Az ajánlatkérő a részajánlattételt azért nem biztosítja, mert a beszerzési tárgyban foglalt feladatok ellátása komplex, egymásra épülő és párhuzamos teljesítést igényelnek, amelyek részekre osztása (így adott esetben külön közszolgáltatókkal történő ellátása) a teljesítés eredményességét, határidőre történő befejezését, illetőleg a szavatossági igények kezelését kizárná, vagy jelentősen megnehezítené. Mindezen szempontok miatt a részteljesítés biztosítása a gazdasági racionalitással ellentétes volna. Figyelemmel arra a körülményre, hogy az eljárásban részajánlatok megtételére nincsen mód, ezért az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek (szerződések) vonatkozásában az ajánlatkérő korlátozást nem alkalmaz. II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk: Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): igen ☐ nem ☒ II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet kötelező előírásai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzői: Balatonakarattya Község közigazgatási területe és Akarattyapuszta a közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokkal: 835 állandó lakos 468 a lakások száma a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: 2016. április 1. ­ 2018. március 31. a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzői: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő­testületének 1/2016 (I.27.) önkormányzati rendeletében megfogalmazottak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtáját és összetétele: lásd az alábbi tárgymeghatározásban az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok száma: nincs adat az OHT­ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, továbbá az OMP­ben és a területi megelőzési programban megfogalmazott célok és követelmények: 5 15/2003 (XI.7.)KvVM rendeletben megfogalmazottak a települési önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények, amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére a települési önkormányzat kijelölt, vagy a települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmény: Nincsenek ilyen eszközök és létesítmények. a hulladékgazdálkodási létesítmények közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló műszaki állapota, technológiai tulajdonságai, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitása, az alkalmazott kezelési módszerek: Figyelemmel az előző pontban foglaltakra a pont nem releváns. a települési önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tulajdonában lévő járművek, gépek, berendezések és eszközök, amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére a települési önkormányzat kijelölt, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges – és az ajánlattevő által biztosítandó – járművek, gépek, berendezések és eszközök: Figyelemmel az előző pontban foglaltakra a pont nem releváns. – az ajánlatkérő által biztosított – járművek, gépek, berendezések és eszközök közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló, és a közszolgáltatás teljesítése szempontjából lényeges műszaki és technológiai tulajdonságai: Figyelemmel az előző pontban foglaltakra a pont nem releváns. Általános meghatározás: ­ a települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtése és elszállítása, ­ az ajánlattevővel szerződéses kapcsolatban álló ártalmatlanító helyen ártalmatlanítás céljával történő átadása, elhelyezése. A közszolgáltatás ellátása során Magyarország teljes területén igénybe vehetők azok az ártalmatlanító helyek, amelyek állapota, technológiai kapacitása ­ a közbeszerzési eljárás megkezdése időpontjában ­ a közszolgáltatásnak megfelelő. Közszolgáltatónak a szerződés teljes időtartama alatt legalább egy olyan ártalmatlanító hellyel kell szerződésben állnia, amelynek működése a hatályos jogszabályok szerint engedélyezett. Ajánlattevőnek (a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljes időtartamára, azaz 24 hónapra irányuló) ártalmatlanító hellyel kötött szerződése egyszerű másolatát az ajánlatába csatolnia kell. Részletes meghatározás: ­ Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése Közszolgáltató, heti rendszerességgel, egy alkalommal, előzetesen egyeztetett rendben és időpontban gyűjti és a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe szállítja az Önkormányzat közigazgatási területén és Akarattyapusztán, a lakó, az üdülő, a zártkerti és egyéb ingatlanoknál keletkezett, első sorban szabványos hulladék gyűjtőedényben, vagy egyedi esetekben, köztisztasági zsákokban a közterületre kihelyezett települési szilárd hulladékokat. A hulladék begyűjtése április 15. és október 15. közötti időszakban (nyaralási idényben) vasárnaponként, egyébként hétfőnként történik. ­ Illegálisan elhagyott hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése A közterületről származó illegálisan elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék ­ ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is ­ hulladékgyűjtő pontról (1 db) történő elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltató gondoskodik rendszeresen. 6 ­ Elkülönített (szelektív) hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése Közszolgáltató az Önkormányzat és Akarattyapuszta területén elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést, háztartásonkénti „házhozmenő”, vagy intézményi környezetben gyűjtőszigetes elkülönített hulladékgyűjtés kombinációjával üzemelteti. Az elkülönített gyűjtés a lakosság számára díjmentesen biztosított elkülönített hulladék gyűjtőzsák, vagy műanyag edényzet alkalmazása mellett történik. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok háztartásoktól történő elszállítására a közterületre történő kihelyezés mellett, havi egy alkalommal a megjelölt napon kerül sor. A szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőszigetek száma: 7 db. A gyűjtőszigeteken lévő edényzeteket a közszolgáltató biztosítja az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szigetes begyűjtéséhez. A szigeteken külön kerül gyűjtésre a papír, műanyag és üveg hulladék 1­1 db 1100 literes gyűjtőedényzetben. ­ Zöldhulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése Közszolgáltató, az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést végez. A zöldhulladék gyűjtés, a szolgáltató által a háztartások számára térítésmentesen biztosított 6 db/háztartás/év mennyiségű zsákkal az adott év április 15­től október 15­ig terjedő időszakban, minden második héten, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú biológiailag lebomló zöldhulladékos gyűjtőzsák alkalmazásával történik (házhozmenő rendszerben). A zöldhulladék elhelyezésre szolgáló zsákok átvételére a közszolgáltató, az önkormányzattal egyeztetett helyszínen nyújt lehetőséget. A kijelölt helyszínt a közszolgáltató honlapján, az önkormányzat helyben szokásos módon kihirdeti. A többlet zöldhulladék elhelyezésre szolgáló zsákokat a Közszolgáltató térítés ellenében biztosítja az igénybe vevőknek. A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfák összegyűjtését elvégezi. ­ Lomtalanítás A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében rugalmas formában végzi a lomtalanítást. A lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhető a kommunális hulladékszállítással azonos napra. Igénybe vevő és a Szolgáltató által előre egyeztetett időpontban kerül sor a lomtalanításra évi egy alkalommal, alkalmanként maximum 1,5 m3 mennyiségben. ­ Veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok évente egyszeri gyűjtéséről és szállításáról a közszolgáltató ­ a feladat ellátására jogosult szolgáltató bevonásával ­ külön díj felszámítása nélkül lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció keretében gondoskodik. Az ártalmatlanítás költségei a közszolgáltatót terhelik. ­ Díjak beszedése Az ajánlatban az ajánlattevő a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 91 §­ában meghatározott díjszámítást alkalmazhat. Közszolgáltató, gondoskodik a közszolgáltatás díjának beszedéséről és a kintlévőségek kezeléséről. Ennek keretében a be nem fizetett közszolgáltatási díjak adók módjára történő behajtásáról, a Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül intézkedik. A 2012. évi CLXXXV. tv. rendelkezései szerint, a módosítás hatálybalépését követően (2016. április 1­től) a közszolgáltatás díjának beszedéséről a Koordináló szerv gondoskodik. ­ A közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézése és tájékoztatás A közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos ügyek gyors és a kornak megfelelő szintű intézése érdekében gondoskodik arról, hogy az ingatlantulajdonosok (fogyasztók) közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézési feladatokat legalább havonta egy alkalommal a Balatonakarattyán, az önkormányzattal egyeztetett helyszínen intézhessék. A fentiek mellett a szolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok tájékoztatására, esetleges panaszaik felvételére munkanapokon telefonos elérhetőséggel és elektronikus postacímmel rendelkező ügyfélszolgálatot biztosítani. A szolgáltató köteles a fogyasztók bejelentéseinek megfelelő kezeléséről gondoskodni, az ingatlan tulajdonosainak panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, azt nyilvántartani, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidőn belül kivizsgálni, és 7 megválaszolni. A vizsgálat, és a panasz érdemi elbírálásának eredményéről a panaszost igazolható módon a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembevételével tájékoztatni köteles. A közszolgáltató szükség szerint, de legalább évenként az önkormányzattal egyeztetett módon tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat az általa nyújtott szolgáltatások rendjéről (a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről, ­ Közszolgáltatás körében alkalmazásra kerülő gyűjtő edények és köztisztasági zsákok • 60 literes szabványos hulladéktároló • 80 literes szabványos hulladéktároló • 110/120 literes szabványos hulladéktároló • 240 literes szabványos hulladéktároló • 1100 literes szabványos hulladéktároló • 770 literes szabványos hulladéktároló • az intézményi 4,5 m3 ­es, 6 m3­es 7 m3­es konténeres tárolók • egyedi jelölésű települési hulladék elhelyezésére szolgáló zsák a szabványos hulladéktároló ürítését végző járművel nem megközelíthető ingatlanok részére • egyedi jelölésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák • egyedi jelölésű, szelektív hulladékgyűjtő zsák • egyedi jelölésű, biológiai úton lebomló zöldhulladékos gyűjtőzsák ­ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos egyéb feltételek A Szolgáltató a hulladék mennyiségéről nyilvántartást vezet, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti. A Szolgáltató évente legalább egy alkalommal írásban tájékoztatja Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő­testületét a szolgáltatás során szerzett tapasztalatairól. A Szolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármű, gép, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. A Szolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére. A szolgáltatásra vonatkozó jellemző adatok: ­ hulladékszállításra szerződött lakóingatlanok száma: 337 db ­ hulladékszállításra szerződött üdülőingatlanok száma: 2109 db ­ 60 literes edények száma: 120 db ­ ürítési gyakoriság 52/év (hetente) ­ 110/120 literes edények száma: 215 db ­ ürítési gyakoriság 52/év (hetente) ­ 240 literes edények száma: 2 db ­ ürítési gyakoriság 52/év (hetente) ­ 60 literes edények száma: 746 db – ürítési gyakoriság 26/év (hetente) ­ 110/120 literes edények száma: 1359 db – ürítési gyakoriság 26/év (hetente) ­ 240 literes edények edények száma: 4 db – ürítési gyakoriság 26/év (hetente) ­ zsákos szemétszállítást igénybe vevők száma: 141 ­ gyűjtési gyakoriság 26/év (két hetente) (a szabványos hulladéktároló ürítését végző járművel nem megközelíthető ingatlanok) Begyűjtött hulladék mennyiségek: ­ Papír:5000 kg, ebből házhozmenő: 0 kg, ­ Műanyag: 6000 kg, ebből házhozmenő: 0 kg, ­ Üveg: 12000 kg. ­ Kommunális: 800000 kg ­ Zöldhulladék: 0 kg ­ Lom: 16000 kg II.2.2) Vételi jog (opció): igen ☐ nem ☒ II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Kezdés: szerződés aláírásának napján A szerződéskötés előrelátható időpontja: 2016. április 1. A szerződés időtartama: Az aláírástól számított 24 hónap. III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 8 III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést megerősítő biztosítékok (Ptk. Hatodik Könyv XXVI. fejezet 6:186 ­ 6:189. §­ok) Az ajánlatkérőként szerződő megrendelő ajánlati biztosítékot nem köt ki. Az ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §­a alapján késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért köt ki. A kötbér felszámításának eseteit és részletes feltételeit a szerződés tervezete tartalmazza. A hibás teljesítési kötbér mértéke a esetén havi szolgáltatási díj 5 %­a. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződéses időszakra vonatkozó szolgáltatási díj 5 %­a. Az ajánlatkérő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy az ajánlattevő szerződésszegéséből kára származott­e. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. Az ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Az ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: ⎯ A szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok teljesítéséért a közszolgáltatást igénybe vevők fizetik ki az ellenszolgáltatást oly módon, hogy a közszolgáltatónak/ Koordináló szervnek valamennyi közszolgáltatást az azt igénybe vevők részére negyedéves számlát kell kiállítania, a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)­(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. ⎯ Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a díjmeghatározás tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben, valamint a felhívást kiegészítő dokumentumokban foglaltakra kell figyelemmel lenni. ⎯ Ebben a körben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben foglalt rendelkezések kötelezően alkalmazandók. ⎯ Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. ⎯ Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és a kifizetések pénzneme Magyar Forint (HUF). ⎯ A Kbt. 130. § (3) bekezdése értelmében szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérőként szerződő fél ­ amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe ­ a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: ⎯ a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; ⎯ b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; ⎯ c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §­a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást; ⎯ d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc ­ vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan ­ napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak; 9 ⎯ e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: ⎯ Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §­a. Az Art. felhívott szakaszát akkor is alkalmazni kell a kifizetésekre, ha az ajánlattevőként szerződő félnek a Kbt. 138. §­a szerint bevont alvállalkozója nincsen. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg projekttársaság létrehozását (Kbt. 35. § (8) és (9) bekezdés). III.1.4) Egyéb különleges feltételek: igen ☒ nem ☐ A különleges feltételeket meghatározó jogszabályok: ­ 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az eljárásban a törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése fokozott érvényesítése érdekében az ajánlatkérő előírja, hogy a tárgyban meghatározott bármely hulladékgyűjtési tevékenység kizárólag 255 kN (26 tonna) tengelyterhelésnél nem nagyobb gépjárművel történhet. (Figyelem: az alkalmassági követelmények körében legalább egy gépjármű esetében ennél szigorúbb előírás került alkalmazásra.) (Tv. 6. § (1) bekezdés: Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a törvény 12. § (2) bekezdése alapján az ajánlatához csatolja a hulladékgazdálkodási engedélyét. (Tv. 12. § (2) bekezdés: A gyűjtő – a (2a) bekezdésben és a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a törvény 14. § (1) bekezdése alapján az ajánlatához csatolja a hulladékszállítási engedélyét. (Tv. 14. § (1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani.) Közszolgáltatónak a szerződés teljes időtartama alatt legalább egy olyan ártalmatlanító hellyel kell szerződésben állnia, amelynek működése a hatályos jogszabályok szerint engedélyezett. Ajánlattevőnek (a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljes időtartamára, azaz 24 hónapra irányuló) ártalmatlanító hellyel kötött szerződése egyszerű másolatát az ajánlatába csatolnia kell. ­ 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről Az ajánlattevő köteles arra vonatkozó nyilatkozatát megtenni és az ajánlathoz csatolni, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. Az ajánlatkérő előírja, hogy a közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a szervezetet vagy személyt, amelyet – nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít. Az ajánlatnak az alábbi szempontokra kiterjedő szakmai ajánlati része kell legyen: 10 a) a közszolgáltatás ellátásának módja és szervezése; b) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, technológia, műszaki felszereltség, létesítmények; c) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerek, intézkedések, illetve vizsgálati eszközök alkalmazása; d) a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős intézkedéseknek a bemutatása; e) az elkülönített hulladékgyűjtés; f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítása; g) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzése; h) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendje; i) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékai és módszere; j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módja; k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módja, valamint l) az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetése A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő feltételekkel kell rendelkeznie: a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan – tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő – telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére; b) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel; d) a környezetvédelmi hatóság által kiadott minősítési engedéllyel. ­ 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól, ­ 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről ­ 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről ­ 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól ­ 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről ­ 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről ­ 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról III.2) ALKALMASSÁGI / RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: ⎯ Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a­p) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a­d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Megkövetelt igazolási mód: ­ Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmassági feltételek teljesítéséről nyilatkoznia kell. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, 11 ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. ­ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (a továbbiakban rendelet) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában, a jelen közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Rendelet 7. § szerinti ­ korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált ­ egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. ­ Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. ­ A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint ­ adott esetben ­ a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. ­ Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § és a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: ⎯ (P1) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania (a felhívás megküldését megelőzően lezárt üzleti év) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ­ illetve elegendő annak eredménykimutatás része is ­ (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges, de az ajánlatban erre hivatkozni kell. ⎯ Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben meghatározott időszaknál később jött létre, vagy később kezdte meg működését, akkor az alkalmassági feltétel teljesüléséről szóló nyilatkozatnak a közbeszerzés tárgyából a teljes működése időszakából származó árbevételre kell vonatkoznia. ⎯ A Rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a jelen eljárásban a fentiekben foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. ⎯ Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. E bekezdés abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a beszámoló eredménykimutatás részét, vagy a céginformációs szolgálat honlapján az nem elérhető. 12 ⎯ (P2) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania ajánlattevő nyilatkozata az utolsó három üzleti évre vonatkozó ­ általános forgalmi adó nélkül számított ­ teljes árbevételéről, illetőleg a közbeszerzés tárgyából (hulladék begyűjtés, szállítása és ártalmatlanításra átadása) származó ­ általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. ⎯ Az időszak kezdete után tevékenységét megkezdő ajánlattevő esetén a tevékenység megkezdésének időpontjától számítottan kell a nyilatkozatot megtenni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): ⎯ (P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzforgalmi számláját vezető bármelyik pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított két éven (24 hónapon) belül egy alkalomnál többször volt 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás bármelyik pénzforgalmi számláján. ⎯ (P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az utolsó három üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele nem érte el összesen a 50 millió forintot, míg az utolsó három üzleti évben teljesített, hulladék begyűjtésből, szállításból és ártalmatlanításra átadásból származó nettó árbevétele nem érte el összesen a 35 millió forintot. ⎯ A megjelölt időszak kezdete után a tevékenységét megkezdő ajánlattevő akkor alkalmatlan, ha a tevékenység megkezdésének időpontjától számítottan a jelen közbeszerzés tárgya (települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása) szerinti ­ általános forgalmi adó nélküli ­ árbevétele összesen nem éri el a 25.000.000 Ft összeget. II.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: ⎯ (M1) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb hulladék gyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseinek ismertetését. ⎯ A legjelentősebb szállításokat a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. ⎯ Az ajánlatkérő a jelen eljárásban a Kbt. 114. §­a alapján jár el, ezért a fentiekben foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozatban konkrétan és szövegszerűen hivatkozni kell az M1 alkalmassági követelmény részenkénti teljesülésére. ⎯ Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. ⎯ A referenciaigazolásban vagy referencianyilatkozatban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is. Az igazolásban meg kell adni legalább o a szerződést kötő másik fél nevét, címét, o az ellenszolgáltatás összegét, o a teljesítés idejét és helyét, továbbá o nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt­e. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. 13 (M2) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján be kell nyújtania az Ajánlattevő rendelkezésére álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. (M3) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania Ajánlattevő minőségbiztosítás érdekében tett, valamint a környezetvédelmi intézkedésének leírását, illetőleg csatolnia kell a környezetvédelmi, minőségbiztosítási tanúsítványt, egyéb bizonyítékot. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): ­ (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldésének napjától (a felhívás megküldésének napját lásd. a felhívás V.5 pontja) visszafelé számított 3 évben legalább egy, de akár több szerződésből származó, hulladék gyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási szolgáltatások nyújtására irányuló vonatkozó olyan referenciával, ahol a referencia/referenciák összértéke elérte az összesen a nettó 35 M Ft összeget. ­ (M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik hatósági engedéllyel rendelkező legalább 1 db tömörítő felépítménnyel rendelkező hulladékgyűjtő teher gépjárművel, amelynek tengelyterhelése nem haladja meg az 118 kN­t. ­ (M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 és ISO 14001 minőség­ és környezet irányítási (integrált) rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, illetőleg ezekkel egyenértékű más tanúsítvánnyal, vagy minőségbiztosítási intézkedéssel, vagy egyenértékű környezetvédelmi, illetőleg minőségbiztosítási vezetési rendszerrel vagy környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott: igen ☐ nem ☒ A szerződés a Kbt. 33. § (1) bekezdése szerint fenntartott: igen ☐ nem ☒ IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája és az eljárás alkalmazásának részletes indokolása: Az eljárás a Kbt. harmadik Rész (nemzeti eljárás) 113. §­a szerinti nyílt eljárás. jogcím indokolása: A jogcím alkalmazása külön indokolást nem igényel. IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok: A legjobb ár­érték arány az alábbi szempontok szerint értékelési részszempont ajánlati elem súlyszám 1. Havi nettó ajánlati ár (Ft.): … + ÁFA Ft. 50 2. A szelektív hulladékgyűjtés keretében havi 1 alkalmon felül vállalt elszállítások száma (db): … db. 10 3. A zöldhulladék gyűjtés keretében évi 6 alkalmon felül vállalt elszállítások száma (db): … db. 10 4. Az illegálisan elhagyott hulladék gyűjtésére kötelezően meghatározott gyakoriságon felül vállalt elszállítások száma (db) … db. 10 5. A szelektív hulladék gyűjtésére kötelezően meghatározott gyűjtőpontokon felüli vállalás (db) … db. 10 6. Az önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló rendezvények (hulladékgyűjtési akcíók, közösségi … + ÁFA Ft. 10 14 rendezvények) hulladék gyűjtésének díja (alkalmanként és 1 m3­re vonatkoztatva) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen ☐ nem ☒ IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: ­­­ IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került­e? igen ☐ nem ☒ IV.3.4) Az ajánlattételi határidő: Dátum: 2016. március 4. Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: ☒ Magyar (Magyar nyelven kívül más nyelven az ajánlatok nem nyújthatóak be.) IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlati határidő lejártától számított 30. naptári nap 24:00 óra IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2016. március 4. Időpont: 10:00 Helyszín: Balatonakarattya Község Önkormányzata [HU­8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.] A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek, szervek képviselői lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § rendelkezései irányadók. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen ☒ nem ☐ V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen ☐ nem ☒ V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: Az eljárásban tárgyalásokra nem kerül sor. V.3.2) A felhívást kiegészítő dokumentumok átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A felhívást kiegészítő dokumentumokat az ajánlatkérő térítésmentesen, közvetlenül küldi meg az ajánlattételre felkért szervezet részére. V.3.3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Nem releváns. 15 V.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Nem releváns. V.3.5) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen ☐ nem ☒ Igen válasz esetén azon alkalmassági követelményeknek (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: Nem. V.3.6) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások (adott esetben): Nem releváns. V.3.7) Az eljárás a Kbt. 53. § (5) vagy 55. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra: igen ☐ nem ☒ V.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK: 1.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 3.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 4.) Az ajánlatokat írásban és zártan papíralapon 1 példányban, magyar nyelven, bontatlan és sértetlen, zárt, cégjelzés nélküli csomagolásban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként (Balatonakarattya község önkormányzatának hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása ­ közbeszerzés) feltüntetve, valamint a „Tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani!” szöveggel ellátva kell benyújtani. Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlatot kompletten egy példányban (az ajánlat papíralapú „eredeti” példányához csatolva) elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD) .pdf vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható formátumban is be kell nyújtani. Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során: ⎯ Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során az esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás­kérés, indokolás­kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni. ⎯ Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; ⎯ Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 16 ⎯ Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen ­ az ajánlat beadása előtt ­ módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 5.) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni. 6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi felolvasólapot. 7.) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis­ és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro­, kis­ vagy középvállalkozásnak minősül­e. 8.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, ill. az ismert alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás­mintájának másolatát egyszerű másolatban (ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási­mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Ajánlatkérő az ajánlattevő, ill. az ismert alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő szervezet vonatkozásában cégkivonat benyújtását nem kéri, azt ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e­cegjegyzek.hu). Amennyiben az ajánlattevő, ill. az ismert alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő cégkivonata a www.e­cegjegyzek.hu oldalon nem szerepel, vagy az ott lévő adatok 30 napnál régebbiek, úgy a felhívás megküldését megelőző 30 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát is kérjük csatolni. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e­tértivevény”­t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1­1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file­ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. 9.) Az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérő az alábbi pontozás módszert alkalmazza. A pontszámok kiosztásának intervalluma: 1­100. értékelési részszempont ajánlati elem súlyszám 1. A havi közszolgáltatási díj mértéke (Ft.): … + ÁFA Ft. 50 Pontszám = 1+ (legalacsonyabb ajánlati elem / adott ajánlati elem *99) 2. A szelektív hulladékgyűjtés keretében havi 1 alkalmon felül vállalt elszállítások száma (db): … db. 10 Pontszám = 1 + (adott ajánlati elem / legmagasabb ajánlati elem * 99) 3. A zöldhulladék gyűjtés keretében évi 6 alkalmon felül vállalt elszállítások száma (db): … db. 10 Pontszám = 1 + (adott ajánlati elem / legmagasabb ajánlati elem * 99) 4. Az illegálisan elhagyott hulladék gyűjtésére kötelezően meghatározott gyakoriságon felül vállalt elszállítások száma (db) … db. 10 Pontszám = 1 + (adott ajánlati elem / legmagasabb ajánlati elem * 99) 5. A szelektív hulladék gyűjtésére kötelezően meghatározott gyűjtőpontokon felüli vállalás (db) … db. 10 Pontszám = 1 + (adott ajánlati elem / legmagasabb ajánlati elem * 99) 6. Az önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló rendezvények (hulladékgyűjtési akcíók, közösségi rendezvények) hulladék gyűjtésének díja (alkalmanként és 1 m3­re vonatkoztatva) … + ÁFA Ft. 10 Pontszám = 1+ (legalacsonyabb ajánlati elem / adott ajánlati elem *99) Az ajánlatkérő a részszempontonként szerzett pontszámokat a súlyszámmal szorozza és összesíti. A legmagasabb pontszámot elért ajánlattevő lesz az eljárás nyertese, a második 17 legmagasabb pontszámot elért ajánlattevő az eljárás második helyezettje. Az ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevőt az összegezésben megjelöli. V.5) EZEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK TERVEZETT DÁTUMA: 2016. év február 20. napja Matolcsy Gyöngyi polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzata ajánlatkérő törvényes képviseletében 18

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás